Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Základní informace

Název práce: Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 76 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 350 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0325 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem mezinárodních únosů dětí, konkrétně řízením o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Stále více lidí vyjíždí do zahraničí za poznáním, prací nebo studiem, potkávají zde nové přátele a také životní partnery. Manželství uzavíraná mezi občany různých států světa tak v dnešní době nejsou ničím neobvyklým. Z manželských a partnerských vztahů přirozeně vzcházejí potomci; dojde-li dříve nebo později k rozporu mezi rodiči, bohužel to bývají často právě děti, které se stávají oběťmi takových neshod. Jeden z rodičů se pak v mnoha případech rozhodne odcestovat i s dítětem do jiné země – většinou do té, z níž sám pochází. Pokud je nezletilé dítě přemístěno bez souhlasu druhého rodiče, může takové jednání mít právní následky, které si rodič ve chvíli, kdy s dítětem odjíždí, často neuvědomuje. Rodič, který dítě proti vůli druhého rodiče odváží, se dopouští protiprávního jednání, jímž zasahuje do práv druhého rodiče (právo na péči o dítě a jeho výchovu) i do práv dítěte (právo na styk s oběma rodiči). Ten z rodičů, který přemisťuje dítě za hranice státu jeho obvyklého bydliště, je považován za únosce a dopouští se tzv. mezinárodního únosu dítěte.
V některých zemích je protiprávní přemístění dítěte považováno za trestný čin (např. podle polského trestního zákoníku může být rodič obviněn z trestného činu protiprávního přemístění dítěte ). V České republice se jedná o trestný čin pouze v případech, kdy je naplněna skutková podstata trestného činu únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou . Trestněprávními aspekty únosů dětí se však tato práce nadále zabývat nebude.
Primárním pečovatelem o dítě (osobou, která se před únosem víceméně o dítě stará) je v 75 % případů mezinárodních únosů dětí matka; rodičem odvážejícím dítě ze státu jeho obvyklého pobytu bývá také častěji matka (v 70 % případů). Příčinou nezákonného přemístění dítěte může být domácí násilí, které páchá otec dítěte na matce nebo dokonce i na dítěti. Dalšími možnými příčinami bývají např. požívání alkoholu a drog nebo intenzivní náboženské cítění druhého partnera. V takové situaci se přirozeně zdá být nejschůdnějším řešením navrátit se do domovské země a tam také celou situaci řešit, jelikož v cizí zemi, kterou rodič opouští, často dobře nezná právní řád, může s ním mít negativní zkušenosti nebo nemusí být dobře vybaven jazykově.
Mezinárodní únosy dětí jsou problematikou, která až do roku 2008 nebyla českým právním řádem speciálně upravena. Soudy postupovaly podpůrně podle ustanovení § 176 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), nazvaných „péče soudu o nezletilé“, a podle mezinárodních dokumentů, které danou problematiku upravují. Specifická úprava řízení o navrácení nezletilých dětí ve věcech mezinárodních únosů dětí v našem právním řádu existuje až od 1. října 2008, kdy vstoupila v účinnost novela o.s.ř. Zákon č. 295/2008 Sb. tak zakotvil v o.s.ř. ustanovení § 193a až § 193e, která upravují zvláštní druh řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí.
Jak již bylo řečeno, mezinárodními únosy dětí se zabývají také některé významné mezinárodní dokumenty. Rozumíme jimi především Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí ze dne 25. října 1980, v níž nalezneme mj. nejdůležitější pojmy celé právní úpravy mezinárodních únosů dětí. Dále se jedná o Úmluvu o právech dítěte vyhlášenou 20. listopadu 1989, která se však mezinárodních únosů dětí dotýká pouze okrajově, zejména ustanovením čl. 11, kde se státy zavazují přijmout opatření k zabránění nezákonného přemisťování nezletilých dětí do zahraničí. Posledním z důležitých mezinárodních pramenů je nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, které upravuje vztahy v rámci Evropské unie týkající se mj. mezinárodních únosů dětí, konkretizuje některá ustanovení Haagské úmluvy a stanovuje podmínky pro uznání a výkon rozhodnutí ve věcech návratu unesených dětí.
Cílem této diplomové práce tak bude zanalyzovat řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí a připomenout faktory vedoucí k přijetí právní úpravy, co se pramenů práva mezinárodního, komunitárního, tak i pramenů českého práva vnitrostátního týká. Dalším úkolem bude zhodnocení současné právní úpravy, upozornění na některé problematické aspekty a nastínění návrhů de lege ferenda.
K analýze a zhodnocení právní úpravy řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí bude využito zejména časopiseckých a internetových odborných článků, v nichž mnohdy nalezneme cenné názory odborníků na danou oblast. Podpůrně budou využity také aktuální knižní publikace, a to především komentáře o.s.ř. k nové úpravě řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. V neposlední řadě budou zdrojem informací judikatura českých i zahraničních soudů, důvodové zprávy k výše jmenovaným předpisům, jakož i tyto předpisy samotné.

Klíčová slova

Únosy dětí, únos dítěte, dítě, děti, únos, únosy, mezinárodní únosy, občanský soudní řád, OSŘ, navrácení dítěte, řízení


Obsah

OBSAH
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ
2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE VE VĚCECH MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ
2. 1 ZÁSADA PRIORITY NEJLEPŠÍHO ZÁJMU DÍTĚTE
2. 2 ZÁSADA MINIMALIZACE ZÁSAHŮ STÁTU DO SOUKROMÍ RODINY
2. 3 ZÁSADA ROVNOSTI SUBJEKTŮ
3. MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA
3. 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE
3. 2 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
3. 3 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
4. PROBLEMATIKA MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
4. 1 MEZINÁRODNÍ SMLOUVA JAKO PRAMEN MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
4. 1. 1 HAAGSKÁ ÚMLUVA O OBČANSKOPRÁVNÍCH ASPEKTECH MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ
4. 1. 2 ÚMLUVA O PRAVOMOCI ORGÁNŮ, POUŽITELNÉM PRÁVU, UZNÁVÁNÍ, VÝKONU A SPOLUPRÁCI VE VĚCECH RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI A OPATŘENÍ K OCHRANĚ DĚTÍ
5. KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ
5. 1 ZPROSTŘEDKOVATEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ
5. 2 NAŘÍZENÍ JAKO PRAMEN PRÁVA EVROPSKÉ UNIE
5. 2. 1 NAŘÍZENÍ BRUSEL II BIS
5. 2. 2 EVROPSKÁ ÚMLUVA O UZNÁVÁNÍ A VÝKONU ROZHODNUTÍ O VÝCHOVĚ DĚTÍ A OBNOVENÍ VÝCHOVY DĚTÍ
6. ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE PODLE HAAGSKÉ ÚMLUVY A NAŘÍZENÍ BRUSEL II BIS
6. 1 ZÁKLADNÍ POJMY
6. 1. 1 DÍTĚ
6. 1. 2 MEZINÁRODNÍ ÚNOS DÍTĚTE
6. 1. 3 PRÁVO PÉČE O DÍTĚ
6. 1. 4 PRÁVO NA STYK RODIČE S DÍTĚTEM
6. 1. 5 MÍSTO OBVYKLÉHO BYDLIŠTĚ
6. 2 ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE V HAAGSKÉ ÚMLUVĚ
6. 2. 1 PRŮBĚH ŘÍZENÍ
6. 2. 2 DŮVODY PRO NENAŘÍZENÍ NAVRÁCENÍ DÍTĚTE
6. 3 ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE V NAŘÍZENÍ BRUSEL II BIS
6. 3. 1 ÚPRAVA ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE
6. 3. 2 ZMĚNY V POUŽITÍ HAAGSKÉ ÚMLUVY V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
6. 4 POSTUP V ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ UNESENÉHO DÍTĚTE PODLE HAAGSKÉ ÚMLUVY A NAŘÍZENÍ BRUSEL II BIS
7. KOLIZE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
8. ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE VE VĚCECH MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ V POJETÍ ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU
8. 1 DŘÍVĚJŠÍ VERSUS NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
8. 2 PRŮBĚH ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE DLE O.S.Ř.
8. 2. 1 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
8. 2. 2 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
8. 2. 3 VĚCNÁ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST SOUDU
8. 2. 4 POVINNOST ŽALOVANÉHO K VYJÁDŘENÍ
8. 2. 5 NAŘÍZENÍ JEDNÁNÍ
8. 2. 6 ZÁKAZ PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
8. 2. 7 LHŮTA PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
8. 2. 8 FORMY ROZHODOVÁNÍ SOUDU
8. 2. 9 PŘEDBĚŽNÁ VYKONATELNOST ROZHODNUTÍ
8. 2. 10 OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO NAVRÁCENÍ DÍTĚTE
8. 2. 11 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
8. 2. 12 VÝKON ROZHODNUTÍ
8. 3 NAŘÍZENÍ NAVRÁCENÍ DÍTĚTE
8. 4 ÚŘAD PRO MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ V ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE
8. 4. 1 HISTORIE ÚŘADU
8. 4. 2 ČINNOST ÚŘADU JAKO ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU DLE HAAGSKÉ ÚMLUVY
8. 5 STYČNÝ SOUDCE
8. 6 ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ OHROŽENÝM RODINÁM A DĚTEM
8. 7 PROBLEMATICKÉ ASPEKTY ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ DÍTĚTE A DOPORUČENÍ DE LEGE FERENDA
8. 7. 1 POVAHA ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ROZLOŽENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE
8. 7. 2 POVAHA ŘÍZENÍ Z HLEDISKA POJETÍ ÚČASTENSTVÍ V ŘÍZENÍ
8. 7. 3 POVAHA ŘÍZENÍ Z HLEDISKA KONCEPČNÍHO ZAŘAZENÍ DO O.S.Ř.
9. ZÁVĚR
10. RESÜMEE
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 350 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0325 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde