Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Název práce: Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 51 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0389 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Cílem mé práce je obsáhnout v úplnosti složité nájemní vztahy mezi nájemcem a pronajimatelem bytu. Celou práce je možno pomyslně rozdělit na část teoretickou (obecnou) a praktickou (konkrétní).
Nejlepším prostředkem účelu první části práce je dle mého názoru přehled obsahu platné právní úpravy nájmu bytu. Vedle samotného nájmu bytu (bez přívlastku) se pak hodlám alespoň formou exkurzu věnovat zvláštním právním vztahům souvisejícím s nájmem bytu, mezi kterými bych chtěla vyzdvihnout především institut tzv. regulovaného nájemného, ale také společný nájem bytu manžely apod.
Ve zvláštní části práce bych se ráda zaměřila na konkrétní subjekty nájemních vztahů v místě, které důvěrně znám a zde hodlám věnovat srovnání teorie, která je obsažena v právních normách, a praxe.
Jak již vyplývá z výše uvedeného, budu ve své práci uplatňovat především metodu analýzy, tedy popisu určité skutečnosti. Ve druhé části práce hodlám použít metodu komparace, neboť hodlám v závěru práce porovnat teorii a praxi.

Úvod - Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Nájemní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem bytu jsou jedny z nejčetnějších a nejdiskutovanějších právních vztahů vůbec. Je to zřejmě proto, že vysoké procento Čechů žije v pronajatém bytě a tento stav se stává existenčním předpokladem jejich sociálního života a v nezmenšené míře pak také díky existenci regulovaného nájemného, které je mnohým lidem (majitelům bytů) solí v očích.
Právní úprava nájmu bytu, roztříštěná do celé řady právních předpisů různé právní síly, prochází v posledních letech dynamickými změnami; můžeme zaznamenat množství novel občanského zákoníku (kde je nájem bytu upraven především), ale také rušení klíčových právních norem nálezy ústavního soudu či schvalování nejrůznějších prováděcích právních předpisů.
Nájem bytu patří vedle práva vlastnického k domu (bytu) k nejrozšířenějším právním důvodům bydlení. Zákonem je označován jako „chráněný“. Je zde patrná zákonodárcova snaha ochránit slabšího nájemce před silnějším pronajímatelem, což se výrazně prolíná veškerou právní úpravou nájmu bytu.
Podkládám za užitečné poznamenat na úvod, že od nájmu bytu je nutno odlišovat jiné právní důvody bydlení, které se řídí jiným právním režimem. Jde například o užívání bytu (ale i jiné nemovitosti) pávem odpovídajícím právu věcného břemena, o užívání bytu z titulu postavení příslušníka domácnosti (viz úprava v § 688 občanského zákoníku) či o nájem jiné obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení.

Závěr - Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou nájmu bytu. V první části jsem se věnovala přehledu platné právní úpravy, jejíž jádro tvoří úprava obsažená v občanském zákoníku.
Druhá část mé práce se věnuje analýze a rozboru dvou konkrétních nájemních vztahů k určitým bytům; zde mi jako hlavní prameny studia posloužily dva získané dokumenty (nájemní smlouvy), ale také výpovědi nájemníků a pronajímatelů. Pokládám tyto smlouvy za velice pozoruhodné, a proto jsem je učinila součástí své práce ve formě příloh.
S odkazem na kapitolu s vyhodnocením získaných praktických poznatků bych ráda zdůraznila, že v mnohých případech se teorie (platné právo) rozchází s praxí a kupříkladu představitelé občanských sdružení zaštiťujících zájmy nájemců bytů by se jistě divili, k jakým podmínkám se mnozí nájemci upsali.
Ve své práci jsem zcela dle očekávání použila vědeckou metodu analytickou, ale také metodu komparace. Má práce zdaleka nemá charakter obyčejné kompilace, neboť jsem se na vhodných místech pokoušela přijít s vlastními komentáři a postřehy.
Celá práce vznikala dlouhou dobu a zejména vzhledem k četnosti odborných pramenů k nájmu bytu jsem o literární zdroje neměla nouzi, tudíž nejnáročnější práce spočívala v selekci, výběru a utřídění vhodných pramenů. Jak vyplývá se seznamu použitých pramenů, velice často jsem pracovala i s právními předpisy; tato část přípravných prací také nebyla jednoduchá, neboť zejména v posledních letech zaznamenaly právní předpisy regulující nájem bytů natolik zásadní změny, že zcela ztratily na své přehlednosti.
Po pečlivých studiích vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem bytu jsem dospěla k názoru, že by našemu právnímu řádu prospělo více legislativních zásahů ve prospěch vlastníků bytů – pronajímatelů (tak jak se tomu stalo například v případě tzv. deregulace nájemného), neboť se domnívám, že současná úprava nájmu bytu, byť nájmu chráněného, v některých aspektech diskriminuje pronajímatele, což je nejspíš důsledek politiky předchozích levicových vlád.
Zcela na závěr bych ještě ráda poznamenala, že problematika nájmu bytu je téma velice bohaté a ve všech svých důsledcích košaté, a nemohlo být touto bakalářskou prací obsaženo zcela a beze zbytku.

Klíčová slova - Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Nájem bytu, Regulované nájemné, Nájemní vztahy, Právní úprava, Nájemce, Pronajímatel, Regulované nájemné

Obsah - Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Přehled platné právní úpravy
3.1. Institut nájmu
3.2. Nájem bytu
3.3. Regulované nájemné
4. Nájemní vztahy v podmínkách konkrétních subjektů
4.1. Byt A
4.2. Byt B
5. Vyhodnocení poznatků
6. Závěr
Použité prameny
Přílohy

Stažení práce - Nájemní vztahy k bytům v právní úpravě a praxi ČR

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0389 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde