Vztah prezidenta a vlády ČR

Základní informace

Název práce: Vztah prezidenta a vlády ČR

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 36 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0343 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V této bakalářské práci je rozebráno téma vztahu prezidenta a vlády. Je to téma, kde je možné hovořit o vymezení podoby Ústavy České republiky. Tedy hlavně postavení prezidenta a jeho vztahy s vládou. Dalším bodem vyvolávajícím diskusi je volba prezidenta. Na problematiku je možný pohled z hlediska politického, laického a také z pohledu ústavněprávních odborníků. Ústavní právo jako právní odvětví v našem právním řádu má nezastupitelnou úlohu. Stěžejní státotvorné dokumenty jsou Ústava České republiky (dále jen Ústava) a Listina základních práv a svobod (dále jen Listina). V demokratickém právním státě je právě Ústava a Listina brána jako základ pro veškerou normotvorbu či prosazování moci naprostou samozřejmostí. Stát vydávající zákony, které by byly trvale v rozporu s Ústavou, není právním státem . Ústava ČR je základním zákonem našeho státu.
Vedle základních ustanovení je v Ústavě řešena i dělba moci a to na zákonodárnou, výkonnou a soudní (čl. 2). Dále je zde i úprava postavení státních orgánů, kterým je výkon moci svěřen, včetně vymezení jejich pravomocí.
V současné době probíhá debata v rámci politických stran ohledně úprav pravomocí hlavy státu. V poslední době, i v období předsednictví ČR Radě EU se ukázala důležitá role právě prezidenta republiky, který pomohl ke stabilizaci situace a jmenování úřednické vlády. Měnící se politická reprezentace, výměna lidí na nejvyšších ústavních pozicích, to vše má dopad na veřejnost a republiku.
Pokud se koalice s opozicí shodne na přímé volbě prezidenta, mohli by jej lidé volit už v roce 2012 na podzim. ODS a Věci veřejné uvažují o návrhu jihomoravského hejtmana Michala Haška z ČSSD, který navrhuje spojit hlasování o prezidentovi s krajskými a senátními volbami na podzim roku 2012. Pro tuto variantu hovoří značné finanční úspory. Protože v případě, že by se prezident volil přímo v únoru 2013, náklady by byly přibližně tři čtvrtě miliardy.
"Finanční úspora je jedna věc, ale pak bychom tu měli 4 měsíce dva prezidenty a to mi nepřijde nejšťastnější," k tomu říká Peake, která ve sněmovně předsedá ústavně-právnímu výboru.
"Když to veřejnost chce, musí si uvědomit, že přímá volba něco stojí," upozornil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík.
K možnosti předčasné volby hlavy státu se rezervovaně staví i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který je autorem ústavní změny volby hlavy státu. "Lepší je vybrat nejvýraznějšího kandidáta a ne se rozhodvat podle krajských témat, k čemuž by to dle mého názoru sklouzlo," uvedl. I on upozornil na to, že česká ústava nezná situaci, kdy by měl ještě mandát dosavadní prezident i "prezident čekatel".
Ve hře jsou dvě varianty: buď by se zkrátil mandát současného prezidenta nebo by se zavedl institut prezidenta čekatele.

Z komplexu ustanovení Ústavy České republiky je zřejmé, že Česká republika je variantou parlamentní formy vlády, pro kterou je charakteristické, že výkonná moc je v rovině ústavní představována dvěma z nejvyšších orgánů, a sice vládou a hlavou státu. Oba ústavní orgány se nacházejí ve vzájemných vztazích, jež odpovídají jak uvedenému modelu formy vlády, tak vykazují i zvláštnosti, dané především důvody historickými, ale i politickými, jak byly akcentovány v souvislosti s přijetím Ústavy ČR v roce 1992.

Zaklad bakalářské práce spočívá v objasnění platné ústavní úpravy a v rozboru jak jednotlivých jejích ustanovení, tak i vzájemných vazeb, jež z nich vyplývají. Vzhledem k tomu, že Ústava ČR je bezprostředně prováděným ústavním zákonem s nejvyšší právní silou, věnuje se i způsobům, jak je realizována v praxi vybraných státních orgánů, včetně řešení vznikajících konfliktů, např., v oblasti zahraniční politiky státu nebo některých jmenovacích pravomocí prezidenta republiky, jež provádí k návrhu vlády. Dílčí pozornost je věnována i navazující zákonné úpravě, např. úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, zák. č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky aj. Rozebírá se zde vztah nejvyšších orgánů výkonné moci a náhled na jejich vzájemné působení, protože úkony jsou zpravidla provázané a dotýkají se obou.
V úvodu práce je nástin historického vývoje a to od vzniku republiky. Historie to jsou fakta z nichž vychází i současný stav a naše platná Ústava. Ta našla inspiraci právě v bohaté historii ústavněprávní a zmíněna bude ústava z roku 1920 právě v této souvislosti.

V dalších kapitolách bude popsán vznik prezidentského mandátu v ČR, a kontext vztahů s vládou. Téma práce jsou ústavněprávní vztahy vlády a prezidenta. Potkává se zde moc výkonná, jejíž právní úpravu najdeme v hlavě třetí Ústavy. A to v článcích 54-80. Přestože se práce nevyhýbá popisu činností a postavení dvou významných státních orgánů, tak zejména řeší vztahy mezi těmito orgány, to jak vznikají a fungují. Postavení prezidenta republiky je spojeno s pravomocemi, a ty také budou v rámci práce popsány. Sem spadá i problematika kontrasignace. Objasní se zde i jmenovací pravomoc, a popíše se oblast jmenování předsedy vlády a jednotlivých členů vlády. Kreační pravomoc prezidenta sem patří i ty kdy spolupracuje s vládou nebo jejími členy.

Cílem bakalářské práce bylo podat objasnění platné ústavní úpravy a v rozboru jak jednotlivých jejích ustanovení, tak i vzájemných vazeb, jež z nich vyplývají. Vzhledem k tomu, že Ústava ČR je bezprostředně prováděným ústavním zákonem s nejvyšší právní silou, věnuje se i způsobům, jak je realizována v praxi vybraných státních orgánů, včetně řešení vznikajících konfliktů, např., v oblasti zahraniční politiky státu nebo některých jmenovacích pravomocí prezidenta republiky, jež provádí k návrhu vlády. Dílčí pozornost byla věnována i navazující zákonné úpravě, např. úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, zák. č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky aj.
Byl popsán vztah nejvyšších orgánů výkonné moci a náhled na jejich vzájemnou spolupráci. Úkony, které společně řeší se týkají jak prezidenta, tak vlády. V souvislostech bylo v práci postupováno od celku směrem k jednotlivým úkonům obou výkonných institutů.
Bylo objasněno z historického hlediska i pokračování v prvorepublikových tradicích či změny, které naopak oproti ústavě z roku 1920 nastaly. Postavení prezidenta je ovlivněno mnoha aspekty. Záleží na rozložení politických sil, na legislativním rámci v němž působí, na globálních aspektech. Vztah prezidenta a vlády je velice složitým a je faktem, že existuje řada problematických oblastí, u nichž se ani odborná veřejnost neshodne v názoru na řešení. Jedná se o velice zajímavé a rozsáhlé téma. Ústava České republiky ve svém textu poskytuje legislativní rámec pro mnoho situací, které mohou nastat. Do práce byly zapracovány současné legislativní úpravy. V práci je zmíněn i historický vývoj ústavněprávního. Nejsilnější inspirace pro současnou Ústavu byla Ústava z roku 1920. Ústava poskytuje určitý rámec, ve kterém se vztahy mezi vládou a prezidentem uskutečňují. Prezident republiky a vláda mají značnou míru zodpovědnosti a neměl by být soutěží o moc.

Klíčová slova

Prezident, vláda, výkonná moc, ústava, právo, legislativa, parlament, kotrasignace, vztah mezi prezidentem a vládou, ústava ČR, ústavní postavení, utváření vlády, demise vlády, zakotvení výkonné moci


Obsah

1. Úvod
2. Zakotvení výkonné moci v Ústavě ČR
3. Ústavní postavení prezidenta republiky
4. Ústavní postavení vlády
5. Vztahy mezi prezidentem republiky a vládou
6. Utváření vlády, změny v jejím složení a demise vlády
7. Vztahy prezidenta republiky a vlády v průběhu jejich funkčního období
8. Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0343 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde