Svoboda pohybu a pobytu osob v EU ve vztahu ke sportu

Základní informace

Název práce: Svoboda pohybu a pobytu osob v EU ve vztahu ke sportu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 54 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Nikola Dardová

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0222 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na téma volného pohybu a pobytu osob v Evropské Unii vzhledem ke sportovcům. Tuto oblast jsem si zvolila, neboť je velmi zajímavá a dle mého názoru je v dnešní době i oblastí aktuální. Dalším důvodem mého výběru je i skutečnost, že se zde jedná o odborné texty, kdy zdrojem materiálu byly i legislativní texty pocházející z databáze EUR – Lex.
Ve své práci se ze začátku zaměřuji na vystižení a vysvětlení obecné úpravy volného pohybu a pobytu osob na území Evropské Unie dle SES a posléze, v následujících kapitolách, jsem se pokusila dopodrobna rozebrat problematiku sportu a sportovců v rámci Evropské Unie a vnitřního trhu. Hlavními cíly, ke kterému směřuje má práce, jsou stanovit a najít souvislost mezi sportovním právem a mezinárodním evropským právem, které ve své podstatě vznikalo hlavně na základě hospodářské a průmyslové spolupráce a dále vymezit sportovní pravidla, která jsou pro tento obor důležitá a také objasnit, jakým způsobem se řeší spory, které souvisí se sportovním právem v rámci Evropské Unie.

Volný pohyb a pobyt osob v EU

Volný pohyb osob je jednou ze základních svobod v rámci EU. Od 1. 5. 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Společenství, tuto svobodu má právo využívat každý občan ČR a týká se tak potencionálně i zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, tedy členů našeho odborového svazu. Právo volného pohybu osob v rámci EU se přitom nevztahuje pouze na pracovníky, ale též např. na studenty, důchodce, sportovce a občany EU obecně. Tento princip představuje pravděpodobně vůbec nejvýznamnější právo jednotlivce zakotvené v legislativě EU a je zároveň jedním z nezbytných předpokladů fungování vnitřního trhu.Volný pohyb osob je jedním ze základních svobod v rámci Evropské Unie.

Občanství EU

Občanství EU bylo zavedeno na základě Maastrichtské smlouvy, která vstoupila v platnost roku 1993. Vedle státní přslušnosti ke konkrétnímu členskému státu existuje také občanství EU, které je upraveno čl. 17 – 22 SES. Článek 17 SES stanovuje: Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu je občanem EU. Občanství EU doplňuje státní příslušnost členského státu, ale nenahrazuje ji. Tedy je zde závislost obou občanství.

S problematikou občanství souvisí i otázka nabývání a pozbývání občanství, kdy primárně musí vzniknout občanství k jednotlivému členskému státu EU. V České republice je toto upraveno zákonem č. 40 / 1993 Sb. O nabývání a pozbývání občanství ČR. Tento zákon definuje šest různých způsobů:
  • Narozením – kdy jeden z rodičů má české státní občanství či má na území České republiky trvalý pobyt
  • Osvojením – kdy jeden z rodičů má české státní občanství či má na území České republiky trvalý pobyt
  • Určením otcovství – toto souvisí se společným prohlášením rodičů
  • Nalezením – vztahuje se pouze na osoby – děti do 15 let, které nemají jakékoli doklady o totožnosti či původu
  • Udělením – na základě žádosti, kdy žadatel musí splnit dané podmínky, aby byla žádost úspěšná.

Podmínky jsou :
  • žadatel má na území České republiky trvalý pobyt minimálně 5 let
  • žadatel pozbyl rodné státní občanství
  • žadatel prokáže znalost českého jazyka
  • žadatel nebyl v posledních 5 – ti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin

Klíčová slova

Volný pohyb osob, Volný pobyt osob, Volný pohyb osob v EU, Volný pobyt osob v EU, Občanství EU, Volný pohyb pracovníků, Práva beneficientů, Právo usazování, Beneficienti, Práva beneficientů, Sportovní právo, Walrave a Koch, Dona v. Mantero, Bosman, Heylens, Deliége, Kolpak, Simutenkov, EU, SES, ESD, CAS

Obsah

I. Úvod
II. Volný pohyb a pobyt osob v EU
1. Občanství EU
2. Práva a povinnosti spojená s občanstvím
3. Volný pohyb osob
3.A. Volný pohyb pracovníků
3.B. Práva beneficientů
3.C. Právo usazování
3.D. Beneficienti
3.E. Práva beneficientů
III. Sportovní právo
1. Existence sportovního práva
2. Sport a právo EU
3. Sport jako předmět evropského práva
4. Principy sportovního práva
5. Sportovní pravidla
6. Evropský soudní dvůr a jeho prvotní rozhodnutí ohledně sportovního práva
6.A. Walrave a Koch v. Association Union Cycliste Internationale
6.B. Dona v. Mantero
6.C. Bosman
6.D. Heylens
6.E. Deliége
6.F. Kolpak
6.G. Simutenkov
IV. Sportovní právo v hospodářské soutěži
1. Pojem podnik a sport
2. Vnitrostátní a mezinárodní transfery
2.A. Lhůty v souvislosti s transfery
3. Lehtonen
4. Laurent Piau v. Commission
V. Řešení sporů ve sportovním právu v souvislosti s volným pohybem osob..45
1. Arbitrážní soud pro sport CAS
2. Správní orgány
VI. Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0222 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde