Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Základní informace - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Název práce: Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 35 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0406 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Jako předměty práva na ochranu osobnosti bývají nejčastěji uváděny její následující složky: právo na tělesnou integritu, právo na osobní svobodu, právo na jméno, právo na podobu, právo na čest a důstojnost, právo na slovní projevy osobní povahy a právo na osobní soukromí.
Podle pojetí, které je dnes zastáváno již téměř všeobecně, tvoří tělo člověka integrální součást jeho osobnosti jako právního subjektu. Nejde tedy jen o hmotný substrát osobnosti, která by byla od tohoto hmotného substrátu oddělena, nýbrž přímo o její integrální součást.
Osobnost každé fyzické osoby je vytvářena jednotou jeho složky morální a tělesné. Má-li proto občanské právo v rámci všeobecného osobnostního práva chránit osobnost fyzické osoby v plném rozsahu, musí se tato právní ochrana nutně vztahovat nejen na sféru morální, nýbrž i na sféru tělesnou. Proto je dnes ve vyspělých zemích právo na tělesnou integritu uznáváno za jedno z nejvýznamnějších práv, která tvoří část občanskoprávní ochrany osobnosti.
Pojem osobní svobody je poměrně velmi široký a zahrnuje vedle nedotknutelnosti vlastní osobní svobody i svobodu pohybu a pobytu, svobodu volby zaměstnání aj. Stejně jako právo na tělesnou integritu má i obsah práva na osobní svobodu složku negativní (všeobecné a zápovědní právo zásahů jiných subjektů) i pozitivní (právo užívací a dispoziční).
Předmětem práva na jméno není jen jméno rodové, nýbrž i jméno vlastní – první. Vlastní jméno je předmětem tohoto práva buď tehdy, jestliže se pro určitou osobu stalo tak příznačným, že tvoří samo o sobě dostatečný individualizační znak, plnící vlastně obdobnou funkci jako např. pseudonym, anebo v těch případech, kdy je nutným doplňujícím znakem pro individualizaci určité osoby. Předmětem práva na jméno je i jméno krycí, jeho je používáno zejména v literární, vědecké a umělecké činnosti. Obsahem práva na jméno je výlučné právo fyzické osoby mít a užívat ke svému označení jména, disponovat jím a bránit tomu, aby někdo jiný, ať již k jakémukoliv účelu, jejího jména neoprávněně užíval.

Úvod - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Ochrana osobnosti člověka má několikero aspektů a kdybychom se pouštěli důsledně do každého z nich, měla by tato práce několik set stran. Ve své bakalářské práci se proto zaměřím v první řadě na občanskoprávní ochranu osobnosti ve smyslu občanského zákoníku a dále na celou řadu veřejnoprávních stránek ochrany osobnosti. Zcela zvlášť je možno na ochranu osobnosti pohlížet v souvislosti s médii, reklamou, právem občanů na informace, trestního postihu aj. Osobnost člověka je jedním z nejzákladnějších souborů hodnot, které vytvářejí kvalitu lidského života a pozici člověka jako biosociální bytosti s jejími základními tendencemi sebeuvědomění a sebeurčení.
V současnosti, kdy dochází ke stále větší globalizaci společnosti, zostřování společenských a mezilidských vztahů, rozvoji techniky, stále širší aplikaci moderních informačních a komunikačních technologií a uplatňování nejrůznějších tržních a marketingových nástrojů, stává se aktuální mimo jiné i řešení otázky ochrany osobnosti fyzických osob, jakožto jejich nehmotné hodnoty.
Domnívám se, že je třeba ještě letmo poukázat na skutečnost, že ve své bakalářské práci budu pojem osobnost užívat toliko z právního úhlu pohledu, z pohledu právní ochrany. Psychologie oproti tomu používá pojem osobnosti jakožto individua, což je konkrétní osobnost jako souhrn všech jejích zvláštností,nebo jinými slovy osobnost ve své svéráznosti. Jako takové se osobnost vyznačuje mnohými vlastnostmi. Tyto vlastnosti se však u každé konkrétní osobnosti spojují zvláštním způsobem. Toto pojetí necháme stranou, neboť není pro naše potřeby důležité.

Závěr - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat přehlednou formou základní aspekty právní ochrany lidské osobnosti. Jak jsem předeslala v úvodu, nebylo možno podchytit veškeré souvislosti, neboť se jedná o téma značně spletité. Nicméně se domnívám, že se mi podařilo dosáhnout účelu, který měla tato práce obsáhnout.
Práce je v zásadě rozdělena na dvě velké části. V té první se zaobírám především legislativním základem ochrany osobnosti a to z hlediska soukromoprávního (zejména občanský zákoník), ale i veřejnoprávního (celá řada zvláštních právních předpisů). Dále jsem svou pozornost zaměřila na vztah ochrany osobnosti v souvislosti s médii a ve vztahu k reklamě. Práci uzavírá kapitola poukazující na zahraniční úpravu ochrany osobnosti některých států.
Přestože jádro mé práce spočívalo v analyzačním úsilí, domnívám se, že by velice zajímavé výsledky mohla přinést komparační metoda, která by porovnala právní úpravu českou s vybranými právními předpisy zahraničními, popřípadě by vyzdvihla přednosti úpravy zahraniční a zauvažovala nad její implementací do našeho právního řádu.
Při zpracovávání textu jsem se soustředila na právní charakter mé práce, ovšem nevylučuji, že by bylo možno na ní nazřít i z hlediska nějakého jiného oboru. Východiska ochrany osobnosti spočívají v lidské psychice, neboť každý lidský jedinec vnímá zásahy do sféry svých osobnostních práv především jako zásahy do své psychické integrity; nebylo by tedy jistě nezajímavé pokusit se zaobírat jednotlivými aspekty lidské osobnosti optikou psychologa, ale třeba i sociologa nebo etnologa.

Klíčová slova - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Ochrana osobnosti, Občanskoprávní ochrana, Veřejnoprávní ochrana, Zákon na ochranu osobních údajů, Ochrana osobnosti a média, Ochrana osobnosti a reklama, Ochrana osobnosti v zahraničí


Obsah - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

1. Úvod
2. Ochrana osobnosti
2.1. Občanskoprávní ochrana
2.2. Veřejnoprávní ochrana
2.2.1. Zákon na ochranu osobních údajů
2.2.2. Dílčí zákony
3. Ochrana osobnosti a média
4. Ochrana osobnosti a reklama
5. Ochrana osobnosti v zahraničí
6. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Právní aspekty ochrany osobnosti v současné realitě

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0406 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde