Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Základní informace - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Název práce: Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 42 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0409 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Prodej podniku se realizuje prostřednictvím smlouvy o prodeji podniku, která je v českém smluvním obchodním právu standardně realizovaným smluvním typem. Právní úprava (ustanovení § 476 až 488a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) smlouvy o prodeji podniku má vzhledem k jiným smlouvám uvedeným v obchodním zákoníku relativně dosti kogentních ustanovení (viz § 263 obchodního zákoníku), která nelze změnit dohodou smluvních stran.
Smlouvou o prodeji podniku se podle § 476 obchodního zákoníku prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Přestože samotná cena podstatnou částí smlouvy není - podstatnou částí je jen závazek k úhradě ceny - sjednání ceny je velmi potřebné. Podstatnými částmi smlouvy - kromě přesného označení smluvních stran jsou: závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu podnik, závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k podniku, přesné určení podniku, závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s podnikem, závazek kupujícího zaplatit kupní cenu.
Na otázku, co je považováno za podnik, odpovídá ustanovení § 5 obchodního zákoníku. Harmonizační novela se přitom nedotkla ustanovení § 5 odst. 1, které určuje, že podnikem se pro účely obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
Budou-li součástí podniku - k němuž se bude smlouva o prodeji podniku uzavírat - nemovitosti (a to bude začasté), musí být projevy účastníků zřejmě na téže listině (vzhledem ke kogentnímu ustanovení § 46 odst. 2 občanského zákoníku použitému podle § 1 odst. 2 obchodního zákoníku). Nemovitosti budou přesně specifikovány včetně údajů podle katastru nemovitostí.
Skutečnost, že v obchodním zákoníku existuje smluvní typ smlouvy o prodeji podniku, však podle současné právní úpravy nemůže smluvním stranám bránit - bude-li taková jejich vůle - aby daný případ řešily i jiným způsobem, např. uzavíráním většího počtu dílčích smluv nebo volbou smlouvy nepojmenované, pokud by nechtěly či nemohly dostát podstatným částem smlouvy.

Úvod - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Tato bakalářská práce se věnuje tématu prodeji podniku a s tímto prodejem spojeným oceňování podniku. Znalecké posudky (neboli expertízy) jsou každodenní součástí aktivního hospodářského života každé vyspělé společnosti a velmi často se předmětem jejich zkoumání stává právě podnik.
Podnik je složitou věcí, zpravidla složenou z pozemků, budov, inventáře, zásob, průmyslových práv a jiných hodnot (převáděny budou mimo jiné také smlouvy o úvěru, leasingové a další smlouvy, předmětem převodu budou rovněž práva k nehmotným statkům, ochranné známce a také licenční smlouvy), které je třeba při prodeji podniku nějak ohodnotit, a proto je nasnadě, že ocenění podniku je náročnou znaleckou kategorií a zasluhuje si plně naší soustředěnou pozornost.
Na prodej podniku můžeme nahlížet z několika úhlů pohledu, přičemž jednotlivým těmto směrům věnujeme zvláštní kapitoly. Na prvním místě je třeba zhodnotit prodej podniku z právního hlediska, protože i laikovi je jistě jasné, že tento obchod má celou řadu specifik a na tyto bylo třeba legislativně pamatovat. Obecné a neomezené zakotvení převodu práv a závazků souvisejících s podnikem vyvolává v praxi i v teorii řadu nejasných otázek. Nutno jednak rozlišit problém převodu smluv (jakkoli zahrnují i převod práv a závazků) a otázku převodu práv a závazků. Je jisté, že všechna práva a povinnosti, jejichž subjektem je majitel podniku, nejsou součástí podniku.
Prodej podniku má ovšem také své hledisko daňové a hledisko účetní, které přinášejí už jen ze svých právně-normativních limitů opět značné množství pravidel, které je nutné respektovat.
Jádro práce pak bude tvořit část, která rozebírá problematiku oceňování podniku, ke kterému dochází velice často právě v rámci jeho prodeje. Oceňování podniku má přirozeně opět svou vlastní právní regulaci, svou pozornost také zaměříme na nejobvyklejší metody oceňování a také na tzv. teoretické koncepce (pojetí) oceňování podniku.
Prodej podniku přináší celou řadu zajímavých a zároveň sporných otázek. Součástí hodnoty podniku například bývá klientela spjatá s prodávaným podnikem. Tento prvek podniku zatím u nás nebyl zkoumán a nevěnuje se mu žádná pozornost, ačkoli ve francouzském právu je považován za podstatu podniku, který bez klientely nemůže vůbec existovat. Z našeho pohledu bude jistě existence a rozsah klientely brán v úvahu při oceňování podniku. Hodnota klientely se tak nezřídka bude podílet na kupní ceně. Otázka je, nakolik se bude rozlišovat mezi klientelou obchodní a klientelou příslušníků svobodných povolání.

Závěr - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

V souladu s cíli vytýčenými v úvodu této práce jsme se zde zaobírali tématem ocenění podniku se zvláštním zaměřením na hledisko ocenění podniku, což je proces, který takřka pravidelně předchází samotnou realizaci prodeje, a je s ní proto nerozlučně spjat.
V úvodních kapitolách jsme se věnovali právní stránce prodeje podniku a zároveň také právním aspektům ocenění podniku. Je třeba konstatovat, že zatímco legislativní orgány věnovali v obchodním zákoníku velmi velkorysý prostor právní regulaci prodeje podniku, normativní zakotvení samotného oceňování podniku je velice kusé a nekompletní. Snad právě proto se v odborných publikacích objevují velice sáhodlouhé a spletité teoretické úvahy nad všemi možnými koncepcemi a metodami oceňování podniku a majetku vůbec; těmto jsme ostatně v této práci taktéž věnovali značný prostor.
Prodej podniku s sebou přináší daňovou povinnost (daň z příjmu), na kterou je možno nazírat pohledem prodávajícího a poněkud odlišnou optikou kupujícího; obě tato hlediska jsem zkoumali ve zvláštních kapitolách, přičemž samotný rozbor v sobě zahrnuje jak hledisko legislativní, tak hledisko účetní.
Poslední a zcela zásadní částí práce je účetní aspekt ocenění podniku; také zde jsme pracovali se zněním různých právních předpisů, zejména pak se zákonem o účetnictví.
Téma, kterému jsme se zde věnovali, je tedy téma multidisciplinární a při zpracovávání práce jsme využívali zejména metodu analytickou, přičemž pro multidisciplinaritu tématu je charakteristické studium značného množství odborné literatury a právních předpisů, které jsme pak následně kompilovali.

Klíčová slova - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Prodej podniku, Právní aspekty prodeje podniku, Právní aspekty ocenění podniku, Metody ocenění podniku, Koncepce ocenění podniku, Objektivní koncepce, Subjektivní koncepce, Tržní koncepce, Daň z příjmu z hlediska prodávajícího, Daň z příjmu z hlediska kupujícího

Obsah - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

1. Úvod
2. Právní aspekty prodeje podniku
3. Právní aspekty ocenění podniku
4. Metody ocenění podniku
4.1. Metoda diskontovaných peněžních toků
5. Koncepce ocenění podniku
5.1. Objektivní koncepce
5.2. Subjektivní koncepce
5.3. Tržní koncepce
6. Daň z příjmu z hlediska prodávajícího
7. Daň z příjmu z hlediska kupujícího
8. Ocenění podniku a účetnictví
8.1. Ocenění aktiv a závazků
8.2. Zásada opatrnosti
8.3. Oceňování reálnou hodnotou
9. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Prodej podniku z hlediska ocenění, daní a účetnictví

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0409 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde