Smluvní pokuta

Základní informace - Smluvní pokuta

Název práce: Smluvní pokuta

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 80 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Smluvní pokuta

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 300 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0413 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Smluvní pokuta

Zajišťovací instituce mají dlouhou historii, i když je hospodářský zákoník na skoro 25 let pro oblast hospodářských vztahů opustil. Návrat k demokratické ekonomice rychle ukázal, že právě zajištění patří k nejdůležitějším prostředkům právní ochrany kontraktantů. Funkci zajištění lze ilustrovat slovy našeho významného romanisty předválečného období - prof. M.Boháčka: "Základní konstrukce obligačního poměru, podle které se má věřiteli dostati obligačního plnění pod sankcí dlužníkova ručení, nezajišťuje věřiteli bezprostředního úkoje potřeb, a v možnosti odejmouti z majetku dlužníkova ekvivalent dlužníkova plnění, dává mu jen relativní majetkovou jistotu, závislou na kvalitách dlužníkových, zejména na jeho platební schopnosti. Tak vzniká problém, jak pojistiti věřitelovo postavení zesílením obvyklých záruk z obligace vyplývajících; prostředky, jimiž tento problém bývá řešen, nazýváme způsoby utvrzení obligace, pod kterýžto název však počítáme i instituty, jimiž se čelí nevýhodám osobního rázu obligace, jevícím se na straně věřitelské a vyplývajícím z neoddělitelnosti pohledávky od jejího aktivního subjektu."
Zajišťovacích prostředků je značné množství. Jsou mezi nimi jednak ty, jež mají výlučně zajišťovací funkci (ručení, zástavní právo, zadržovací právo), jednak ty, jež plní mimo jiné i zajišťovací funkci (např. směnka). Mezi zajišťovacími vztahy nelezneme závazkové vztahy i práva věcná (zástavní právo). Obchodní zákoník (dále také jen „ObchZ“) neupravuje všechny prostředky směřující k zajištění závazku a neupravuje je v celém rozsahu. Navazuje tu úzce na občanský zákoník (dále také jen „OZ“) a nutno proto vidět veškeré souvislosti obou úprav ve smyslu § 1 ObchZ.
Také smluvní pokuta patří k zajišťovacím institucím, jež obchodní zákoník upravuje způsobem odpovídajícím principu vyslovenému v § 1 ObchZ, tj. pouze odchylkami. Základ úpravy je tedy v OZ.

Úvod - Smluvní pokuta

Ve své diplomové práci se hodlám zaobírat institutem smluvní pokuty. Smluvní pokuta je efektivním a hojně využívaným právním nástrojem sloužícím k zajištění závazků mezi podnikateli i mezi soukromými subjekty závazkových právních vztahů. Smluvní pokuta je v každodenní kontraktační realitě velmi oblíbeným a hojně používaným prostředkem zvýšení jistoty realizace bezvadného plnění ze smluv; o tom svědčí i velké množství relevantní literatury, komentářů a judikátů, které se smluvní pokuty bezprostředně dotýkají a to i přes skutečnost, že smluvní pokuta je v našem právním řádu regulována takřka výhradně jen v občanském zákoníku (ve dvou paragrafech) a obchodním zákoníku (ve třech paragrafech).
Cílem mé práce bude především analýza stávající právní úpravy, související ustálená rozhodovací praxe soudů, krátký historický exkurz, vyhlídky de lege ferenda a dále také poukaz na některé právní předpisy, které okrajově regulují smluvní pokutu (vedle výše zmíněných dvou kodexů). Pokusím se také formou exkurzu poukázat na některé zahraniční okolnosti právní regulace smluvní pokuty. Vedle analytické vědecké metody tak užiji také metodu komparace.
Rád bych ještě na úvod upozornil na skutečnost, že právní úprava obsažená v občanském zákoníku a v obchodním zákoníku se vzájemně do značné míry prolíná a doplňuje (kvůli vztahu lex generalis a lex specialit obou zákonů) a byť se pokusím obě oblasti rozdělit do dvou samostatných kapitol, nebude to vždy možné beze zbytku.

Závěr - Smluvní pokuta

Ve své diplomové práci jsem pojednal o smluvní pokutě. Práce je tématicky rozčleněna v zásadě na tři velké oblasti. Úvodní část ve dvou kapitolách obecně pojednává o zajištění závazků a charakteru smluvní pokuty a dále o historickém vývoji smluvní pokuty a zmiňuje se i o zahraniční úpravě. Druhá – nejrozsáhlejší - část práce tvoří samotné jádro problematiky a zaobírá se stávající právní úpravou obsaženou v občanském a obchodním zákoníku. Závěrečná část práce opět ve dvou kapitolách analyzuje související právní předpisy, které se zmiňují o smluvní pokutě a dále předkládá úvahu stran smluvní pokutě de lege ferenda upravenou v budoucím civilním kodexu.

Při zpracovávání své práce jsem se orientoval především na znění relevantních právních předpisů a dále na sběr, studium a analýzu odborné právnické literatury a judikatury. Má diplomová práce není pouhou kompilací; domnívám se, že se mi podařilo do jejího obsahu vložit množství svých vlastních názorů a v neposlední řadě jsem předložil některé doposud nezkoumané skutečnosti - za vše bych rád vyzdvihl 6. kapitolu mapující související právní normy, neboť za vyhledáváním a studiem všech souvisejících právních předpisů stojí mnoho hodin soustředěné práce a poněvadž tato problematika nebyla doposud v naší odborné literatuře zpracována, domnívám se, že se jedná o nejplodnější a nepřínosnější část práce (byť rozsahem nevelkou). Zvláštní poznámku bych rád měl ke kapitole 7; objevil jsem při studiu judikatury o smluvní pokutě v elektronické databázi ASPI článek Pavla Vrchy, ve kterém je velice přehledně shrnuta rozhodovací praxe soudů, a ta je roztříděna tak pečlivým způsobem, že mi přišlo líto obsah článku nevyužít (po určitých úpravách). Předsevzal jsem si totiž, že se budu v jedné kapitole své práce věnovat kazuistice, ovšem sotva bych to zvládl lépe než zmíněný autor.

Na samý závěr svého pojednání bych rád vyjádřil přesvědčení, že se mi podařilo naplnit původní představy o podobě díla a díky odhodlané práci jsem mohl předložit ucelenou monografii o tak důležité součásti závazkového práva, jakou smluvní pokuta beze sporu je.

Klíčová slova - Smluvní pokuta

Smluvní pokuta, Zajišťovací instituce, Zajišťovací prostředky, Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Smluvní pokuta de lege ferenda


Obsah - Smluvní pokuta

1. Úvod
2. Zajištění závazků a smluvní pokuta
3. Historický vývoj smluvní pokuty a zahraniční právní úprava
4. Smluvní pokuta v občanskoprávních vztazích
5. Smluvní pokuta v obchodněprávních vztazích
6. Smluvní pokuta v některých dalších případech
7. Smluvní pokuta v rozhodovací praxi soudů
8. Smluvní pokuta de lege ferenda
9. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Smluvní pokuta

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 300 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0413 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde