Nutná obrana a krajní nouze

Nutná obrana a krajní nouze

Základní informace - Nutná obrana a krajní nouze

Název práce: Nutná obrana a krajní nouze

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Nutná obrana a krajní nouze

Nutná obrana a krajní nouze patří mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost. Těmi rozumíme některé okolnosti, které způsobují, že čin, který se svými rysy podobá trestnému činu, není nebezpečný pro společnost a není tedy trestným činem. Zvláštností institutu okolností vylučujících protiprávnost je možnost použití analogie ve prospěch jednajícího, neboť tyto okolnosti totiž trestní odpovědnost zužují, nikoliv rozšiřují. Okolnosti vylučující protiprávnost je nutno odlišovat od důvodů zániku trestnosti, kde vlastně trestnost činu (která u okolností vylučujících protiprávnost vůbec nevznikne) zaniká teprve dodatečně. Co dělat v situaci, kdy nějaký subjekt zamýšlí protiprávně jednat nebo už protiprávně jednat začal a není pravděpodobné, že by se v dané chvíli mohla uplatnit donucující role státu? V takovém případě by měl ten, jehož zájmy jsou tímto protiprávním, společensky nebezpečným jednáním napadeny, být za určitých okolností oprávněn chránit tyto zájmy sám. Institutem umožňujícím takové jednání je nutná obrana. Aby však jednání, kdy jedinec bere ochranu vlastních zájmů do svých rukou nebylo zneužíváno je třeba stanovit přesná pravidla upravující takové jednání. Jedinec však musí vzít iniciativu do svých rukou i v případech krajní nouze; není sice namířena proti útočníkovi, ale nese rysy trestného činu.

Nutná obrana je charakterizována těmito znaky: Jedná se o odvrácení přímo hrozícího útoku na zájem chráněný trestním zákonem a obrana nesmí být zřejmě nepřiměřená způsobu útoku. Pojem útoku pro účely nutné obrany není v trestním zákoně blíže definován. Judikatura však v takovém případě předpokládá dva nezbytné znaky, kterými jsou společenská nebezpečnost a protiprávnost jednání, které má být útokem. Je zde především kritérium společenské nebezpečnosti. Trestní zákon ve svém ustanovení § 3 zmiňuje pojem útok na zájem chráněný trestním zákonem, přičemž takový útok musí představovat určitou míru nebezpečí pro společnost. Které zájmy jsou útokem ohroženy, charakterizuje ustanovení § 1 trestního zákona. Náš trestní zákon vychází z objektivního pojetí protiprávnosti útoku tj. existuje-li nebezpečí pro zájmy chráněné trestním zákonem, potom teprve je nutná obrana přípustná. Druhým charakteristickým znakem jednání považovaného za útok z hlediska nutné obrany je protiprávnost tohoto jednání. Podle judikatury lze jednoznačně dovodit, že nutná obrana je nepřípustná, pokud útok není protiprávní. Útokem může být pouze jednání, které je protiprávní z hlediska objektivního práva. Útok má zpravidla znaky trestného činu, ale nemusí tomu tak nutně být. Podle ustanovení § 13 tr. zák. se podmínka trestnosti útoku nevyžaduje. Pro účely nutné obrany postačí, pokud je útok protiprávní z hlediska celého právního řádu. Dá se říci, že protiprávnost útoku je třeba dovozovat totožným způsobem jako protiprávnost u trestného činu. Jestliže dané jednání splňuje podmínky pro definici útoku, je ještě nezbytné, aby takové společensky nebezpečné a protiprávní jednání se odehrávalo v určitém čase, aby bylo možno jeho odvracení definovat jako nutnou obranu podle § 13 tr. zák. Podle tohoto ustanovení je totiž pro přípustnost jednání v nutné obraně nezbytný útok bezprostředně hrozící nebo trvající. Útok musí být tak rozvinutý, aby odůvodňoval svépomoc, nebo musí trvat či pokračovat, aby nutná obrana mohla směřovat k ochraně ohrožených zájmů. Důležitý je na jedné straně okamžik, kdy se z útoku hrozícího stane bezprostředně hrozící útok a na druhé straně okamžik, kdy už nutná obrana není schopna škodlivý následek odvrátit. Mezi těmito dvěma okamžiky je nutná obrana přípustná. V této souvislosti je však třeba upozornit, že nelze zaměňovat nutnou obranu za jednání podle § 76 odst. 2 trestního řádu, kdy je možné zadržet pachatele i bezprostředně po spáchání trestného činu. Přímo hrozící útok je možné definovat tak, že se jedná o takový útok, který vytváří bezprostřední nebezpečí pro chráněné zájmy a musí nevyhnutelně začít v nejbližší době. Možné také je, že útok sám osobě ještě nezačal, ale jeho reálný začátek je očividný a nevyhnutelný, takže pokud by se obránce nebránil, vedlo by to k započetí útoku. Bezprostřednost útoku je terminus technicus a znamená, že, že útok má nastat v nejbližším okamžiku, a pokud by obránce zaváhal, nešlo by už nutnou obranu vykonat. Rozdíl mezi hrozícím útokem a bezprostředně hrozícím útokem je možno posoudit tak, že musí být zřejmé, že bezprostředně hrozící útok začne v následujícím okamžiku po hrozbě. Projevení úmyslu ještě není bezprostředním útokem. Pokud však slovní projevení je již hrozbou, a tím samo o sobě již ohrožením zájmů, potom je nutná obrana v tomto případě připuštěna. Jako příklad je zde možno uvést vydírání dle § 235 tr. zák. nebo loupež dle § 234 tr. zák. Dále je však třeba projevení úmyslu zaútočit dovozovat ze všech okolností, které situaci provází. Příkladem může být projevení úmyslu zaútočit člověkem, který je znám svou agresivitou. Přiměřenost je poměr mezi jednáním, které je útokem resp. způsobem útoku a mezi jednáním, které je zaměřeno k obraně resp. způsobem obrany a posuzuje se především podle intenzity útoku a následné obrany. Je zřejmé, že obrana musí být dostatečně intenzívní respektive intenzivnější než útok aby útok odvrátila, nesmí však být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Přiměřenost není vyloučena neúměrností mezi napadeným a obětovaným zájmem (dle § 13 tr. zák. nelze zcela jistě a vždy říci, že nutná obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku na základě faktu neúměrnosti mezi napadeným a obětovaným zájmem.

Krajní nouze je stav, kdy lze chránit ohrožený zájem jen tím, že se obětuje jiný takový zájem. Krajní nouzi se staví naroveň kolize právních norem a jimi stanovených povinností, kdy jednu povinnost lze splnit jen porušením druhé. Stav krajní nouze vylučuje protiprávnost i nebezpečnost činu pro společnost. Podmínky krajní nouze jsou podle platného práva stanoveny takto: Nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Pojem nebezpečí se zde chápe šířeji než pojem útoku. Nebezpečí je stav hrozící poruchou, který může být vyvolán různě - pramenem nebezpečí mohou být přírodní síly (povodně, požáry, zemětřesení), technické nedostatky (v dolech, dopravě, kosmických letech), i nebezpečné lidské jednání. Pokud je nebezpečí vyvoláno protiprávním útokem, pak podmínky vzniku situace nutné obrany a krajní nouze splývají a ohrožená osoba se může rozhodnout buď pro jednání v nutné obraně (přepadený poštovní doručovatel se začne bránit útočníkovi a způsobí mu újmu na zdraví) nebo pro jednání v krajní nouzi (poštovní doručovatel vydá lupiči peníze třetích osob). Nebezpečí musí hrozit zájmu chráněnému trestním zákonem. K činu v krajní nouzi je oprávněn zásadně každý, tedy i ten, jehož zájmy v konkrétním případě ohroženy nejsou (pomoc v krajní nouzi). Nebezpečí musí hrozit přímo, bezprostředně, tedy nesmí již pominout. Nesmí také hrozit teprve v nikoli bezprostřední budoucnosti. Podpůrnost (subsidiarita) jednání v krajní nouzi. Podmínkou krajní nouze je, že nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak. Je-li možno se nebezpečí vyhnout např. útěkem, musí být tato možnost využita. Zpravidla se osobě nabízí více variant řešení spojených s různými výšemi způsobených škod. Podle zásady subsidiarity by mělo platit, že existuje-li mezi možnostmi jedna, která nebezpečí odvrací bez způsobení škody, musí být využita. Pokud takové řešení neexistuje, jednající nemusí vybrat ten způsob, který způsobí nejmenší škodu, vyžaduje se však splnění podmínky, že způsobený následek musí být méně závažný než ten, který hrozil. Podstata institutu krajní nouze je shodná jako u nutné obrany. Nejpodstatnějším rozdílem, podle něhož se ihned pozná, zda se mají hodnotit podmínky krajní nouze nebo nutné obrany, je to, že jednání v nutné obraně je zaměřeno vždy proti útočníkovi, kdežto jednání v krajní nouzi vždy proti jinému než útočníkovi, tedy proti zájmům třetích osob, které stav krajní nouze nevyvolaly ani na něm nenesly žádnou vinu. Zájmy těchto osob je třeba chránit více než zájmy útočníka, a proto podmínky krajní nouze jsou přísnější než u nutné obrany.

Je cíl krajní nouze a nutné obrany, tak jak jsou zakotveny v § 13 a 14 platného trestního zákona, správný, nebo je příliš krutý k pachatelům či "obyčejným lidem"? Těžko rozhodovat, když je nutné být spravedlivý jak k člověku, který odvrací nebezpečí, tak k osobě, jejíž zájmy došly úhony či k pachateli, jenž je různě motivován. Podíváme-li se pro srovnání na úpravy krajní nouze v jiných zemích, najdeme takové, které se s tou naší, pokud jde o proporcionalitu, shodují, i takové které jsou mírnější. Ovšem nalezneme bezpochyby právní řády mnohem méně milosrdné. Neblaze proslulé je trestní zákonodárství státu Texas v USA, který umožňuje velice nekompromisně bránit svůj majetek se zbraní v ruce a bez jakýchkoliv ohledů na pachatele (co do nutné obrany). Záleží přirozeně na legislativním nastavení, ale i na společenském klimatu či na míře kriminality v daném státě. Nicméně dějiny ukázaly, že drakonická opatření nevedou vždy nezbytně k lepším společenským výsledkům.

Použitá literatura - Nutná obrana a krajní nouze

Dolenský, A.: Nová koncepce nutné obrany, Bulletin advokacie, ročník 1994, číslo 1
Koucký, R.: K problematice nutné obrany, Právní fórum, ročník 2006, číslo 12
Kubová, O.: K některých otázkám krajní nouze, Bulletin advokacie, ročník 1998, číslo 10

Klíčová slova - Nutná obrana a krajní nouze

Nutná obrana, krajní nouze, protiprávnost, trestný čin, zánik trestnosti, hrozící útok, trestní zákon, bezprostřední útokPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde