Technologie přepravy nákladu

Základní informace - Technologie přepravy nákladu

Název práce: Technologie přepravy nákladu

Typ práce: Absolventská práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0489 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Současné silné konkurenční prostředí zvyšuje tlak na bezpečnou přepravu zboží od odesilatele k příjemci. Zboží nestačí jen kvalitně vyrobit a zabalit, ale také v nezměněném stavu přepravit příjemci. Bezpečná přeprava zboží se tak stává součástí dodavatelsko odběratelských vztahů. Velmi přísná kritéria jsou v tomto smyslu kladena u zahraničních odběratelů. Vyřešit problém škod z přepravy znamená zvládnout celý komplex činností od volby vhodného přepravního prostředku, přes posouzení přepravních tras, použití odpovídajícího druhu obalu, progresivních fixačních prostředků až po konkrétní řešení optimálního způsobu ložení a fixace zboží. Každou přepravovanou zásilku, vyžaduje-li to její charakter, je nutno opatřit řádným tzv. přepravním obalem. Vždy je nutno brát do úvahy jakou funkci bude obal z hlediska přepravy plnit. Bereme – li v úvahu specifické technické parametry přepravních tras, musíme vzít v úvahu různé dopravní prostředky. Jedná se především o ložnou hmotnost, nejvyšší přípustné rozměry nákladu a rozložení nákladu v dopravním prostředku. Uvedená omezení jsou členěna podle jednotlivých druhů přeprav.

Cíl - Technologie přepravy nákladu

Cílem této práce je volba nejvhodnějšího dopravního prostředku, který musí vycházet především z technických možností dané přepravní trasy po stránce dopravní a manipulační, klimatických podmínek přepravní trasy a specifického namáhání zásilky u jednotlivých druhů přeprav. Dále z přirozených vlastností zboží, požadavků mezinárodních a celních předpisů a množství materiálu a práce vynaložené na zajištění zboží.

Závěr - Technologie přepravy nákladu

V této práci jsem zpracoval v hlavních rysech technologie přepravy nákladu. Práce je v zásadě rozdělena na kapitoly dle jednotlivých způsobů přepravy nákladu (dopravních prostředků), přičemž je jistě vhodné upozornit na skutečnost, že bylo po zralé úvaze záměrně pojednáno jen o přepravě nákladu v tuzemských podmínkách, neboť přeprava v podmínkách mezinárodních je regulována poněkud odlišně a na její analýzu zde nezbyl prostor. Při zpracovávání práce jsem se zaměřil nejen na hledisko teoretické, ale zejména na hledisko regulace přepravy nákladu v právních předpisech. Po prostudování relevantních pramenů jsem shledal, že lze v dostatečném rozsahu čerpat z jejich obsahu, a proto jsem opět z důvodu limitovaného rozsahu práce upustil od analýzy souvisejících technických norem (jedná se například o normy ISO 1496-1 až 5 Kontejnery řady ISO. Technické požadavky a zkoušení, či normu ISO 1161 Kontejnery řady ISO. Rohové prvky aj.); na druhou stranu je jistě bez pochyby, že začlenění znění některých technických norem do stávajícího textu by jistě znamenalo obohacení práce. Zůstává zde do budoucna prostor pro další zpracování. Dle mého soudu je zvolené téma mimořádně zajímavé a z hlediska každodenní praxe v přepravě nákladu velice aktuální a užitečné a jistě si zaslouží plnou pozornost nejen ze strany studentů, ale i od široké laické veřejnosti.


Klíčová slova

Náklad, zajištění nákladu, fixace nákladu, silniční přeprava, železniční přeprava, letecká přeprava, říční přeprava, námořní přeprava, kombinovaná přeprava, konkurence, konkureční prostředí, zboží, bezpečná přeprava, odběratel, zahraniční odběratel

Obsah

1. Úvod
2. Zajištění a fixace nákladu
3. Silniční přeprava nákladu
4. Železniční přeprava nákladu
5. Letecká přeprava nákladu
6. Říční přeprava nákladu
7. Námořní přeprava nákladu
8. Kombinovaná přeprava nákladu
9. Závěr
10. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0489 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde