Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Základní informace - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Název práce: Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 31 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0407 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Úprava právních úkonů představuje velmi důležitou pracovněprávní problematiku. Zákoník práce zde odkazuje na občanskoprávní úpravu .
Bude-li v pracovněprávních vztazích použita nepojmenovaná smlouva podle § 51 občanského zákoníku, nesmí odporovat obsahu ani účelu zákoníku práce.
Právní úkony jsou nejvýznamnějšími pracovněprávními skutečnostmi, jsou lidským chováním, které je určované právem uznanou vůlí subjektů, jež je zaměřena k vyvolání určitých právních následků.
Pojmové vymezení právního úkonu zahrnuje tyto pojmové znaky:
- projev vůle,
- zaměření projevu vůle,
- uznání projevu vůle právním řádem,
- nastoupení následků, které jednající svým projevem zamýšlen vyvolat.
Projev vůle zahrnuje dvě složky: vůli a projev. Vůle je psychická kategorie, která vyjadřuje vnitřní psychický vztah jednajícího subjektu k zamýšleným právním následkům. Vůli lze odlišovat od pohnutky (motivu) a cíle právního úkonu. Pohnutka zahrnuje předpoklady, z nichž jednající vychází při utváření své vůle a zpravidla i jeho představy o uspokojování svých potřeb. Pohnutka se stává právně významnou jen tehdy, bude-li zahrnuta do projevené vůle, když se stane její součástí (např. u fixních smluv). Cíl právního úkonu označuje jeho výsledek, kterého chce jednající právním úkonem dosáhnout.
Požadavek zaměření projevu vůle znamená, že vůle musí směřovat ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu (příp. jednotlivých práv a povinností). Projev vůle však nemusí obsáhnout všechny právní následky úkonu, stačí, že vůle jednajícího zahrnuje podstatné následky (další následky nastanou na základě ustanovení zákona).
Projev vůle způsobuje právní následky jen tehdy, jestliže je takový projev vůle právním řádem uznaný (aprobovaný), jinak by neměl právní relevanci. K právnímu úkonu nestačí pouze to, že projev vůle je uznaný právním řádem, navíc s ním musí právní řád spojovat určité právní následky, přičemž tyto následky (v převážné míře) hodlá jednající svým projevem vůle vyvolat.
Právní úkony lze klasifikovat podle různých kritérií. Prvotní je rozlišování na typické a atypické právní úkony.
Typickými jsou takové právní úkony, které se často vyskytují, a proto je právní řád reguluje ve zvláštních a ustálených formách, které speciálně pojmenovává. Atypické jsou právní úkony, které nejsou výslovně regulované a nejsou ani právními normami pojmenované.
Podle počtu stran se rozlišují právní úkony jednostranné, dvoustranné a vícestranné. V závislosti na obsahu podstaty právního úkonu se třídí právní úkony na volní a reálné, podle nutnosti vyjádření kauzy se rozeznávají úkony obligatorně kauzuální, obligatorně abstraktní a fakultativně kauzální.
Pravidla pro formu vedou k určují právní úkony formální a neformální, podle poměru majetkového plnění jsou právní úkony úplatné a bezúplatné, podle okamžiku nastoupení následků ve vztahu k jednajícímu lze rozeznávat úkony mezi živými a úkony pro případ smrti, podle předpokladu vzniku a zaměření účinků je důležité rozeznávat úkony adresované a úkony neadresované.
Vznik, změnu nebo zánik práva či povinnosti lze vázat na splnění podmínky. K podmínce nemožné, na kterou je vázán zánik práva nebo povinnosti, se nepřihlíží.
Podmínkami v právních úkonech se však rozumí jenom ty předpoklady, které jsou stranami smluveny, je to jenom výseč z podmíněnosti v právu. Nezahrnují podmínky stanovené zákonem. Na druhé straně podmínka stanovuje závislost právního následku, jímž je v tomto případě účinnost právního úkonu, na skutečnosti, která je skutečností právní, a patří proto do obecné kategorie právních skutečností. Přesto tu obvyklá terminologie nebývá zcela přesná.

Úvod - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Ve své bakalářské práci pojednám o tématu právních úkonů v pracovním právu. Jedná se o tématiku na pomezí práva pracovního a občanského práva hmotného, neboť (jak si ukážeme v dalším textu) nový zákoník práce na rozdíl od svého předchůdce pevně svázal své normy s občanským zákoníkem, přičemž právě v oblasti pracovněprávních úkonů jsou tyto vazby vidět nejjasněji, neboť zákoník práce výslovně (na příslušném místě regulujícím právní úkony) odkazuje na jednotlivá ustanovení občanského zákoníku.
V našem případě se jedná o problematiku striktně soukromoprávní, budeme tedy hojně pracovat s výše vzpomenutými zákoníky, krom toho se však nevyhneme ani práci s odbornou literaturou, přičemž nám poslouží zejména komentáře k zákonům a také odborné časopisecké články.
Celá práce bude rozdělena na dvě velké části. První část je teoretická a v ní si ukážeme obecné vymezení právních úkonů v pracovním právu, dále si definujeme právním úkonům nadřízenou kategorii právních skutečností a náležitosti a formy právních úkonů v pracovním právu. Zvláštní kapitola bude věnována vadám právních úkonů v pracovním právu, přičemž musíme bedlivě dát pozor na skutečnost, že právní úkony mohou trpět vadami obecnými a vadami zvláštními.
Druhá část práce bude praktická a také bude rozdělena do dvou částí. V jedné kapitole si ukážeme aplikaci teoretických poznatků o právních úkonech na pozitivněprávní úpravě a budeme se věnovat rozboru právní úpravy pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na závěr si rozebereme základní východiska právních úkonů v rámci kolektivního pracovního práva.

Závěr - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

V této práci jsme pojednali o právních úkonech v pracovním právu. Jedná se o poměrně složitou tématiku, neboť provázanost občanského práva a pracovního práva vzpomenutá v úvodu práce se ukázala být spletitější, nežli se může na první pohled zdát.
K tématu právních úkonů existuje značné množství literatury (knižní i časopisecké), což byla na jednu stranu výhoda, neboť jsme neměli nouzi o prameny, na druhou stranu bylo třeba pečlivě zvážit, které prameny použít a které nikoliv, abychom dodrželi předepsaný rozsah bakalářské práce; to platí zejména o praktické části práce, protože především v otázkách pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimopracovní poměr bylo přirozeně publikováno více než hojně, jedná se o důležité a klíčové instituty pracovního práva.
Charakter práce je zejména popisný (analytický), nicméně na vhodných místech jsem se snažil vystoupit z kompilační metody a prezentovat vlastní postřehy.
Jelikož se jedná o téma košaté a lze na něj nahlédnout z několika stran, můžeme zauvažovat o dalších podobách rozvinutí práce; lze tak zejména konstatovat, že by jistě byla vděčným předmětem další analýzy komparace pojetí právních úkonů v pracovním právu podle stávající právní úpravy a úpravy předcházející, je totiž známo, že koncepce právních úkonů v kodexu z roku 1965 striktně odmítala jakékoliv vazby na občanský zákoník. V praktické části by jistě bylo zajímavé zkoumat např. instituty výpovědi pracovního poměru či okamžitého zrušení pracovního poměru coby právní úkony.

Klíčová slova - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Pracovní právo, Právní skutečnosti, Právní úkony, Vady právních úkonů, Formy právních úkonů, Úprava vad právních úkonů, Pracovní smlouva

Obsah - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

1. Úvod
2. Vymezení právních úkonů v pracovním právu
3. Právní skutečnosti
4. Náležitosti a formy právních úkonů
4.1. Náležitosti právních úkonů
4.2. Formy právních úkonů
5. Vady právních úkonů
5.1. Obecná právní úprava vad právních úkonů
5.2. Zvláštní právní úprava vad právních úkonů
6. Právní úkony v rámci individuálního pracovního práva
6.1. Pracovní smlouva
6.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
7. Právní úkony v rámci kolektivního práva
8. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Právní úkony v pracovním právu, jejich formy a náležitosti

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0407 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde