Pravomoc soudu

Základní informace - Pravomoc soudu

Název práce: Pravomoc soudu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 49 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 190 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0493 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Jedním ze základních lidských práv je možnost domáhat se ochrany svých práv před soudem. A právě procesní předpisy upravují postup, díky kterému je možno se těchto práv domoci a zároveň postup a pravidla, která musí každý soud při své činnosti dodržovat.

Cíl - Pravomoc soudu

Pravomoc soudu představuje jednu ze základních procesních podmínek, na jejichž splnění je vázána možnost vydání rozhodnutí, její nedostatek brání vydání meritorního rozhodnutí. Ve své práci se budu touto podmínkou řízení zabývat na několika úrovních – na civilní, správní, mezinárodní (v rámci mezinárodního práva soukromého, tedy procesního), trestní a ústavní. Vedle toho se pokusím nastínit pravomoc mezinárodních tribunálů včetně úvah de lege ferenda. Zvláštní kapitoly chci věnovat pravomoci rozhodčích soudů (resp. rozhodců ad hoc) a kompetenčním výlukám.

Závěr - Pravomoc soudu

Nebylo pochopitelně možné poskytnout kompletní a stoprocentní odpovědi na všechny otázky s pravomocí soudu související, nicméně jsem věnovala svoji pozornost některým, pro mě zajímavým, tématům. Zvláštní pozornost jsem zaměřila na analýzu pravomoci tuzemských sudišť, ovšem po úvaze jsem zařadila alespoň informativně i pravomoci mezinárodních tribunálů, neboť tyto kapitoly dle mého názoru celé téma dokonale završují. Pokud mi síly stačily, pokoušela jsem se vedle analytického přístupu i o komparaci jednotlivých soudních pravomocí. Celá práce vznikala řadu měsíců, které zahrnovaly sběr informací, jejich studium a selekci a následné utváření finálního textu. Nejsložitější prací bylo zvolení vhodné strategie co se týče rozvrhu struktury bakalářské práce. Celé téma je totiž značně košaté a mnohé informace jsem musela z důvodu omezeného rozsahu práce podat jen zkratkovitě nebo je úplně opomenout. Čerpala jsem z odborné literatury, judikatury a především pak z právních předpisů; k internetu jsem se uchylovala jen tehdy, bylo-li to nezbytné. Při samotném studiu pramenů mne nejvíce zarazila nepřesnost a terminologická nejednota, na kterou jsem tu a tam narazila nejen v odborné literatuře, ale i v právním předpisech. Za vše hovoří kupříkladu Statut Mezinárodního soudního dvora, který hovoří o příslušnosti tam, kde je evidentně pojednáváno o pravomoci.


Klíčová slova

Pravomoc soudů, civilní pravomoc, mezinárodní pravomoc, vynětí z pravomoci, rozhodčí pravomoc, trestní pravomoc, pravomoc vojenských soudů, správní pravomoc, ústavní pravomoc, spory o pravomoc, evropský soud pro lidská práva, mezinárodní soudní dvůr

Obsah

1. Úvod
2. Pravomoc soudů
3. Civilní pravomoc
4. Mezinárodní pravomoc
4.1 Nařízení Rady ES č. 44/2001
5. Vynětí z pravomoci
6. Rozhodčí pravomoc
7. Trestní pravomoc
7.1 Exkurs – pravomoci vojenských soudů
7.2 Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení
8. Správní pravomoc
8.1 Kompetenční výluky
9. Ústavní pravomoc
10. Spory o pravomoc
11. Pravomoci vybraných mezinárodních soudů
11.1 Evropský soud pro lidská práva
11.2 Mezinárodní soudní dvůr
11.3 Soudní dvůr Evropské unie – hledisko de lege ferenda
12. Závěr
13. Resumé (EN)
14. Resumé (CZ)
15. Použitá literatura a prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 190 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0493 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde