Rozhodčí versus civilní řízení

Základní informace - Rozhodčí versus civilní řízení

Název práce: Rozhodčí versus civilní řízení

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Rozhodčí versus civilní řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0411 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Rozhodčí versus civilní řízení

Zákonem č. 216 ze dne 1. listopadu 1994 bylo u nás zavedeno s účinností od 1. ledna 1995 rozhodčí řízení jako zvláštní druh civilního soudnictví, jež umožňuje neformální projednávání a rozhodování občanskoprávních sporů nestátními orgány.
Rozhodčí řízení (arbitráž) lze vymezit jako „dobrovolné postoupení řešení sporu neutrální třetí straně, rozhodcům či rozhodčímu soudu (tj. soukromým osobám či nestátní instituci), která vydá po provedeném řízení závazné a vykonatelné rozhodnutí.“ Mezinárodní rozhodčí řízení či mezinárodní obchodní arbitráž je způsob řešení sporů o majetkové nároky vzniklé z provádění mezinárodního (obchodního) styku mezi fyzickými či právnickými osobami (obchodníky, podnikateli). Pro existenci možnosti řešit spor v rozhodčím řízení jsou nutné dva výstavbové prvky: dovolenost tohoto řízení (v mezinárodním měřítku ve státě vydání rozhodnutí i ve státě nuceného výkonu) a dohoda stran.
Zdánlivě jednoduchá otázka existence mezinárodního prvku v rozhodčím řízení představuje problém, jehož řešení závisí mimo jiné na koncepci, kterou hodnotitel zastává. Jiný význam a jiné důsledky jsou tam, kde vycházíme z doktríny jurisdikční, jiné v případě, kdy vycházíme z doktríny smluvní či dokonce autonomní.
Rozhodnutí rozhodců nesměřuje pouze k vymezení jednotlivých práv a povinností podle přísných a podrobných předpisů pozitivního práva, ale spíše k urovnání vzájemných vztahů sporných stran v souladu s obecnými principy spravedlnosti.
Rozhodčí řízení je nutno považovat za součást státního systému právní ochrany, neboť stát toto soudnictví uznal a zařadil do uvedeného systému. Z toho důvodu musí stát přiměřeně zajišťovat i řádnou funkci rozhodčího soudnictví. Proto obecným soudům přísluší právo i povinnost na návrh kterékoli strany zkoumat, zda byly dodrženy meze přípustnosti rozhodčího řízení a rozhodčích smluv.
Řízení před rozhodci a jeho ukončení vydáním rozhodnutí se může uskutečnit pouze v případě soukromoprávních sporů, které připouštějí uzavření rozhodčí smlouvy mezi stranami (výjimečně může zákon připustit jednostrannou rozhodčí klauzuli). Rozhodčí smlouvou dochází mezi stranami k dohodě, podle níž má v majetkovém sporu mezi nimi rozhodnout jeden nebo více rozhodců popřípadě rozhodčí soud.

Úvod - Rozhodčí versus civilní řízení

Uplynulá dvě desetiletí zaznamenala neobvyklý nárůst případů řešených v rozhodčím řízení. Jedná se jak o spory z vnitrostátního, tak o spory z mezinárodního obchodního styku. Nezanedbatelnou položku tvoří i spory spotřebitelské. Změnily se rovněž formy řízení. K tradičnímu dělení na řízení institucionalizované a řízení ad hoc přibyla nová podoba řízení - on line rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení se také stalo pravidelným prostředkem řešení sporů mezi státem a zahraničním investorem, ať již jde o vztahy smluvní, nebo vztahy ze zacházení s investicí, nebo z ochrany investic.
Stejně, jak roste počet případů řešených před rozhodci, roste i počet příznivců a odpůrců tohoto způsobu řešení sporů. A podobně, jako je tomu v jiných oblastech lidské činnosti, i zde platí, že porozumění určitému institutu a následné smluvní ošetření některých otázek může napomoci limitovat negativní stránky jevu a zesílit stránky pozitivní.
Civilní řízení (nebo také občanské soudní řízení) a rozhodčí řízení jsou v zásadě alternativními procesními možnostmi, za jejichž užití mají účastníci řízení možnost domáhat se svých práv.
Problematika rozhodčího řízení, a zejména problematika přezkoumání pravomocného rozhodčího nálezu soudem, se stává v uplynulých letech více aktuální než tomu bylo v minulosti. Nárůst soudní agendy, která se zabývá touto problematikou, je způsoben zejména nárůstem vydaných rozhodčích nálezů na území České republiky. Ve své bakalářské práci hodlám poukázat na charakteristiky jak řízení před civilním soudem, tak před rozhodcem, načež bych rád uvedl shody jednotlivých těchto procesních typů a také jejich rozdíly. V neposlední řadě ve své práci hodlám poukázat na výhody a nevýhody občanského soudního řízení a rozhodčího řízení.

Závěr - Rozhodčí versus civilní řízení

Ve své bakalářské práci jsem se potýkal se vztahem rozhodčího řízení a řízení před obecným civilním soudem. Nejprve jsem krátce vymezil základní prvky obou typů řízení, a pak jsem přikročil k jádru práce, kterým je podrobné rozebrání konkrétního modelového případu, který je dále fiktivně řešen nejprve před soudem a poté alternativně před rozhodcem ad hoc. Na základě předvedené kauzy jsem se následně pokusil o vyzdvižení pozitivních i negativních stránek obou typů řízení. Podle mého názoru z tohoto srovnání vyplynulo, že rozhodčí řízení je jednoznačně efektivnější, výkonnější a výhodnější než řízení před civilním soudem.

V závěrečných dvou kapitolách jsem se věnoval podrobnému zkoumání občanského soudního řádu (a souvisejících právních předpisů) ve srovnání se zákonem o rozhodčím řízení, a poté jsem ve dvou kapitolách analyzoval shodné a rozdílné prvky obou typů řízení.

Při zpracovávání své práce jsem se věnoval studiu odborné knižní i časopisecké literatury, dále relevantní ustálené rozhodovací praxi soudů, prostudoval jsem a použil celou řadu právních předpisů a mezinárodních smluv a fragmentárně jsem využil i databázi Internetu. V neposlední řadě mi posloužily i některé interní normativní předpisy, které nemají charakter předpisů právních.

Přestože jsem čerpal z celé řady pramenů, nedomnívám se, že by má práce byla pustou kompilací, neboť za použití metody analýzy a komparace jsem na spoustu skutečností na vhodných místech vyjádřil vlastní názor a ostatně mnou provedená srovnání jistě přinesla mnoho nového a zajímavého.

Klíčová slova - Rozhodčí versus civilní řízení

Rozhodčí řízení, Civilní řízení, Občanského soudního řízení, Obecný soud, Rozhodčí soud, Podmínky řízení, Procesní pravidla, Veřejnost řízení, Přezkum rozhodnutí, Výkon cizích rozhodnutí, Náklady řízení, Rychlost řízení


Obsah - Rozhodčí versus civilní řízení

1. Úvod
2. Charakteristika rozhodčího řízení
3. Charakteristika občanského soudního řízení
4. Řešení konkrétního sporu
4.1. Obecný soud
4.2. Rozhodčí soud
5. Výhody a nevýhody
5.1. Podmínky řízení
5.2. Procesní pravidla
5.3. Osoba soudce a rozhodce
5.4. Hmotné právo a jiná kritéria rozhodování
5.5. Formálnost a neformálnost řízení
5.6. Veřejnost řízení
5.7. Přezkum rozhodnutí
5.8. Výkon cizích rozhodnutí
5.9. Náklady řízení
5.10. Rychlost řízení
6. Shodné prvky obou typů řízení
7. Rozdíly mezi oběma řízeními
8. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Rozhodčí versus civilní řízení

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0411 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde