Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon

Základní informace - Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Název práce: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 60 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0482 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Předmětem zkoumání této diplomové práce je insolvenční řízení. Toto téma jsem si zvolil především z toho důvodu, že insolvenční řízení svou košatou a promyšlenou strukturou od počátku upoutalo mou pozornost, navíc je mi blízké obchodní právo a tématika obchodních společností obzvlášť, a tyto mají s insolvenčním zákonem mnoho společného. Mým úkolem bude v této práci v základních rysech obsáhnout podstatu problematiky insolvenčního řízení, čehož hodlám dosáhnout podáním přehledu vývoje relevantní právní úpravy na území našeho státu, dále nastíněním geneze insolvenčního zákona a především pak uvážlivou analýzou základních souvisejících právních institutů a procesních subjektů; nástrojem mi zde tedy bude zejména vědecká metoda analytická a deskriptivní. Ke komparativní metodě se následně uchýlím v té části práce, kde plánuji provést porovnání konkurzu a reorganizace. V závěru práci bych rád použil získané teoretické teze na konkrétních případech řešení úpadku, které bylo lze zaznamenat u předlužených podniků v posledních letech.

Cíl - Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Za hlavní přínos mé práce (potenciálně) považuji podání přehledného rozboru předmětné problematiky, který by mohl sloužit jako rukověť případnému dlužníkovi v situaci blízké úpadku. Zkoumání řešení dlužníkova úpadku zvláštním soudním řízením je nezbytné proto, že v krizové úpadkové situaci nelze porušení práv či neplnění povinností postihnout standardními procesními prostředky. Brání tomu okolnost, že při mnohosti dlužníkových závazků a nedostatku prostředků k jejich krytí, by použitím obvyklých právních prostředků byli někteří věřitelé vůči ostatním zvýhodněni, ať již proto, že splatnost jejich pohledávek nastává dříve nebo z jiných důvodů. Studium těchto okolností ostatně umožnilo přijetí nové právní úpravy, která je předmětem mého zkoumání.

Závěr - Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

V této bakalářské práci jsem pojednal o problematice insolventního řízení. Práce je v zásadě rozdělena do tří částí. První část je teoretická a má za úkol zmapovat historický vývoj právní úpravy konkursního práva v ČR, stejně jako legislativní okolnosti vzniku tzv. insolventního zákona, a zejména pak vymezit (definovat) nejdůležitější používané pojmy; značný prostor je také věnován jednotlivým procesním úkonům, jakými je například projednání úpadku před soudem či uplatnění pohledávek věřiteli. Druhá část je také teoretická a jejím účelem je vymezit dva naprosto zásadní způsoby řešení úpadku – konkurs a reorganizaci. V této části práce jsem se pokusil o srovnání obou prostředků, vyzdvihl výhody reorganizace a také vyslovil svou představu zefektivnění řešení insolvenčního řízení pro futuro. Poslední část práce je část praktická, ve které představuji tři výrobní podniky, na které byl vyhlášen konkurs, přičemž se zaměřuji na okolnosti vzniku úpadku a další strategický postup jednotlivých subjektů insolventního řízení. Zajímavé v této souvislosti dle mého názoru je fakt, že ačkoliv ve všech třech podnicích mohla být provedena reorganizace, přistoupilo se ke konkursu. Při zpracovávání práce jsem pracoval zejména s právními předpisy a odbornými časopiseckými články, přičemž jsem se snažil vyhnout se pouhé kompilaci; na vhodných místech jsem se pokoušel vyslovit vlastní názory. Vzhledem ke krátké době, která uplynula od schválení insolvenčního zákona, nebylo doposud publikováno uspokojivé množství odborné knižní literatury, o to většímu zájmu se však tématika těšila u přispěvovatelů v časopisech; zejména nápomocným médiem mi pak byly konkursní noviny. Insolvenční zákon nabízí věřitelům a dlužníkovi možné a spravedlivé (a kolektivní) řešení dlužníkova úpadku a současně nabízí nepodnikatelům možnost projít procesem oddlužení a zajistit si tak pro budoucnost osvobození od zbytků dluhů. Nezapomínejme však, že insolvenční zákon je pro věřitele velmi drahé řešení (náklady na správce, na znalce, na správu majetku apod.) a je vhodnější, aby se věřitelé vždy pokusili s dlužníkem a i spolu vzájemně dohodnout na mimoinsolvenčním řešení.


Klíčová slova

Insolvenční zákon, příprava insolvenčného zákona, schválení insolvenčního zákona, insolvenční řízení, procesní řízení, projednání úpadku, rozhodnutí o úpadku, věřitelé, uplatnění pohledávek, majetková podstata, konkurz, reorganizace, insolvenční soud, incidenční spor, moratorium

Obsah

1. Úvod
2. Teoretická část I.
2.1 Historie právní úpravy úpadkového práva na našem území
2.2 Příprava a schválení insolvenčního zákona
2.3 Vymezení základních pojmů
2.4 Charakteristika insolvenčního řízení
2.5 Popis procesních subjektů
2.6 Projednání úpadku a rozhodnutí o něm
2.7 Rozhodnutí o úpadku
2.8 Věřitelé a uplatnění pohledávek
2.9 Majetková podstata
2.10 Neplatnost a neúčinnost právních úkonů
3. Teoretická část II.
3.1 Konkurs
3.2 Reorganizace
3.3 Syntéza zjištěných závěrů
3.4 Návrhy možných řešení
4. Praktická část
4.1 Slezan
4.2 Concordia Lesov
4.3 Porcela Plus
5. Závěr
6. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0482 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde