Účastníci občanského soudního řízení

Základní informace - Účastníci občanského soudního řízení

Název práce: Účastníci občanského soudního řízení

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Účastníci občanského soudního řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0432 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Účastníci občanského soudního řízení

Jako každé řízení před soudem i civilní proces je ovládán určitými principy, tj. určitými obecnými pravidly, která určují jeho celkovou povahu. Princip rovnosti účastníků řízení je jedním ze základních principů moderního civilního procesu a jako takový je rovněž zakotven v nejdůležitějších pramenech občanského práva procesního. Čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky stanoví, že "všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva" a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, pak že "všichni účastníci jsou si v řízení rovni".
Připomínáme-li právní úpravu principu rovnosti účastníků řízení v pramenech vyšší právní síly, nesmíme rovněž opomenou čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jímž je každému zaručeno právo na tzv. spravedlivý proces, mezi jehož základní komponenty patří i princip rovnosti účastníků řízení.
Ustanovení § 18 občanského soudního řádu (dále také jen „OSŘ“) stanoví, že "účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení, mají právo jednat před soudem ve své mateřštině a soud je povinen jim zajistit stejné možnosti k uplatnění jejich práv." Na takto proklamovanou rovnost účastníků je však nutné nazírat z určitých hledisek.
Předně je třeba zdůraznit, že zásada rovnosti se nedotýká postavení soudu, který v řízení vystupuje jako "nezúčastněný třetí", jehož úkolem je vyřešení sporu mezi účastníky, příp. určité autoritativní uspořádání jejich vzájemných vztahů, a proto musí mít ve vztahu k účastníkům nadřazené postavení. To však neznamená, že soudu z principu rovnosti účastníků neplynou určité důsledky. Právě naopak, již samo výše citované ustanovení ukládá soudu povinnost zajistit účastníkům stejné možnosti k uplatnění jejich práv a tím jej za dodržování tohoto základního principu rovněž činí odpovědným.

Úvod - Účastníci občanského soudního řízení

Základním účelem civilního procesu je bezpochyby poskytnout spravedlivou ochranu fyzickým a právnickým osobám před porušováním a ohrožováním jejich subjektivních práv soukromoprávní povahy.
Soudní řízení slouží (ať už ve sporném či nesporné podobě) především lidem – fyzickým osobám a dále subjektům od lidí odvozených – právnickým osobám. Bez nich by dokonce samotná existence soudu neměla význam. Oni před soudem uplatňují svá práva a zákon jim proto také přiznává určité postavení. Souhrnně tyto osoby stojící před soudem nazýváme účastníky. A pohybujeme-li se v civilním procesu, jsou jimi účastníci občanského soudního řízení.
Postavení účastníků civilního procesu prodělávalo bouřlivý vývoj již od dob antického římského práva a kontinuální, byť poněkud méně dynamické legislativní změny zaznamenáváme v civilním kodexu i v dnešních dnech. Je to neomylný důkaz nejen neoddiskutovatelného společenského vývoje, ale i důležitosti postavení účastníků civilního procesu.
Cílem mé bakalářské práce bude obsáhnout toliko analýzu postavení účastníků civilního procesu, přičemž hodlám svou práci v zásadě rozčlenit v duchu členění hlavy III. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, jenž obsahuje marginální právní normy o postavení účastníků občanského soudního řízení. V podstatě se budu snažit o kompilaci odborné literatury a legislativy (která zdaleka nekončí jen občanským soudním řádem), přičemž v první části práce se budu věnovat samotnému postavení účastníků a ve druhé pak jejich zastupování.
Jsem si moc dobře vědoma, že mnou zvolené téma je značné košaté a mohla bych se mu věnovat v mnoha ohledech. Z důvodu omezeného rozsahu této práce se však do všech aspektů souvisejících s postavením účastníků civilního procesu pouštět nebudu (jde např. o kumulaci či o intervenci). Ráda bych se také vyhnula teoretickým konstrukcím na téma „účastník“, které je dostatečně obsaženo v právnických učebnicích, neboť se mi příčí tyto opisovat.

Závěr - Účastníci občanského soudního řízení

Ve své bakalářské práci jsem se potýkala s tématem postavení účastníků soudního řízení v civilním procesu. V první části práce jsem se věnovala pojmovému vymezení účastníků a pojala jsem jí trochu abstraktněji, abych se mohla věnovat jednotlivým (někdy až hypotetickým) úvahám na toto téma.

Druhá část se věnuje zatupování účastníků civilního procesu a má spíše charakter komentáře k relevantním ustanovením občanského soudního řádu. Na místech, kde jsem to uznala za vhodné, jsem se pokusila předestřít své vlastní názory.

Práci uzavírá kapitola – exkurz o postavení státního zastupitelství v civilním procesu, které zde má ojedinělou funkci ochránce veřejného zájmu a poněkud nezvykle tak funguje i mimo trestní řízení, které je jeho hlavní doménou. Zde jsem se do širších úvah nepouštěla, pouze jsem identifikovala a charakterizovala jednotlivá řízení, do nichž státní zástupce vstupuje.

Kompilační část práce nebyla snadná; jak se ukázalo, nestačilo pracovat toliko s občanským soudním řádem, ale bylo nutno prostudovat celou řadu souvisejících právních předpisů, odborné literatury (články v odborných časopisech z toho nevyjímaje), judikatury a jiných pramenů. Jenom seznam souvisejících právních předpisů, které jsem musela prostudovat, vystačí na jednu stránku. K citování z internetu jsem se uchýlila jen tehdy, shledala – li jsem, že informace obsažené na webu jsou tak zajímavé, že by byla škoda je nevyužít.

Celá práce vznikala mnoho měsíců, během nichž jsem se věnovala sběru literatury i ostatních pramenů, kterých jsem oproti původnímu očekávání našla uspokojivé množství. Následovalo soustředěné studování sebraných pramenů, utřídění informací, volba struktury práce, rozvržení práce a samotné její zpracovávání, které se mi k mé potěše vedlo plynule a bez větších obtíží. Z použitých vědeckých metod práce jsem se nejvíce soustředila na analýzu a charakteristiku, což by nebylo nic platné bez uvážlivého rozvržení textu a jeho systemizace. Na vhodných místech jsem se zaobírala vlastními názory a úvahami. Jinde jsem zase použila konstruktivní komparaci vybraných skutečností.

Klíčová slova - Účastníci občanského soudního řízení

Občanské soudní řízení, Státní zastupitelství, Účastníci, Zastoupení účastníků, Zákonné zastoupení, Zastoupení na základě plné moci, Zastoupení na základě rozhodnutí

Obsah - Účastníci občanského soudního řízení

Osnova:
1. Úvod
2. Účastníci
3. Zastoupení účastníků
3.1. Zákonné zastoupení
3.2. Zastoupení na základě plné moci
3.3. Zastoupení na základě rozhodnutí
4. Exkurz – státní zastupitelství
5. Závěr
6. Použité prameny

Stažení práce - Účastníci občanského soudního řízení

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0432 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde