Návrh nového civilního kodexu

Základní informace - Návrh nového civilního kodexu

Název práce: Návrh nového civilního kodexu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 20 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Návrh nového civilního kodexu

Návrh nového civilního kodexu (dále také jen „návrh“ či „osnova“) počítá s úpravou náhrady škody v prvním dílu třetí hlavy čtvrté části svého znění, tzn. v ustanoveních §§ 2396 – 2466; první díl se pak dále člení na tři oddíly a některé z nich ještě na pododdíly. Systematicky pak institut náhrady škody spadá pod tzv. závazky z deliktů, které jsou zase součástí relativních majetkových práv. Návrh úpravy náhrady škody vychází z pojetí, že zásadně se hradí majetková újma (škoda), zatímco nemajetková újma se hradí jen v případech zvlášť dále stanovených. Obecné předpoklady vzniku povinnosti hradit škodu však mají platit i pro vznik povinnosti odčinit nemajetkovou újmu. Škodu, kterou někdo nezpůsobil svou vinou, nahradí jen v případech zvlášť stanovených zákonem. Protože osnova nepřejímá obecné pravidlo socialistického práva, že neplatné jsou všechny dohody, kterými se někdo vzdává práva, které má vzniknout teprve v budoucnosti, vylučuje se speciálně možnost platně se zprostit povinnosti hradit škodu individuálním prohlášením samotného škůdce. Nadto zákon výslovně stanoví, že takové oznámení však může být varováním před nebezpečím. Pokud se jedná o škodu způsobenou úmyslně, z hrubé nedbalosti, anebo o poškození přirozených práv člověka, vylučuje se možnost poškozeného vzdát se platně práva na náhradu takových škod předem, ať již jeho prohlášením samostatně učiněným, nebo úmluvou s potenciálním škůdcem. Návrhem zvláštního opatření je očividně obecně chráněna slabší strana. Kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť to lze považovat vzhledem k okolnostem považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím ještě práva na náhradu proti tomu, kdo škodu způsobil. Zákon nespecifikuje význam slova „oběť“, ovšem systematickým výkladem znění ustanovení se dobereme k závěru, že se zde jedná o poškozeného, tedy osobu, které je způsobena škoda. Stejně jako v současné době platný občanský zákoník také návrh vymezuje předcházení škodám vycházející z klasické zásady neminem laedere. Nechová-li se tak adresát této právní normy, ač to vyžadují okolnosti, zvyklosti nebo právní předpis, jde škodlivý následek, který z toho vznikl, k jeho tíži a je povinen škodu nahradit.

Klíčová slova

Civilní kodex, škoda z provozní činnosti, škoda způsobená věcí, škoda způsobená vadou výrobku, škoda způsobená věcí, škoda způsobená zvířetem, nahrazení škody, nesvéprávná osoba

Obsah

1 Základní teze a východiska
2 Povinnost nahradit škodu
3 Škoda způsobená více subjekty
4 Škoda způsobená nesvéprávnými osobami
5 Škoda z provozní činnosti
6 Škoda z provozu dopravních prostředků
7 Škoda způsobená zvířetem
8 Škoda způsobená věcí
9 Škoda způsobená vadou výrobku
10 Škoda na převzaté, vnesené nebo odložené věci
11 Škoda způsobená informací nebo radou
12 Způsob a rozsah náhrady škody
13 Nemajetková újma
14 Náhrady při poškození zdraví a při usmrcení
15 Peněžité dávky

Stažení práce - Návrh nového civilního kodexu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0549 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde