Nájemní smlouva

Základní informace - Nájemní smlouva

Název práce: Nájemní smlouva

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 9 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Nájemní smlouva

Předmětem nájmu je věc, která je způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů, a současně je svou povahou způsobilá k užívání, resp. k braní užitků. Může jít jak o věc movitou, tak i o věc nemovitou, o věc jako celek, tak i o její část (např. obytná místnost, stěna domu k umístění reklamy). Dočasnost nájmu nevylučuje, aby byla nájemní smlouva sjednána na dobu neurčitou. Úplatností se nájemní smlouva liší od výpůjčky, a proto ujednání o povinnosti nájemce poskytovat za užívání věci úplatu, je nezbytnou náležitostí nájemní smlouvy. Nájemní vztah vzniká zásadně na základě nájemní smlouvy. Obecná úprava nájemní smlouvy (na rozdíl např. od nájmu bytů a nebytových prostor) nestanoví požadavek její písemné formy; byla-li však nájemní smlouva uzavřena písemně, platí pro její změnu či zrušení ust. § 40 odst. 2 obč. zák. Obecně nejsou také stanoveny zvláštní obsahové náležitosti nájemní smlouvy. V každém případě je však nutné, aby se strany dohodly na podstatných náležitostech, k nimž patří dohoda o předmětu a o tom, že přenechání věci do užívání (braní užitků) je poskytováno nájemci za úplatu. Obsahem nájemní smlouvy mohou být i další ujednání stran, např. o výši a splatnosti nájemného, o době a způsobu užívání, o povinnosti nájemce užívat věc či dát ji pojistit, o důvodech odstoupení či výpovědi apod. Nájemní vztah vzniká již nájemní smlouvou; odevzdání věci není podmínkou vzniku, ale plněním existujícího závazku. Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu (se vším příslušenstvím, jež k němu patří) ve stavu způsobilém ke smluvenému nebo obvyklému způsobu užívání; v tomto stavu jej také musí po celou dobu nájemního vztahu udržovat. Věc musí být odevzdána bez právních a faktických vad. Nájemce má právo užívat věc dohodnutým nebo obvyklým způsobem, a současně i povinnost řádného výkonu užívacího práva. Neužívá-li věc řádně, má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy. Právo nájemce dát pronajatou věc (její část) do podnájmu vyplývá přímo ze zákona. Nájemní smlouva však může oprávnění nájemce dát věc do podnájmu omezit (vázat na určité podmínky), příp. zcela vyloučit. Nájemce je v takových případech povinen smluvní ujednání respektovat. Безумно красивые проститутки https://sexiriski.pro/ Кирова буду рады твоему визиту. Секс без границ. Protismluvní podnájem zakládá právo pronajímatele odstoupit od nájemní smlouvy.

Klíčová slova

Nájemní smlouva, nájem, občanskoprávní vztah, movitá věc, nemovitá věc, nájemní vztah, pronajímatel, nájemce, užívací právo, pronajatá věc, podnájem

Obsah

1 Úvod
2 Nájemní vztah
3 Nájemní smlouva
4 Praktický příklad
5 Použitá literatura

Stažení práce - Nájemní smlouva

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0514 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde