Ochrana lidských práv v EU

Základní informace - Ochrana lidských práv v EU

Název práce: Ochrana lidských práv v EU

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Ochrana lidských práv v EU

Vzhledem ke stále se zvyšující migraci osob a následnému prolínání kultur a náboženství je nutné si uvědomit, že každý lidský jedinec má potřebu a právo na ochranu svých lidských práv bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství, kdy lidská práva můžeme nejobecněji vyjádřit jako požadavky na ochranu lidského života a důstojnosti. Pro každého z nás je proto velmi důležité znát svá práva a povinnosti v této oblasti. Lidská práva vyplývají ze samotné podstaty člověka coby lidského jedince. Lze je chápat mimo jiné jako práva a oprávnění, jež zajišťují právo na život, svobodu a důstojnost člověka a požívají při tom institucionálních záruk. Ačkoli může občan České republiky, coby demokratického právního státu, považovat zkoumání lidských práv za nepříliš aktuální, je třeba si uvědomit, že na celém světě i v dnešní době stále dochází k hrubému porušování lidských práv ze strany vlád tyranských a autoritativních režimů. Bohužel i vyspělé demokratické státy mnohdy přihlížejí k porušování lidských práv, aby tak chránily především své ekonomické zájmy. Lidská práva proto byla, jsou a vždy budou ožehavým celosvětovým problémem. Toto je také důvodem, proč jsem si otázku zkoumání ochrany lidských práv na úrovni Evropské unie vybrala za téma své semestrální práce. Cílem mé práce je zejména prozkoumání a analýza vývoje a současný stav ochrany lidských práv v Evropě na úrovni organizace Evropské unie obzvlášť. Tato práce bude reagovat na vývoj a stav lidskoprávní politiky v rámci evropského prostoru, přičemž je třeba mít neustále na paměti, že se budu zabývat evropským systémem ochrany lidských práv, jenž je zaštiťován systémem Evropské unie, nikoliv instituty Rady Evropy. Systém Rady Evropy je starší a je představován především Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách. Systém Evropské unie má více zdrojů, avšak postupně směřuje k ucelenému kodexu. Cílem mé bakalářské práce bude obsáhnout toliko systém Evropské unie, zachytit jeho vývoj a současný stav. V této práci se budu opírat o metodu historickou a deskriptivní. Ve větší části bude nutno použít vědeckou metodu analytickou, v jejímž rámci budu shromažďovat prameny a informace, které po jejich třídění a vyhodnocení uspořádám v jednolitý celek za účelem zpřehlednění celého tématu. V některých částech práce snad bude možné použít i metodu komparativní, pomocí které budu porovnávat některé podobné smluvní instrumenty, procesní mechanismy a judikaturu soudů.

Klíčová slova

Lidská práva, Evropská unie, ochrana lidských práv, listina základních práv, Rady Evropy, občanská práva, politická práva, shromažďovací právo, volební právo, obchod s lidmi

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
3 Ochrana lidských práv v EU
3.1 Vývoj ochrany lidských práv v EU
3.2 Prameny ochrany lidských práv v EU
3.2.1 Prameny ochrany lidských práv v rámci komunitárního pilíře
3.2.2 Prameny ochrany lidských práv v rámci mezinárodněprávního pilíře
3.2.3 Vnitrostátní právo členských zemí
3.3 Listina základních práv Evropské unie
4 Závěr
5 Použitá literatura

Stažení práce - Ochrana lidských práv v EU

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0560 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde