Právo nekalé soutěže

Základní informace - Právo nekalé soutěže

Název práce: Právo nekalé soutěže

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 38 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0499 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

V této práci se zaměříme na zkoumání tzv. nekalé soutěže. Jedná se o velice důležitou kategorii, která střeží celou řadu společensko-patologických jednání, které se táhnou napříč celým právním řádem a na tento institut pamatuje ve své právní regulaci právo obchodní stejně jako právo trestní či správní. Ve své disertační práci se zaměřím zejména na soukromoprávní hledisko, tedy na úpravu nekalé soutěže obsaženou v obchodním zákoníku. Předmětem zkoumání nám tedy konkrétně bude tzv. generální klauzule, která vymezuje pojmové znaky nekalé soutěže. Stanoví tak základní kritéria pro posuzování, zda konkrétní jednání je či není nekalou soutěží. Moderní společnost se neustále vyvíjí a lidé jsou vynalézaví, a proto nelze problematiku nekalosoutěžního jednání upravit přísně kazuisticky. Je třeba uzákonit abstraktně formulovaný obecný zákaz, což nám umožňuje právě generální klauzule. Uvedené obecné ustanovení je doplněno několika konkrétními skutkovými podstatami, které tvoří jakýsi demonstrativní výčet možných a ve společnosti se nejčastěji vyskytujících nežádoucích soutěžních jednání a těmto se budeme zběžně věnovat v dalších podkapitolách.

Cíl - Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko

Analýza tohoto navýsost důležitého právního institutu bude naším primárním cílem, přičemž již úvodem můžeme konstatovat, že se jedná o téma v odborných publikacích hojně komentované, a proto je již nyní jasné, že kromě právních předpisů nám budou hlavním pramenem časopisecké články a knižní publikace.

Závěr - Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko

V této práci jsem se zaměřili na problematiku nekalé soutěže. Jak již bylo poznamenáno v úvodu práce, je předmětná tématika hojně komentovaná odbornou právnickou veřejností, a proto jsme mohli pracovat s opravdu velkým množstvím pramenů (přičemž ne všechny jsme mohli plnohodnotně využít). V úvodu práce jsme se věnovali vymezení hospodářské soutěže, neboť skrz ní je dále definována soutěž nekalá, dále jsme charakterizovali často diskutovanou tzv. generální klauzuli, načež jsme dopodrobna analyzovali jednotlivé typizované způsoby nekalosoutěžního jednání. Celou dobu jsme v naší práci setrvávali na komercionalistické půdě, tedy v režimu obchodního zákoníku. Omezený rozsah této práce nám nedovolil, abychom se věnovali také hlediskům trestněprávním anebo hlediskům správněprávním, přičemž právě hledisko trestního zákoníků by mohlo být nanejvýš zajímavé už z komparatistického úhlu pohledu, neboť bychom mohli zaznamenat proměny relevantních trestných činů. Ostatně široká veřejnost málokdy tuší, že když se podnikatelé domnívají (ať právem či neprávem), že se jejich konkurenti vůči nim dopouštění nekalé soutěže, dávají často podnět k zahájení trestního řízení a činí tak buď souběžně s použitím civilněprávních prostředků ochrany proti nekalé soutěži (§ 53 – 55 obchodního zákoníku), anebo se spoléhají výlučně na trestněprávní prostředky ochrany. Někdy se však zapomíná na skutečnost, že podmínky pro aplikaci trestních norem o nekalé soutěži a ustanovení o nekalé soutěži podle obchodního zákoníku nejsou totožné. Odlišnosti těchto podmínek by jistě stály za prozkoumání a mohly by se stát předmětem dalšího odborného zkoumání.


Klíčová slova

Hospodářská soutěž, nekalá soutěž, obchodní tajemnství, porušování obchodního tajemnství, ohrožování zdraví, životní prostředí, srovnávací reklama, reklama, zlehčování, podplácení, klamavá reklama, klamavé označení zboží, klamavé označení služeb, generální klauzule, parazitování na pověsti

Obsah

1. Úvod
2. Hospodářská soutěž
3. Nekalá soutěž dle obchodního zákoníku
3.1. Generální klauzule
3.2. Klamavá reklama
3.3. Klamavé označení zboží a služeb
3.4. Vyvolání nebezpečí záměny
3.5. Parazitování na pověsti
3.6. Podplácení
3.7. Zlehčování
3.8. Srovnávací reklama
3.9. Porušování obchodního tajemství
3.10. Ohrožování zdraví a životního prostředí
4. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
5. Závěr
6. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0499 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde