Výkon rozhodnutí ve správním řízení

Základní informace - Výkon rozhodnutí ve správním řízení

Název práce: Výkon rozhodnutí ve správním řízení

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 30 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 130 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0486 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Výkon rozhodnutí (nebo také exekuce) je jedním z nejúčinnějších prostředků realizace rozhodnutí orgánu veřejné správy a potažmo i efektivním nástrojem výkonu vůle nositelů veřejné moci. S výkonem rozhodnutí se setkáváme snad ve všech oblastech českého právního řádu (zvláštní postavení mají v trestním právu ustanovení o tzv. výkonu trestu, jenž ovšem nejsou exekucí v pravém slova smyslu), zejména pak v občanském a správním procesním právu. Je také důležitou součástí správy daní a poplatků v rámci berního práva. Výkon rozhodnutí je v naší právní kultuře starý a zažitý institut, což opět jen poukazuje na jeho význam při kladení důrazu na tzv. právní jistotu občanů. Správní proces je vlastní nepřebernému a košatému množství právních vztahů mezi orgány státní správy či místní samosprávy a fyzickými či právnickými osobami, které vznikají v různých oblastech veřejné správy, přičemž - až na výjimky - je všem těmto vztahům společný postup dle správního řádu a souvisejících právních předpisů. Ve většině těchto oblastí může se vyskytnout pohledávka správního orgánu na druhém účastníku vzájemného právního vztahu po peněžitém plnění a následně může přijít i na exekuci na peněžité plnění, na které se má bakalářská práce zaměřuje především.

Cíl - Výkon rozhodnutí ve správním řízení

Cílem mé bakalářské práce bude obsáhnout toliko výkon rozhodnutí ve správním procesu, tedy v režimu relativně nového správního řádu, přičemž se z hlediska legislativní konstrukce správní exekuce nevyhnu ani podrobnému rozboru výkonu rozhodnutí v základním procesním právním předpisu práva finančního a také se dotknu exekuce obsažené v občanském soudním řádu.

Závěr - Výkon rozhodnutí ve správním řízení

Ve své bakalářské práci jsem se potýkala s výkonem rozhodnutí ukládajících peněžité plnění ve správním řízení. K celé práci jsem přistoupila tak, že jsem téma rozdělila na hledisko teoretické a zejména hledisko legislativní. K celému tématu existuje uspokojivé množství odborné literatury, což je zapříčiněno tím, že správní exekuce na peněžitá plnění je upravena ve třech rozdílných procesních právních předpisech, které na sebe vzájemně odkazují. Ve většině rozsahu své práce jsem pracovala se zněním právních předpisů a případně i jejich odbornými komentáři. Omezený rozsah mé práce mi nedovolil realizovat veškeré zamýšlené oblasti, do kterých jsem se hodlala v souvislosti se exekucí na peněžitá plnění pustit. Jistě by stála za úvahu komparace exekuce prováděné samotným správním exekučním orgánem a alternativně pak soudním exekutorem, dále porovnání současné a bývalé právní úpravy, či srovnání české právní úpravy s úpravou zahraniční, zejména pak slovenskou. Zde se otevírají mnohé možnosti k dalšímu rozvinutí bakalářské práce do podoby práce magisterské či doktorské. Exekuce správních orgánů budou vždy předmětem soustředěné pozornosti odborné i laické veřejnosti, neboť v rámci veřejné správy se jedná o záležitost nanejvýše důležitou a pozoruhodnou. Výkon rozhodnutí správních orgánů musíme zkoumat nejen z důvodů teoretických, ale především z důvodů ryze praktických, které umožní jejich další zefektivnění do budoucna či dokonce nahrazení tohoto institutu zcela jiným, efektivnějším.


Klíčová slova

Exekuce, správní exekuce, exekuce na peněžité plnění, způsoby provedení exekuce, exekuční náklady, odklad exekuce, posečkání, státní orgán, exekuční tituly, pohledávka, peněžitý nárok, nepeněžité nároky, smír, vykázání, ústní sdělení

Obsah

1. Úvod
2. Exekuce
3. Správní exekuce
3.1 Exekuce na peněžitá plnění
3.2 Exekuce podle zákona č. 337/1992 Sb.
3.3 Způsoby provedení exekuce
3.4 Exekuční náklady
3.5 Odklad exekuce a posečkání
4. Závěr
5. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 130 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0486 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde