Promlčení v občanském právu

Základní informace - Promlčení v občanském právu

Název práce: Promlčení v občanském právu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Promlčení v občanském právu

Zcela na úvod bych ráda podotkla, že v následujícím textu budu hojně odkazovat na jednotlivá ustanovení různých právních předpisů, a proto jsem po úvaze z důvodu větší přehlednosti práce zvolila každému právně gramotnému člověku známý systém zkratek – označení právních předpisů (OZ – občanský zákoník, ZOR – zákon o rodině apod.). Vyskytne – li se odkaz na paragraf bez dalšího, rozumí se tím občanský zákoník, neboť s tím budu pochopitelně pracovat nejčastěji. Promlčení představuje obecný právní institut vztahující se dle občanského zákoníku na všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického, resp. dle obchodního zákoníku na všechna práva ze závazkových vztahů s výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Promlčení je jedním z právních následků marného uplynutí doby. Právní následky promlčení určitého práva nastávají, jestliže toto právo není vykonáno před uplynutím promlčecí doby, tj. pokud uplyne zákonem vymezený čas, aniž by oprávněný subjekt (věřitel) své existující právo vykonal, resp. uplatnil u soudu. Smyslem institutu promlčení je čelit složitým sporům, které by mohly vznikat při časově neomezené, resp. příliš dlouhé možnosti uplatnit právo u soudu; zohledněna je snaha zabránit obtížnějšímu dokazovaní, které s sebou nese uplynutí delší doby mezi vznikem práva a jeho uplatnění před soudem. Promlčení tak v duchu staré právní zásady vigilantibus iura scripta sunt" (překládá se jako "Právo svědčí bdělým", je tedy zejména na oprávněném, aby svá práva znal, pečoval o ně a patřičně je využíval). Rovněž donucuje věřitele k aktivitě při uplatňování vlastních nároků. Zároveň jsou chráněni i dlužníci, když tito nejsou vystaveni donucujícímu úkonu ze strany státní moci po neomezeně dlouhou dobu. Následkem promlčení není zánik promlčeného práva jako takového, nýbrž oslabení nároku domoci se jeho plnění soudní cestou. Dojde-li totiž při soudním vymáhání práva k uplatnění námitky promlčení, soud k námitce promlčení přihlédne a dané právo nepřizná. Jelikož však promlčené právo nezaniklo a trvá dále (v podobě tzv. naturálního práva či naturální obligace), nic nebrání dlužníkovi v dobrovolném plnění. Znamená to mimo jiné, že plnění promlčeného závazku nebude představovat plnění bez právního důvodu, resp. přijetí takového plnění nebude bezdůvodným obohacením ve smyslu § 451 a násl. OZ. Pro úplnost je třeba dodat, že promlčení práva samo o sobě nebrání ani uplatnění promlčeného práva u soudu, ovšem uplatní-li dlužník před soudem námitku promlčení, nemůže být promlčené právo soudem přiznáno nebo uznáno.

Klíčová slova

Promlčení doba, promlčecí lhůta, promlčení, délka promlčecí doby, počátek promlčecí doby, promlčecí práva, promlčení při splátkách, promlčení při pojištění, promlčení práv z přepravy, soud, občanský zákoník, zánik promlčecího práva

Obsah

1. Úvod
1.1. Promlčecí doba (lhůta) jako právní skutečnost
1.2. Srovnání prekluze a promlčení
2. Zákonná úprava promlčení
2.1. Pojem promlčení
2.2. Délka a počátek promlčecí doby
2.3. Počátek promlčení při reklamaci
2.4. Promlčení při splátkách
2.5. Promlčení při pojištění
2.6. Promlčení práva na vydání dědictví
2.7. Promlčení práva na náhradu škody
2.9. Promlčení práv z přepravy
2.10. Promlčení práva z věcného břemene
2.11. Promlčení přiznaného či uznaného práva
2.12. Kombinované promlčecí doby
3. Běh promlčecí doby
3.1. Změna v osobě
3.2. Stavení běhu promlčecí doby
3.3. Promlčení práv u osob, které musí mít zákonného zástupce
3.4. Promlčení práv mezi zákonnými zástupci a nezletilci či
4. Literatura

Stažení práce - Promlčení v občanském právu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0492 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde