Nesporné řízení

Nesporné řízení

Název práce: Nesporné řízení

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 46 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Nesporné řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0390 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Nesporné řízení

Řízením nesporným je takové řízení, v němž mezi účastníky neexistuje spor o právo, i když i mezi nimi mohou rozpory ohledně předmětu řízení být. Účastníci zde však nikdy nemají postavení vzájemných odpůrců. Je-li jich více, nejsou nikdy společníky, protože každý z účastníků má zásadně samostatné postavení. V nesporném řízení může být popřípadě i jen jeden účastník, což je ve sporném řízení vyloučeno.
V nesporném řízení nejde o vyřešení sporu, nýbrž o to, aby soud svým rozhodnutím upravil poměry účastníků, a to zpravidla do budoucna. Proto zde nelze nikdy mluvit o vítězství jednoho a prohře druhého účastníka. V nesporném řízení se projednávají věci, na jejichž úpravě má výrazný zájem společnost; proto se zpravidla účastníci nemohou dohodnout na jejich řešení mimosoudně, nýbrž se musí obrátit na soud, resp. soud může v řadě nesporných věcí zahájit řízení i bez návrhu, na základě vlastního rozhodnutí.
Nesporné řízení má funkci preventivní (zatímco sporné reparační) - meritorní rozhodnutí v nesporném řízení má vždy konstitutivní povahu, rozhodnutí ve sporném řízení mají deklaratorní povahu.
Typologie civilních řízení je v zásadě trochu složitější a neomezuje se jen na sporná a nesporná řízení. Naopak, je nutné akceptovat, že určitá řízení se vymykají tomuto striktnímu dělení.
Taxativní výčet nesporných řízení najdeme v ustanovení § 120 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Jde o řízení, která lze zahájit i bez návrhu, tedy usnesením soudu (např. řízení ve věcech péče o nezletilé) a o další již výhradně návrhová řízení výslovně vyjmenovaná v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. (např. řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, o určení rodičovství).
Někteří autoři za nesporná řízení nesprávně pokládají veškerá řízení, která mají zvláštní úpravu v hlavně páté části třetí o. s. ř. Pokud však porovnáme výčet zvláštních typů řízení upravených v této hlavě s taxativním výčtem nesporů podle § 120 odst. 2 o. s. ř., zjistíme, že některá řízení upravená v páté hlavě mezi nesporná řízení nepatří. Jedná se o řízení o úschovách, řízení o umoření listin, řízení ve věcech obchodního rejstříku podle § 200a o. s. ř., řízení ve věcech kapitálového trhu, řízení podle § 200h, 200ua, 200x o. s. ř. a řízení o soudním prodeji zástavy. Neexistuje žádný zákonný důvod zařazovat tato zvláštní řízení mezi nespory.
Na hranici mezi spornými a nespornými řízeními stojí řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a řízení o rozvod manželství. Přivolení k výpovědi je sice výslovně jako nespor vyjmenováno v taxativním výčtu § 120 odst. 2 o. s. ř. Účastníci však mohou za určitých okolností ukončit toto řízení smírem. To u jiných nesporů není možné.
Řízení o rozvod manželství sice v taxativním výčtu nesporných řízení podle § 120 odst. 2 o. s. ř. chybí, nicméně soud musí z úřední povinnosti zjišťovat, zda rozvod manželství není v rozporu se zájmem dítěte daným zvláštními důvody. Přinejmenším na část skutkových zjištění se tedy v řízení o rozvod uplatní zásada vyhledávací. To je typické pro nespory, nikoli pro sporné řízení. V řízení o rozvod manželství nemají účastníci narozdíl od typicky sporných řízení odepřít výpověď. To je opět rys charakteristický pro nespory.
Rozdíl mezi nespornými a spornými řízeními se odvíjí od toho, že v nesporech je prakticky potlačena zásada projednací na úkor zásady vyšetřovací (vyhledávací). Upozaděna je i zásada dispoziční.

Úvod - Nesporné řízení

Tématem mé bakalářské práce jsou tzv. nesporná řízení (někdy také nezývané jako „nespory“). Jedná se o specifickou součást občanskoprávního soudního procesu, přičemž rozeznáváme osmnáct typově různých řízení, jejichž průběh je valnou většinou regulován občanským soudním řádem. Nesporná řízení se řídí jinými pravidly než běžná (sporná) řízení, a proto tento procesní právní předpis obsahuje k jednomu každému z nich zvláštní procesní úpravu.
Během nesporných řízení vzniká celá řada sporných situací. Ke zjištění, jak vyhrocená bývají například řízení ve věcech péče o nezletilé, stačí letmý pohled do novin. Uprostřed tahanic o dítě lze jen stěží hovořit o preventivní úloze probíhajícího řízení o úpravě styku s rodiči. Rozdíly mezi sporem a nesporem musíme hledat nikoli v rovině idejí ale přímo v textu zákona.
Cílem této práce bude popsat charakteristiku samotných nesporných řízení, přičemž se formou exkurzu podíváme i na základní historické milníky vývoje nesporů. Těžiště práce je pak rozděleno do osmnácti podkapitol, ve kterých jsou analyzovány jednotlivé druhy nesporů.
Jelikož se jedná o striktně právně-procesualistické téma, je nasnadě, že velnou většinu informací budeme čerpat z právních předpisů (z občanského soudního řádu pak na prvním místě). Z provedené rešerše literatury je však již nyní jasné, že bohatá publikační činnost, kterou věnovali právníci nesporným řízením obecně i jednotlivě v odborných časopisech, nám bude neméně důležitým zdrojem poznání zkoumaného tématu.

Závěr - Nesporné řízení

V této bakalářské práci byla provedená analýza nesporných řízení. Jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku, a tak bylo nutno obzvláště důkladně zvážit, které informace je vhodné použít a které nikoliv.
V souladu s původním očekáváním jsem při zpracovávání práce hojně pracovala s právními předpisy a také s literaturou, přičemž na vybraných místech došlo i na důležitá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a také na některé jiné prameny (obzvlášť užitečná se ukázala být důvodová zpráva Vlády k návrhu předložené novely občanského soudního řádu).
Můžeme shrnout, že nespory tvoří jeden celek, mají společná základní pravidla. Všechna nesporná řízení jsou totiž ovládána zásadou vyhledávací (vyšetřovací). U nesporů se na úkor zásady dispoziční prosazuje princip oficiality.
V řízeních, která označujeme za nesporná, účastníci neodpovídají za výsledek sporu. To znamená, že soud musí dělat práci „za ně“ a aktivně vyhledávat důkazy. Avšak není v silách soudu během několika hodin jednání zjistit všechny důležité okolnosti, pokud účastníci zůstanou pasivní. Proto by se účastníci neměli na aktivitu soudu spoléhat.

Klíčová slova - Nesporné řízení

Nesporné řízení, Řízení o povolení uzavřít manželství, Řízení o určení a popření rodičovství, Řízení o osvojení, Řízení o jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce, Řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, Řízení o dědictví, Řízení o způsobilosti k právním úkonům, Řízení opatrovnické

Obsah - Nesporné řízení

1. Úvod
2. Historie nesporného řízení
3. Vymezení nesporného řízení
4. Jednotlivá nesporná řízení
4.1. Řízení o povolení uzavřít manželství
4.2. Řízení o určení a popření rodičovství
4.3. Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení
4.4. Řízení o osvojení
4.5. Řízení o jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce
4.6. Řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu
4.7. Řízení o zákonnosti zajištění cizince a o jeho propuštění
4.8. Řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob
4.8.1. Statusové věci
4.8.2. Zrušení obecně prospěšné společnosti
4.8.3. Zrušení nadace nebo nadačního fondu
4.8.4. Zrušení státního podniku
4.8.5. Spory mezi obchodními společnostmi a jejich zakladateli
4.9. Řízení o dědictví
4.10. Péče soudu o nezletilé
4.11. Řízení o způsobilosti k právním úkonům
4.12. Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu
zdravotnické péče
4.13. Řízení opatrovnické
4.14. Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních
únosů dětí
4.15. Řízení o určení data narození nebo úmrtí
4.16. Řízení o prohlášení za mrtvého
4.17. Řízení ve věcech obchodního rejstříku
4.18. Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, rentgirls.ch které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta
5. Závěr
Použité prameny

Stažení práce - Nesporné řízení

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0390 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde