Ovládací smlouva

Ovládací smlouva

Základní informace - Ovládací smlouva

Název práce: Ovládací smlouva

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Ovládací smlouva

Na základě tzv. ovládací smlouvy vzniká koncern. Uzavřením této smlouvy se z jedné smluvní strany stává ovládaná osoba, která se podrobuje jednotnému řízení ovládající osoby, a následně tak vzniká koncern. Ovládací smlouva může být uzavřena i mezi osobami, které dosud nejsou ve vztahu ovládající a ovládané osoby (faktický koncern). V případě, že je ovládací smlouva uzavřena mezi osobami, které již jsou ve vztahu ovládající a ovládané osoby (dle definice faktického koncernu), mění se tento faktický koncern na koncern smluvní. U ovládací smlouvy je nutno odlišit její platnost, tj. stav, kdy ovládací smlouva splňuje všechny zákonem požadované náležitosti, a účinnost, tedy okamžik, od kterého může ovládací smlouva vyvolávat zamýšlené právní účinky. Aby byla ovládací smlouva platná, musí v prvé řadě splňovat všechny náležitosti právních úkonů stanovené v § 38 a násl. občanského zákoníku. Kromě těchto obecných náležitostí všech právních úkonů musí rovněž splňovat specifické náležitosti kladené na tento smluvní druh, které stanoví obchodní zákoník v ustanovení § 190b až 190d. Z těchto ustanovení vyplývá, že ovládací smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná (§ 190c odst. 1 obch. zák.). Zákon nevyžaduje úřední ověření podpisů a projevy vůle smluvních stran nemusí být obsaženy na stejné listině. Součástí ovládací smlouvy může být ujednání o závazku převádět zisk nebo jeho část řídící osobě. Tyto vztahy se potom řídí ustanoveními smlouvy o převodu zisku. Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku musí být uzavřena vždy písemně. Smlouvou o převodu zisku se zavazuje řízená osoba po provedení přídělu do rezervního fondu, vyžaduje-li tvorbu rezervního fondu zákon nebo zakladatelský dokument, převést ve prospěch řídící osoby zbylý zisk nebo jeho část. Smlouva o převodu zisku musí rovněž obsahovat závazek řídící osoby vůči společníkům, kteří nejsou účastníky smlouvy ("mimo stojící společníci"), poskytnout jim přiměřené vyrovnání, ledaže společnost nemá žádného takového společníka. Přiměřené vyrovnání musí být poskytnuto po dobu trvání smlouvy každoročně a alespoň v té výši, která by podle dosavadních hospodářských výsledků společnosti a očekávaných budoucích hospodářských výsledků s přihlédnutím k přiměřeným odpisům a opravným položkám mohla být pravděpodobně rozdělena jako podíl na zisku připadající na akcie určité jmenovité hodnoty nebo na podíl tohoto společníka.

Po uzavření ovládací smlouvy je statutární orgán řídící osoby oprávněn udílet statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, a to i takové, které mohou být pro řízenou osobu nevýhodné, jestliže jsou v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern. Proto také musí být v ovládací smlouvě uveden závazek vůči mimo stojícím společníkům uzavřít na písemnou žádost smlouvu o úplatném převodu jejich akcií, zatímních listů nebo podílů za přiměřenou cenu. Při této příležitosti je však důležité uvést, že tímto není dotčena povinnost osob tvořících statutární orgán řízené osoby nebo jeho členů jednat s péčí řádného hospodáře. V praxi to znamená, že statutární orgán řízené osoby se uzavřením ovládací smlouvy nezbavuje povinnosti jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře a musí zkoumat, zda je udělený pokyn v souladu s uzavřenou ovládací smlouvou a zda není v rozporu s právními předpisy. Pokud je statutárnímu orgánu takový pokyn udělen, nesmí jej provést. Pokud takový pokyn přesto realizuje, nese plnou odpovědnost za způsobenou škodu a popřípadě i odpovědnost trestní. Jiná osoba ani jiný orgán řízené osoby nejsou oprávněny udělovat statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, které jsou v rozporu s pokyny řídící osoby. Také osoby, které jsou statutárním orgánem řídící osoby, musí samozřejmě také postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší, jsou povinny společně a nerozdílně nahradit škodu, která z toho řízené osobě vznikne. Vznikne-li tímto chybným jednáním statutárního orgánu řídící osoby škoda i věřitelům řízené osoby, odpovídají osoby (členové statutárního orgánu), které tuto povinnost porušily, společně a nerozdílně za škodu způsobenou věřitelům, pokud nárok věřitelů nemůže být uspokojen z majetku řízené osoby. To ve svém důsledku znamená, že např. členové představenstva řídící osoby odpovídají věřitelům řízené osoby za způsobenou škodu vlastním majetkem, pokud k uspokojení těchto věřitelů nedojde např. na základě konkurzního či vyrovnacího řízení řízené osoby. Za tento závazek představenstva k náhradě škody věřitelům ručí řídící osoba.

Klíčová slova - Ovládací smlouva

Ovládací smlouva, koncern, smluvní strana, ovládaná osoba, ovládací osoba, faktický koncern, řídící osoba, občanský zákoník, obchodní zákoník, společníkPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde