Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

Základní informace - Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

Název práce: Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 36 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0374 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

V této práci se budu zaobírat kriminalitou mládeže (nezletilých a mladistvých) se zvláštním zaměřením na prostředí sídlišť. Nelze zavírat oči před skutečností, že kriminalita mladých je jedním z nejzávažnějších sociálních problémů dnešní doby, o čemž svědčí také skutečnost, že dle opakovaně prováděných průzkumů veřejného mínění, jejichž výsledky bývají prezentovány v médiích, patří kriminalita mládeže mezi hlavní sociálně patologické prvky, které naše spoluobčany znepokojují.

V úvodní kapitole této práce si přiblížíme základní pojmy, se kterými budeme pracovat a tyto si budeme definovat. Dalším krokem bude obecné vymezení kriminality a těžiště práce bude spočívat v nástinu vývoje kriminality mládeže, vlivu etnického původu, úlohy školství, konzumace psychotropních návykových látek a v neposlední řadě také prevence.

Zcela jistě by bylo možno navázat zkoumáním prostituce, prisonizace, extremistických hnutí a jiných faktorů ovlivňujících vznik kriminality mladých, ovšem tyto si zmíníme jen na okraj.


V této práci jsem se vypořádal s problematikou kriminality mládeže, přičemž na toto téma lze nazírat z mnoha úhlů, a právě proto jsem zvolil formu práce, která ve svém obsahu odráží nejrůznější aspekty tohoto patologického jevu.

V úvodní části práce jsem se pokusil vybrat a vydefinovat klíčová slova a základní pojmy, a to z toho důvodu aby nevznikaly pochybnosti při výkladu takových termínů jako jsou „dítě“ či „nezletilý“, což jsou jistě zažitá a každému známá slova, nicméně v seriozní bakalářské (či jiné) práci by mělo být nezpochybnitelné, co přesně se pod těmito výrazy skrývá. V úvodní části jsem se také formou exkurzu věnoval samotnému termínu kriminalita“, který je obecně v českém jazyce popisován jako „zločinnost“.

Samotné jádro práce se zaobírá nejprve historickými aspekty a moderními dějinami a tendencemi kriminality mládeže, načež navazuje na hojně diskutované téma etnických aspektů kriminality či veledůležitého působní školství na mladého člověka. Stranou nemohly pochopitelně chybět ani podkapitoly o jednotlivých druzích závislostí či o úloze prevence v boji s kriminalitou. Po statistické části o četnosti a struktuře kriminality mládeže následovala kapitola o zcela zásadní roli rodiny ve výchově či naopak kriminalizaci mladého člověka a na závěr jsem zařadil některé výchozí principy a důležité instituty zákona o soudnictví ve věcech mládeže, neboť tento zákon je dle mého názoru naprosto klíčový nástroj pro další efektivní potírání delikvence mládeže, neboť má velmi posílenou výchovnou stránku působení orgánů veřejné správy.


Klíčová slova - Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

Kriminalita nezletilých, Kriminalita mladistvých, Aloholismus, Gambling, Toxikomanie, Prevence, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, Etnické aspekty, Úloha školy, Orgány veřejné správy v prevenci kriminality

Obsah - Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

1. Úvod
2. Základní pojmy
3. Kriminalita
4. Kriminalita mládeže
4.1. Vývoj kriminality mládeže
4.2. Etnické aspekty kriminality mládeže
4.3. Kriminalita mládeže a úloha školy
4.4. Vliv závislosti na kriminalitu mládeže
4.4.1. Alkoholismus
4.4.2. Gambling
4.4.3. Toxikomanie
4.5. Prevence v boji s kriminalitou mládeže
4.5.1. Úloha vybraných orgánů veřejné správy v prevenci kriminality
5. Četnost a struktura kriminality mládeže
5.1. Četnost
5.2. Struktura
6. Vazby kriminality na sociální statut rodiny
7. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
8. Závěr
9. Použité prameny

Stažení práce - Kriminalita nezletilých a mladistvých v soudobém prostředí sídlišť

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0374 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde