Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Základní informace - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Název práce: Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 31 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0481 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Nakládání s majetkem státu se v obecném režimu řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZMS“). I přes skutečnost, že zákon podlehl v průběhu své platnosti řadě novelizací, dá se říct, že si udržuje od nabytí účinnosti, teda od 1. ledna 2001, víceméně svojí základní podobu. Stát jako právnická osoba a účastník majetkoprávních vztahů se zásadně řídí obecnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, pokud pro něj zvláštní právní předpisy nestanov něco jiného. K těmto zvláštním právním předpisům patří právě i ZMS. On sám je přitom vůči jiným zvláštním právním předpisům upravujícím majetkovou problematiku státu zpravidla předpisem obecným. Z těchto zvláštních právních předpisů je pro tuhle práci důležitý zejména zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Odchylky od ZMS může stanovit především zvláštní právní předpis, vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázaná, případně může odchylná úprava vyplývat z všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva. Pak má úprava ve zvláštním právním předpisu přednost a ustanovení ZMS se na odchylně upravenou otázku nevztahuje. V mezích zákona je stát oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Přitom možnost nakládat s věcí se jeví jako stěžejní. Práce bude v ideálním případě rozdělena do tří velkých tématicky ucelených částí, přičemž v průběhu zpracování budu postupovat systémem „od obecného ke konkrétnímu“. Dle mého názoru nelze zkoumat tak specifické téma, jakým je bezpochyby aplikace zákona o majetku České republiky a jeho aplikace na nakládání se zemědělskou půdou, uchopit lépe než postupným zkoumáním celé problematiky obezřetně a systematicky.

Cíl - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Má práce tak bude uvedena kapitolami vymezujícími základní pojmy, které potřebujeme ke zkoumanému tématu znát, zejména pak musíme vědět, jaký charakter má státu jako takový v našem právním řádu, dále si musíme vymezit pojem majetek státu a v neposlední řadě je třeba se věnovat základním pojmům z oboru pozemkového práva a sice půdě, pozemku a parcele. Další část práce bude mít podobu exkurzu, v jehož rámci si vyložíme vývoj relevantní právní úpravy, který jsem zaznamenala při studiu a shromažďování relevantních pramenů a který rozhodně stojí za pozornost. Druhá podstatná část práce se pak zabývá subjekty nakládajícími s majetkem státu, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat organizačním složkám státu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, státním organizacím a v neposlední řadě i Pozemkovému fondu ČR. Poslední a klíčová část práce bude reprezentována dvěma kapitolami, ve kterých přistoupím k analýze nakládání s majetkem státu jako takovým a konečně i k nakládání se zemědělskou půdou.

Závěr - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Vytvoření zákonných pravidel a podmínek pro nakládání s majetkem státu, které jsou založeny na racionálních a transparentních předpokladech, hraje jednu z klíčových rolí předurčujících účelné a hospodárné plnění funkcí státu v majetkoprávních vztazích. Stát při výkonu svých majetkových práv vystupuje vůči dalším osobám zásadně v rovném postavení. Tím se posiluje právní jistota subjektů jednajících se státem, neboť vzhledem k zákonem stanoveným pravidlům je zcela nepochybné, co smí stát se svým majetkem činit, a za jakých podmínek. V průběhu procesu privatizace byla zemědělská a lesní půda téměř ve všech případech z privatizačních projektů vyjímána (1. vlna) nebo do privatizačních projektů nebyla vůbec zahrnována (2. vlna). Důvodem byl probíhající restituční proces, složitá identifikovatelnost státní půdy použitelné pro privatizaci a ustanovení zákona o půdě zakazující převody církevního majetku. Vzhledem ke končícímu procesu privatizace v zemědělství přecházel státní zemědělský majetek do vlastnictví privátních osob a bylo proto potřebné řešit vlastnické vztahy i ke státní zemědělské půdě, popř. některé lesní půdě a právě toto téma bylo předmětem zkoumání této bakalářské práce. Má práce vznikala řadu měsíců, přičemž bylo mým úkolem zejména poznat celou tématicky vymezenou oblast právních vztahů, dále shromáždit a prostudovat dostupné prameny a v neposlední řadě tyto roztřídit a systematicky interpretovat. Myslím si, že jsem se věnovala tématu velice složitému a také nejtěžší prací bylo vyznat se ve složitém propletenci právních předpisů, které toto téma regulují. Právě právní předpis mi byly nejčastějším zdrojem informací, ale přirozeně jsem pracovala i s odbornou literaturou, důvodovými zprávami a v několika detailech jsem čerpala i z internetu.


Klíčová slova

Právní vztahy, právnická osoba, fyzická osoba, občanskoprávní vztahy, občanský zákoník, stát jako právnická osoba, státní půda, státní pozemky, státní parcely, organizační složky státu, státní organizace, pozemkový fond ČR, nakládání s majetkem státu, nakládání se zemědělskou půdou

Obsah

1. Úvod
2. Vymezení základních pojmů
2.1. Stát jako právnická osoba
2.2. Majetek státu
2.3. Půda, pozemek, parcela
2.3.1. Půda
2.3.2. Pozemek
2.3.3. Parcela
3. Vývoj právní úpravy
4. Subjekty nakládání s majetkem státu
4.1. Organizační složky státu
4.1.1. Úřád pro zastupování státu ve věcech majetkových
4.2. Státní organizace
4.3. Pozemkový fond ČR
5. Nakládání s majetkem státu
6. Nakládání se zemědělskou půdou
7. Závěr
8. Prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0481 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde