Právní aspekty zpracování business plánu při zřízení firmy v členské zemi EU

Základní informace - Právní aspekty zpracování business plánu při zřízení pobočky firmy v členské zemi EU

Název práce: Právní aspekty zpracování business plánu při zřízení pobočky firmy v členské zemi EU

Typ práce: Disertační práce

Rozsah práce: 123 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Poznámka:

Práce nebyla nikdy použita ani publikována, proto nabíze exkluzivitu a při zakoupení okamžité stažení díla z portálu!


Stažení práce - Právní aspekty zpracování business plánu při zřízení pobočky firmy v členské zemi EU

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 12 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0441 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod - Právní aspekty zpracování business plánu při zřízení pobočky firmy v členské zemi EU

Téma právních aspektů zpracování při zpracování business plánu v souvislosti se zřízením pobočky v jiném členském státu Evropské unie se bude zaměřovat na dva členské státy EU, a to Slovensko a Polsko, kde chce firma Dalkia, a.s., která byla zvolena za účelem této práce. Tvorba business plánu souvisí s vytvořením odpovídající podnikatelské strategie a souvisejícími procesy, které mají návaznost na zvolenou firmu.
Jednotlivé kapitoly práce tak obsahují jak současné teoretické koncepce související s tvorbou a řízením podnikatelské strategie a business plánu, v oblastech obchodní, marketingové, finanční a právní strategie firmy, kdy zejména u poslední uvedené strategie je kladen důraz na její vymezení a analýzu.
Přístupy k formulaci podnikatelské strategie jsou ve firemní praxi odlišné, proto základní koncept, aplikovaný pro tvorbu business plánu, bude formulován v teoretických přístupech k řešení daného tématu, společně s vyhodnocením odpovídajících právních problémů. Jednotlivé modely strategického řízení a strategií, mají jak svá pozitiva, tak negativa, které budou komparovány se zvoleným konceptem, který bude aplikován pro zvolenou firmu v této disertační práci.
Na základě formulované teoretické části práce budou stanoveny odpovídající závěry a s tímto související návrhy a doporučení pro aplikaci právních aspektů v business plánu firmy Dalkia, a.s. v jejich nově zřizovaných pobočkách, v Polsku a na Slovensku.
Smyslem disertační práce je pomoci firmě při zpracování koncepce business plánu pro nové pobočky firmy v zahraniční s důrazem na jednotlivé právní aspekty. Přičemž je nutné zohlednit problém zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých SBUs firmy v souladu s aplikací příslušné strategie, a také navazujících aspektů strategického řízení a právních aspektů s návrhem vhodných změn a doporučení pro jejich další strategický rozvoj. Pro účely této práce lze pobočky firmy označit za samostatné SBU jednotky v rámci organizace firmy. Časový horizont implementace doporučení a změn souvisejících s právními aspekty tvorby business strategie je určený pro střednědobý horizont let 2012 – 2016.

1.1. Specifikace problému

Firma Dalkia, a.s. byla zvolena po vzájemném souhlasu vedoucích pracovníků firmy, s tím, že firma pro zpracování této disertační práce poskytne dostatek interních informací a jednotlivé výstupy a návrhy budou následně s firmou konzultovány, přičemž vedení firmy očekává, že bude některé z těchto návrhů schopna aplikovat při rozšiřování svých podnikatelských aktivit, ve formě poboček firmy v zahraničí s důrazem na právní aspekty související s implementací business plánu.
Provázanost s praxí firmy proto považuji za velmi důležitou, zejména ve skutečnosti, že firma může jednotlivé závěry a doporučení aplikovat ve své organizaci, především z hlediska jednotlivých právních aspektů implementace těchto návrhů a doporučení.

1.2. Smysl a cíle disertace

Smysl a cíle této disertační práce jsou v základních bodech uvedeny z výše uvedeného nástinu a specifikace jednotlivých kapitol práce, přičemž je nutné je dále upřesnit v následujících bodech, a to:

  • zohlednění rozboru české právní úpravy a legislativních faktorů, v rámci strategické analýzy firmy, s ohledem na následnou formulaci právních aspektů při tvorbě business plán, v tomto kontextu je zohledněno množství relevantních pramenů, ze kterých je možno v některých dalších kapitolách disertační práce čerpat. Disertace v teoretické části přesto nebude pouhou kompilací již existujících odborných studií, nýbrž má ambice zkoumat některé teoretické souvislosti, na které doposud nebylo poukázáno, přičemž je důležité nezapomínat na sledování nejaktuálnější judikatury.
  • rozbor a specifikace právní úpravy, která je nutná a souvisí se založením zahraniční pobočky firmy, by měl případně posloužit jako manuál jednotlivým dotčeným osobám, které se potřebují rychle zorientovat ve zkoumané problematice, což lze vzhledem ke frekventovanosti tohoto problému poměrně vhodně aplikovat
  • návrhy na zlepšení právní úpravy, nebo její využití pro praxi a organizaci firmy. Předpokládá se hojná práce s judikaturou, která do jisté míry vyplňují mezery v související právní úpravě, zejména s ohledem na zahraniční právní úpravu při zakládání poboček firmy
  • závěr bude obsahovat shrnutí zkoumaných poznatků, pokusím se zde o vyhodnocení praktického využití zjištěných informací a v neposlední řadě uvedu doporučení a návrhy pro další vývoj firmy a jejich jednotlivých poboček

1.3. Teoretické koncepce použité při zpracování disertace

Strategie a strategické řízení firem v obecné rovině dlouhodobě určuje směr a rozsah strategických aktivit a cílů jednotlivých firem, které působí v daném segmentu trhu, v tomto případě je to energetický trh. V ideálním případě tak strategie přizpůsobuje zdroje firmy měnícímu se prostředí, v němž firma působí, trhům, zákazníkům a očekáváním zainteresovaných stran, tzv. „stakeholders “. Mezi základní složky úspěšné strategie můžeme přiřadit:

  • jednoduché, ucelené a dlouhodobé cíle
  • důkladné porozumění konkurenčnímu prostředí
  • objektivní zhodnocení zdrojů

V této souvislosti můžeme uvést, že jednotlivé zainteresované strany, ve vztahu k firmě mají specifická očekávání, která se promítají i do formulace jednotlivých strategií firmy a souvisí s právními aspekty jejího podnikání, uvedená skutečnost je zobrazena na schématu níže.

Závěr - Právní aspekty zpracování business plánu při zřízení pobočky firmy v členské zemi EU

Závěry a jednotlivé výstupy disertační práce jsou pro zvolenou společnost Dalkia uplatnitelné v několika oblastech. Předně jsou to možnosti změn, které vyplynuly z externí a interní analýzy společnosti, a které mohou, v konečném důsledku ovlivňovat konečnou podobu jednotlivých dílčích strategií společnosti. Problematika, která se zaměřovala na založení pobočky společnosti, nakonec v souhrnu vyústila ve volbu právní formy společnosti s ručením omezeným, která je evidována jako pobočka společnosti, společně s určením hlavních daňových a pracovněprávních problémů, a také procesů, souvisejících s podnikáním, ve vztahu k obchodnímu rakouskému právu.
Teoretická část této práce zohledňuje teoretické přístupy a koncepty, které jsou uplatnitelné při formulaci obchodní, nebo jiné strategie, nebo při založení obchodní pobočky společnosti v zahraničí. V souvislosti s řešenou problematikou bylo možné uplatnit také praktické poznatky, vyplývající jak z roviny manažerské, tak z roviny právní.
Z hlediska řešené společnosti Dalkia, která byla analyzována, jsme přesvědčeni, že některé z uvedených návrhů a analýz mohou být pro společnost přínosné a do budoucna uplatnitelné. V oblasti právního založení pobočky společnosti byl poskytnutý komplexní rámec, plynoucí z rakouských platných právních předpisů, který má návaznost na založení obchodní pobočky společnosti s Rakousku.


Klíčová slova

Právní aspekty, zpracování business plánu, zřízení pobočky firmy, sociální faktory a jejich vliv na podnikání firmy, legislativní faktory a jejich vliv na podnikání firmy, ekonomické faktory a jejich vliv na podnikání firmy, politické faktory a jejich vliv na podnikání firmy, technologické faktory a jejich vliv na podnikání firmy, strategická analýza, vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů, rivalita firem působících na daném trhu, zákazníci společnosti, dodavatelé společnosti, konkurence společnosti

Obsah

1. ÚVOD
1.1. SPECIFIKACE PROBLÉMU
1.2. SMYSL A CÍLE DISERTACE
1.3. TEORETICKÉ KONCEPCE POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ DISERTACE
1.4. VÝZKUM A CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ INFORMACÍ
2. CHARAKTERISTIKA FIRMY A JEJÍ SOUČASNÉ STRATEGICKÉ POZICE
2.1. CHARAKTERISTIKA FIRMY, PRÁVNÍ ASPEKTY PLYNOUCÍ ZE SOUČASNÉ STRATEGICKÉ POZICE FIRMY
2.2. MISE A VIZE FIRMY, STRATEGIE FIRMY, JEDNOTLIVÝCH SBUS S OHLEDEM NA PRÁVNÍ ASPEKTY
2.2.1. Sociální faktory a jejich vliv na podnikání firmy
2.2.2. Legislativní faktory a jejich vliv na podnikání firmy
2.2.3. Ekonomické faktory a jejich vliv na podnikání firmy
2.2.4. Politické faktory a jejich vliv na podnikání firmy
2.2.5. Technologické faktory a jejich vliv na podnikání firmy
2.3. ORGANIZACE A FIREMNÍ KULTURA
2.4. DŮLEŽITÍ STAKEHOLDERS A JEJICH OČEKÁVÁNÍ
3. STRATEGICKÁ ANALÝZA ZAMĚŘENÁ NA FORMULACI OBCHODNÍ A PRÁVNÍ STRATEGIE SPOLEČNOSTI
3.1. VNĚJŠÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI S DŮRAZEM NA PRÁVNÍ ASPEKTY
3.1.1. Politické faktory a jejich hodnocení
3.1.2. Ekonomické faktory a jejich hodnocení
3.1.3. Sociální faktory a jejich hodnocení
3.2. ANALÝZA OBOROVÉHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI
3.2.1. Vyjednávací síla zákazníků
3.2.2. Shrnutí
3.2.3. Vyjednávací síla dodavatelů
3.2.4. Shrnutí
3.2.5. Hrozba vstupu nových konkurentů
3.2.6. Shrnutí
3.2.7. Hrozba substitutů
3.2.8. Shrnutí
3.2.9. Rivalita firem působících na daném trhu
3.2.10. Shrnutí
3.2.11. Shrnutí oborové analýzy – identifikované hrozby a příležitosti
3.3. ANALÝZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZAINTERESOVANÝCH STRAN SPOLEČNOSTI
3.3.1. Zákazníci společnosti
3.3.2. Shrnutí
3.3.3. Dodavatelé společnosti
3.3.4. Shrnutí
3.3.5. Konkurence společnosti
3.3.6. Shrnutí
3.4. ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI
3.4.1. Faktory vědecko-technického rozvoje
3.4.2. Shrnutí
3.4.3. Marketingové a distribuční faktory
3.4.4. Shrnutí
3.4.5. Faktory výroby a řízení výroby
3.4.6. Shrnutí
3.5. FAKTORY PRACOVNÍCH ZDROJŮ
3.5.1. Shrnutí
3.6. FAKTORY FINANČNÍ A ROZPOČTOVÉ
3.6.1. Shrnutí
3.7. SHRNUTÍ INTERNÍ ANALÝZY SPOLEČNOSTI
3.8. SOUHRN DÍLČÍCH ANALÝZ FORMOU SWOT SE ZAMĚŘENÉM NA OBCHODNÍ STRATEGII SPOLEČNOSTI A PRÁVNÍ ASPEKTY JEJÍHO PODNIKÁNÍ
4. NÁVRH OBCHODNÍ STRATEGIE PŘI ZŘÍZENÍ OBCHODNÍ POBOČKY SPOLEČNOSTI V ČLENSKÉM STÁTĚ EU
4.1. ANALÝZA PRÁVNÍCH ASPEKTŮ
4.2. ANALÝZA PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI, CENOVÁ STRATEGIE
4.3. ANALÝZA TRHU A MARKETINGOVÁ STRATEGIE
4.4. PROCESY A PLÁNOVÁNÍ OBCHODNÍ POBOČKY SPOLEČNOSTI
4.5. LIDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNÍ STRATEGIE
4.6. VYHODNOCENÍ NÁVRHU FORMOU SWOT ANALÝZY
5. ANALÝZA PRÁVNÍCH OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH E ZALOŽENÍM OBCHODNÍ POBOČKY SPOLEČNOSTI DALKIA
6. HARMONOGRAM PRO REALIZACI ZALOŽENÍ OBCHODNÍ POBOČKY SPOLEČNOSTI A IMPLEMENTACI NÁVRHŮ
7. ZÁVĚR
8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 12 250 na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0441 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde