Vznik a zánik politické strany v České republice

Základní informace

Název práce: Vznik a zánik politické strany v České republice

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0344 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tématem bakalářské práce je vznik a zánik politických stran v České republice. Jde zde o část problematiky, která je včleněna do rozsáhlého tématu, a to fungování a právní postavení politických stran. Důvodem vzniku této práce i je častá diskuse ve společnosti právě k této problematice. Neboť politika a politické strany, stejně jako její představitelé budou vždy jedním z pečlivě sledovaných témat společenského života.
Problematika týkající se vzniku politických stran a působení, stejně jako zániku, kde můžeme zejména jmenovat odmítnutí registrace, pozastavení činnosti politické strany, nebo nedobrovolného rozpuštění politické strany jsou v každé společnosti zejména demokratické velmi důležitými pojmy a otázkami, které vyvolávají emoce a ostré diskuze mezi příznivci politické strany a zástupci legislativy dané demokratické společnosti. Na to navazují další otázky týkající se morálky, demokracie a mantinelů v ní. V České republice najdeme příklady jak vzniku nových politických stran například TOP 09, Věcí veřejných, které slavily úspěch v parlamentních volbách, tak otázek problematiky fungování extremistických politických stran jako například Dělnická strana. Téma fungování politických stran bude vždy pro společnost zajímavé a v každém okamžiku bude mít vysokou míru preference.
Téma vzniku politické strany a svoboda sdružování je velmi silně propojena s pojmy svoboda shromažďování a svoboda projevu. V současné době vnímáme možnost svobodně se sdružovat jako naprostou samozřejmost. Dostáváme se do rozporu, kdy nám jsou dány právě tyto svobody a záruka nevměšování se státu do politické soutěže, která je svobodnou. Ale stát má za úkol chránit občany a společnost před projevy extremismu a možným násilným převratem režimu, proto je nutná jistá regulace a ochrana státu, i demokracie a to zejména před extremistickými projevy politických stran. A nebyla by to politika, pokud by někdo z protivníků nechtěl využít svého vlivu a moci k poškození svých konkurentů – třeba i v podobě politické strany a pokusu o její diskreditaci či dokonce ukončení činnosti. Nad tímto vším je jemné pletivo politických ambic, mocenských snah a řád přináší legislativa, která má nelehký úkol „dozorce demokracie“.
V teoretické části se seznamuje s pojmem a funkcí politické strany a je popsáno stručné zachycení rozdílnosti přístupů vybraných autorů, dále se zde vychází z pojmu systematické regulace politických stran a je popsána historie politických stran. A s politickými stranami, jak již bylo zmíněno souvisí extremismus, radikalismus. V práci je obsažen i postup a systém při vzniku politické strany – předpokladem pro vznik je realizace konkrétního individuálního politického práva občana,dále je to veřejná funkce. Je to spojnice mezi státem a občanem, nebo občanskou společností. Politické strany se snaží ve vzájemném konkurenčním boji získat pro sebe maximální podíl na státní moci. A právě legislativa dává velice podrobné limity pro jejich legální vznik, působení a zánik, stejně jako pro spolupráci se státní správou.
Ve výzkumné části bakalářské práce je proveden rozbor a hodnocení ústavních a zákonných ustanovení, vztahujících se k danému institutu, tak jak jsou obsaženy v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod, zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
V České republice je vznik, fungování a postavení politických stran upraveno zákonnou úpravou a činnosti politických stran se dotýká i mnoho právních norem. Judikatura však má i tak značný prostor pro výklad, dotváření a k interpretaci těchto zákonných norem. Cílem bakalářské práce je analyzovat zejména platnou právní úpravu vztahující se k podmínkám vzniku a zániku politických stran v České republice. Budou zde uvedeny i příklady a praktické uplatňováním souvisejících právních předpisů v činnosti příslušných státních orgánů, zejména Ministerstva vnitra ČR, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Česká republika je povinna dodržovat závazky plynoucí z Evropské úmluvy a judikatura českých soudů je v posledních letech silně ovlivněna judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, je v práci zmíněna i tato problematika.
Současné právo vychází z historie a tradice práva. Proto není možné začít se věnovat stavu po roce 1989, neboť právo se kontinuálně vyvíjelo od vzniku Československa v roce 1918. Stejně tak je náš právní systém ovlivněn i zahraničním právem a vývojem v této oblasti ve světě. Platná právní úprava i rozhodovací praxe soudů se i u nás vyvíjí a proto je zde zmíněna i kritika a návrh na změnu stávající právní úpravy.

Politické strany mají v demokratické společnosti velmi důležitou úlohu. V príái byl popsán historický vývoj politických stran a vývoj zákonů, které se vyvíjely tak, aby vyhovovaly ústavnímu právu. V pojetí práva České republiky je důležitým faktem vymezení rozdílu mezi tím zda je organizace politickou stranou či politickým hnutím. Právní úprava vzniku i zániku politických stran v České republice je velmi dobře právně popsána. Judikatura byla z počátku minimální , ale postupem času došlo k vylepšení argumentace a odůvodnění soudních rozhodnutí. Práce kromě současné české úpravy a judikatury ukázala i judikaturu a právní úpravu československé první republiky, druhé republiky i doby totality.
Současnost a zákaz činnosti politických stran ukazuje, že se jedná o problém, který pokrývá právo i politiku... Opět se dostáváme k tomu, že politické strany jsou klíčovou politickou institucí v pluralitní demokracii. Zároveň k tomu, že zásah do jejich činnosti je zásahem do politického spektra, veřejného života a je to dáno také tím, jak je tento institut v konkrétních případech konstruován a aplikován. K politizaci dochází zapojením politických aktérů v procesní úpravě zákazu politických stran a dále je to politizace kritérií pro rozhodování o důvodnosti zákazu politických stran. Právní důvody pro zákaz činnosti politické strany by měly mít stejný dopad na všechny případy, které budou vykazovat stejný procesní průběh a neměla by zde vůbec hrát roli politika a dopad na veřejnost, tedy politické spektrum a politické dopady. V praxi to znamená posouzení dostatečnosti bezprostředního ohrožení demokracie stranou, která má být zakázána.

Klíčová slova

Politická strana, Vznik politické strany, Zánik politické strany, Pozastavení činnosti politické strany, Extremismus, Radikalismus, Obrana demokracie, Evropská úmluva, Judikatura ESLP, Příspěvek na mandát, Ochranná doba před volbami, Finanční zprávy, De lege lata, De lege ferenda, Judikatura


Obsah

1. Úvod
2. Politická strana - pojem, historie vzniku, funkce
3. Extremismus a radikalismus
4. Obrana demokracie
5. Evropská úmluva a judikatura ESLP
6. Historie
7. Situace v České republice
8. Vznik politické strany
9. Zánik a pozastavení činnosti politické strany
10. Příspěvek na mandát v případě zániku strany
11. Ochranná doba před volbami
12. Finanční zprávy
13. Judikatura
14. Možnosti de lege lata a de lege ferenda
15. Závěr
16. Literatura


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0344 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde