Výkon rozhodnutí v českém právu

Základní informace - Výkon rozhodnutí v českém právu

Název práce: Výkon rozhodnutí v českém právu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 41 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0487 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

V části šesté občanského soudního řádu je upraveno řízení, jež slouží k vynucení splnění povinností uložených rozsudkem, usnesením, platebním rozkazem a platebními směnečným rozkazem, pokud ukládají povinnost něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet (omittere) a něco strpět (pati). Podle těchto ustanovení tedy není možné vykonat rozhodnutí o osobním stavu - taková rozhodnutí již sama o sobě zakládají požadovaný stav a rozhodnutí o žalobách na určení. Také některá procesní rozhodnutí vydaná v občanském soudním řízení, přestože ukládají povinnost (například dostavit se k soudu), nelze vykonat v řízení podle části šesté občanského soudního řádu (k vynucení jimi uložených procesních povinností ovšem slouží specifické donucovací procesní instituty obsažené v části první občanského soudního řádu). Vykonávací řízení je ovládáno dispoziční zásadou, tudíž výkon rozhodnutí lze nařídit jen na návrh. K nařízení výkonu rozhodnutí postačí návrh založený na tvrzení, že ten, komu byla uložena povinnost příslušným rozhodnutím, ji dobrovolně nesplnil, a vymáhaná povinnost musí být doložena podkladovým rozhodnutím (titulem). Při nařízení výkonu rozhodnutí se nezjišťuje, zda ten, kdo byl podkladovým rozhodnutím zavázán k plnění, svoji povinnost skutečně splnil. Předpokládá se proto, že soud bezodkladně rozhodne o návrhu na výkon. Zásadním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí je však formálně a materiálně vykonatelný titul. Vedle výkonu rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řízení lze vymáhat plnění i postupem podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení exekučním. Exekuce podle exekučního řádu provádějí soudní exekutoři, kteří jsou jmenováni a odvoláváni ministrem spravedlnosti České republiky na návrh Exekutorské komory České republiky (§ 8 písm. a/ zákona č. 120/2001 Sb.). Na exekuční řízení se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li exekuční řád výslovně něco jiného.

Cíl - Výkon rozhodnutí v českém právu

V této bakalářské práci se však soustředíme především na relevantní ustanovení občanského soudního řádu. Občanský soudní řád je právním procesním předpisem značeného rozsahu a velkou část jeho obsahu právě tvoří ustanovení o výkonu rozhodnutí (jedná se o více jak sto paragrafů). Z pochopitelného důvodu tedy budeme jednotlivé části této problematiky zkoumat stručně a zaměříme se na nejdůležitější aspekty zkoumaného institutu. Ustanovení o výkonu rozhodnutí jsou v zákoně obsaženy v části šesté občanského soudního řádu, která se dále dělí na osm hlav. Toto členění podle hlav bude kopírovat i má práce, která tak bude obsahovat osm rozsáhlejších kapitol.

Závěr - Výkon rozhodnutí v českém právu

V této práci bylo pojednáno o institutu výkonu rozhodnutí (exekuce), který tvoří jednu z nejdůležitějších součástí procesu vymáhání práv fyzických i právnických osob. Samotné civilní soudní řízení je ve své teorii přímo systematicky rozděleno na dvě velké části – řízení nalézací a řízení vykonávací. Bez řízení vykonávacího, které zabezpečují soudní vykonavatelé anebo exekutoři, by bylo veškeré snažení soudů bezzubé, neboť poté, co by odsouzený účastník soudního řízení nesplnil svou povinnost (uloženou mu rozhodnutím soudu) dobrovolně, nebylo by nástroje, který by ho k tomu přiměl. Výkon rozhodnutí se v nedávné době stal předmětem podnikání exekutorů, kteří (byť jsou podnikateli) vykonávají státní moc a jejich činnost je regulována zvláštním zákonem o soudních exekutorech; tento zákon je stručnější nežli je část šestá občanského soudního řádu, nicméně na různé odchylky a nuance vyplývající z činnosti exekutorů nám v této práci nezbyl prostor. Samotný výkon rozhodnutí v režimu občanského soudního řádu je totiž téma velice obsáhlé a to do té míry, že i v této práci muselo být na mnohých místech zestručněno. Stejně tak jsme nemohli věnovat pozornost výkonu správní exekuce, která je neméně pozoruhodná, neboť její regulace je obsažena ve vzájemném propletenci správního řádu, zákon o správě daní a poplatků a také v občanském soudním řádu. Pro zpracování této práce jsem nalezla značné množství pramenů, přičemž jsem vedle právních předpisů používala i jejich komentáře a zejména pak hojně zastoupenou literaturu časopiseckou, vedle toho jsem nalezla i řadu pozoruhodných judikátů.


Klíčová slova

Nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu rozhodnutí, pohledávky, přikázání pohledávky, peněžní ústav, poněžitá pohledávka, účet, prodej movitých věcí, prodej nemovitostí, zástavní právo, peněžité plnění, nepeněžité plnění

Obsah

1. Úvod
2. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí
3. Srážky ze mzdy
4. Přikázání pohledávky
4.1. Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu
4.2. Přikázání jiných peněžitých pohledávek
5. Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu
6. Prodej movitých věcí a nemovitostí
7. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitosti
8. Prodej podniku
9. Uspokojení práv na nepeněžité plnění
10. Závěr
11. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0487 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde