K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

Základní informace - K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

Název práce: K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 46 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0372 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

Právní úprava dědění, jinak řečeno dědické právo hmotné, obsažená v části sedmé občanského zákoníku stojí na základech vytvořených úpravami předchozích občanských zákoníků účinných na území České republiky a vychází z principů ustavených již v dobách antického Říma.

V této práci se nebudeme zabývat celou oblastí dědického práva jako takového, nýbrž se zaměříme pouze na úpravu hlavy první části sedmé občanského zákoníku, která upravuje nabývání dědictví. Tento termín pak zahrnuje právní úpravu úmrtí zůstavitele, základní vymezení právních titulů, odúmrť, okolnosti odmítnutí dědění a dědické způsobilosti, ale také vydědění a v neposledním případě i přechod dluhu.

Práce se neomezí toliko jen na jednoduché komentování zmíněných ustanovení § 460-472 zákona, ale bude se zabývat i pojetím, shodami a rozdílnostmi obsaženými v budoucí právní úpravě, která bude s největší pravděpodobností součástí nového civilního kodexu, jehož paragrafové znění, je (byť legislativně neschváleno) nám známo.

Na místech, kde to budeme považovat za vhodné, si poukážeme na některé historické souvislosti právní úpravy, která má svůj velký význam, neboť se v ní očividně inspirovali tvůrci zmiňovaného civilního kodexu.

Institut dědictví v sobě odráží princip zachování hodnot, tedy zachování hodnot se zřetelem k budoucnosti jako výraz solidarity lidí a sledování cílů sahajících přes více generací. Že se tato zásada uplatňuje pokud jde o nemovité i movité věci ve všech společnostech, vyjma těch zcela primitivních, je dostatečně známo. Moderní doba se v té souvislosti k uvedenému principu přiklonila důsledněji, zejména co se týká předmětů duševního vlastnictví a jiných předmětů bez hmotné podstaty.

V této práci jsme se zaobírali poměrně úzkou skupinou právních vztahů, která je obsažena v oblasti nabytí dědictví. Práce je v zásadě rozdělena do dvou částí, přičemž první část je ryze analytická, svou povahou kompilační a přináší vedle několika exkurzů především rozbor a charakteristiku platné právní úpravy, která je takřka beze zbytku obsažena v občanském zákoníku. Druhá část práce se pak vypořádává z budoucí právní úpravou dědictví, kterou jsme se pokoušeli náležitě komentovat, přičemž na vhodných místech byl použit komentář prof. Eliáše, který doprovází paragrafové znění návrhu soukromoprávního kodexu.

Velká změna, která je patrná již z úvodu návrhu občanského zákoníku, se chystá v oblasti dědických titulů, mezi které se po více než půl století zřejmě opět vrátí dědická smlouva. Ve výčtu dědických titulů, tak jak je proveden v návrhu občanského zákoníku, je zařazena na prvním místě. To navrací autonomii vůle zůstavitele po řadě let místo, které jí při snaze garantovat základní principy demokratické právní úpravy náleží. Pro laiky i právníky však tento, u nás již téměř zapomenutý institut, zřejmě přinese řadu nových otázek.

Klíčová slova - K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

Dědění, Dědické tituly, Odmítnutí dědictví, Neznámý dědic, Vydědění, Dědická nezpůsobilost, Dědická nezpůsobilost, Zřeknutí se dědictví, Závěť, Právo na pozůstalost, Dědické právo

Obsah - K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

1. Úvod
2. Smrt zůstavitele
2.1 Historický exkurs
2.2 Platná právní úprava
3. Dědické tituly
3.1 Dědění ze závěti
3.2 Dědění ze zákona
4. Odúmrť
5. Odmítnutí dědictví
5.1 Způsob odmítnutí
5.2 Lhůta k odmítnutí
5.3 Nemožnost odmítnutí
5.4 Bezpodmínečnost odmítnutí
5.5 Neodvolatelnost odmítnutí
5.6 Neznámý dědic
6. Dědická způsobilost
6.1 Účastníci dědického řízení
6.2 Dědická nezpůsobilost
7. Vydědění
8. Přechod dluhů
8.1 Omezená odpovědnost dědice
8.2 Předlužená pozůstalost
8.3. Odpovědnost státu
9. Nabývání dědictví de lege ferenda
9.1 Rekodifikace občanského zákoníku
9.2 Právo na pozůstalost
9.3 Dědický nápad
9.4 Dědická nezpůsobilost
9.5 Zřeknutí se dědictví
9.6 Odmítnutí dědictví
9.7 Závěť
9.8 Dědická smlouva
10. Závěr

Stažení práce - K právním důvodům dědění a nabytí dědictví

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0372 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde