Evropské právo - Evropeizace správního práva procesního

Základní informace

Název práce: Evropské právo - Evropeizace správního práva procesního

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 17 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Renata Langmajerová

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

„V současné době se téměř na každém svém kroku setkáváme se slovy typu „právo EU nám stanoví“, „dle práva Evropské unie“, „zákon je v rozporu s právem EU“ apod. Ne každému je však hned jasné, co se pojmem právo Evropské unie rozumí, jaký má obsah a jaký je třeba rozdíl mezi právem Evropské unie a právem Evropských společenství.
Evropským právem, tedy právem EU, se rozumí souhrn právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Evropské právo se dělí na dvě svébytné větve či podsystémy – právo komunitární a právo unijní. S ohledem na předpokládaný budoucí vývoj Evropské unie se dá ovšem předpokládat stále častější prolínání těchto dvou subsystémů a jejich nahrazení souhrnným pojmem „Evropské právo“.
Cílem komunitárního práva jakožto velice členitého právního systému tvořícího jeden ze tří pilířů Evropské unie je postihnout otázky související s aplikací Smlouvy o evropském sdružení uhlí a oceli (tzv. Pařížská smlouva), Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru a Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii (tzv. Římské smlouvy), jakož i jejich změn, doplňků a smluv o přistoupení nových členských států. Právo komunitární bývá také mnohdy nazýváno právem Evropských společenství. Na rozdíl od práva unijního, jenž je vybudováno na principu koordinace členských států, je právo ES vybudováno na principu subordinace (podřízenosti) členských států společenství. Jak je obecně známo, tyto smluvní dokumenty obsahují právní ustanovení upravující otázky fungování těchto tří společenství.
Právem unijním se rozumí zejména právo tzv. II. a III. pilíře EU, tj. právní akty společné zahraniční a bezpečnostní politiky (II. pilíř) a justiční spolupráce v trestních věcech (III. pilíř).
Komunitární právo bývá v odborné literatuře nejčastěji členěno dle původu právních norem na primární a sekundární právo. Primární právo je považováno za tzv. ústavní právo Evropských společenství. Jeho obsahem jsou právní normy obsažené převážně v zakládajících smlouvách Společenství. Mezi nejdůležitější z těchto smluv kromě smluv výše uvedených náleží např. Slučovací smlouva, Jednotný evropský akt, Maastrichtská smlouva o Evropské unii, Amsterodamská smlouva o revizi zřizovacích smluv a Maastrichtské smlouvy o EU či Smlouva z Nice. Naopak právo sekundární tvoří právní akty přijaté orgány Společenství, tedy orgány vytvořenými právem primárním, a proto můžeme uzavřít, že právo sekundární na právo primární bezprostředně navazuje a je od něj odvozeným. Orgány Společenství však mohou přijímat právo sekundární jen v těch oblastech, v nichž jsou k tomu zmocněny právem primárním.
Formy práva sekundárního jsou nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.
Nařízení je nejsilnějším z právních aktů sekundárního práva a pokud je primární právo považováno za ústavní právo ES, pak nařízení bývá dle takového členění považováno za zákony ES. Nařízení má obecnou závaznost jak na úrovni Společenství, tak na úrovni členských států, a je tedy závazné a bezprostředně použitelné v každém z členských států bez toho, že by muselo být do právního řádu kteréhokoliv z členských státu transponováno. Nařízení může přímo zavazovat nejen členské státy, ale i vnitrostátní subjekty. V případě, že vnitrostátní právo není v souladu s nařízením, má před ním nařízení aplikační přednost. Každé nařízení musí být publikováno v Úředním listu Evropského společenství, což je podmínkou jeho platnosti a účinnosti. Úřední list je vydáván Úřadem pro oficiální publikace ES sídlícím v Lucemburku.
Směrnice je na rozdíl od obecně závazného nařízení závazná jen pro ty z členských států, kterým je určena, a to pouze ve svém výsledku. Nástroje, které si takovýto stát zvolí k naplnění směrnice, jsou ponechány čistě na jeho úvaze a dispozicích. Na rozdíl od nařízení musí být tedy směrnice do práva příslušného členského státu implementována a směrnice proto obsahuje lhůtu, v průběhu níž se tak musí stát. Členské státy zpravidla za účelem této implementace vydávají vnitrostátní právní akty se stejným cílem, jaký má směrnice. Pokud se tak nestane a členský stát směrnici ve stanovené lhůtě neimplementuje do svého právního řádu, poruší tímto svým prodlením členský stát komunitární právo a může být postižen. Vedle toho může směrnice získat přímý účinek, to však jen tehdy, uplynula-li marně lhůta pro její provedení a je-li její obsah dostatečně jasně a jednoznačně zformulován a aplikovatelný bez dalších podmínek. Přímo účinná směrnice však nemůže ukládat povinnosti rovnou jednotlivcům. To však nebrání tomu, aby se jednotlivec vůči státu dovolal těch svých práv, která mu tato směrnice přiznává.Většina směrnic je určena členským státům obecně. Takovéto směrnice musí být publikovány v Úředním listu Evropského společenství. Obdobně jako u nařízení i u těchto směrnic je jejich uveřejnění podmínkou platnosti a účinnosti směrnice.
Rozhodnutí je závazný právní akt ve všech svých částech, avšak pouze pro toho, komu je určeno. Je tedy stejně jako nařízení přímo závazné. Rozhodnutí může být určeno jak konkrétnímu členskému státu, ale také jeho vnitrostátním subjektům. Z uvedeného tedy plyne, že se jedná o rozhodnutí s individuálním dopadem. Kromě nich však existují i rozhodnutí s dopadem normativním. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem svého doručení adresátu.“
„Jako soft law se označují dokumenty, které vydává Rada nebo Komise ve formě stanovisek nebo doporučení. Tyto akty nejsou právně závazné. Jsou vydávány rovněž pod různými názvy, např. oznámení, pravidla. Přes svou formální nezávaznost (což znamená, že jejich nerespektování nemá žádné právní důsledky) však mají velký význam, protože jsou zdrojem informací o tom, jak na určité chování nahlížejí rozhodující orgány Společenství a jak posuzují nebo jak vykládají určité pojmy primárního nebo sekundárního práva. Přispívají významnou měrou k transparentnosti jednání Komise a k předvídatelnosti jejích rozhodnutí.“

Klíčová slova

Evropská unie, komunitární právo, unijní právo, harmonizační směrnice, Štrasburský okruh, Evropský soudní dvůr, správní soudnictví, princip subsidiarity, principy evropského správního práva, evropské právo

Obsah

1. Výklad pojmu právo Evropské unie
2. Sbližování právních předpisů členských států
2.1 Štrasburský okruh základních práv
2.2 Lucemburský okruh základních práv
2.3 Psané právo: národní předpisy a evropský standard
2.4 Nepsané právo: obecná praxe a právní zásady
2.5 Soudcovské právo: precedenční principy, ius commune
2.6 Základní principy evropského správního práva
2.7 Princip formální a materiální rovnosti
2.8 Princip vázanosti správy zákony, resp. právem
2.9 Princip odpovědnosti správy
2.10 Principy správního práva ve vztahu mezi úřady a soukromými osobami
2.11 Vztah práva Společenství k národním právním řádům
3 Evropský soudní dvůr
3.1 Pojem správního soudnictví
4 Evropské správní právo
4.1 Základní principy evropského správního práva
4.2 Princip rovnosti
4.3 Princip proporcionality (přiměřenosti)
4.4 Princip legitimního očekávání
4.5 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy
4.6 Principy správního práva, týkající se vztahu mezi úřady a soukromými osobami
4.7 Vliv komunitárního práva na státy žádající o přístup k Unii
5 Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0322 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde