Dokazování v trestním řízení

Dokazování v trestním řízení

Základní informace - Dokazování v trestním řízení

Název práce: Dokazování v trestním řízení

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Dokazování v trestním řízení

Rozhodování soudu v konkrétních věcech, musí být přirozeně racionálně ověřeno a opřeno o určité vědomosti, které se vztahují na konkrétní věc. Dokazování je jedním z nejdůležitějších institutů procesního práva. S rostoucí mírou kriminality na území České republiky roste i význam dokazování, které se stále vyvíjí. Dokazování je v procesním smyslu právem normovaný postup, který nemůže probíhat jinak, než jak je zákonem stanoveno, aby byly dodrženy záruky trestního práva. V procesním smyslu se za důkazní prostředky považují všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci.

Tato zápočtová práce se pokusí nastínit problematiku dokazování a důkazních prostředků v trestním právu.


Dokazování v trestním řízení je zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jehož účelem je umožnit těmto orgánům poznání skutečností důležitých pro jejich rozhodnutí, vyhledat důkazy o nich, důkazy provést a zjištěné poznatky procesně zajistit, prověřit a zhodnotit. Význam dokazování je dán tím, že výlučně prostřednictvím dokazování orgány činné v trestním řízení jsou oprávněny opatřovat a zjišťovat skutkový stav. Předmětem trestního řízení je skutek, který se stal v minulosti a který orgány činné v trestním řízení, jež o něm mají rozhodovat, sami nezpozorovali. Cílem dokazování je jak bylo zmíněno výše, zjistit skutkový stav dané věci.

Dle § 89 odst.1 písm. a)-f) Trestního řádu je v trestním řízení třeba dokazovat : a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti, mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,e) podstatné okolnosti, umožňující stanovení následku a výše škody způsobené trestným činem,f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

Naopak orgány činné v trestním řízení nedokazují skutečnosti obecně známé. Za obecně známe skutečnosti považujeme např. skutečnosti, které jsou obecně známy určitému okruhu lidí. ( např. Otrokovice byly postiženy záplavami – někdo se tam mohl utopit, střídání ročního období, běh času apod.). Dále se neprokazují právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České Republiky. Prokazovat se také nemusí základní právní zásady např. „ iura novit curia“ Neprokazují se ani skutečnosti známé orgánům činných v trestním řízení z jejich úřední činnosti např. poznatky o tom, že obviněný je stíhán v jiné trestní věci, jeho duševní stav je zkoumán i v jiné věci apod. Netřeba dokazovat a prověřovat Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány.

Rozsah dokazování se liší i podle stádia trestního řízení. V přípravném řízení je oproti projednání trestní věci před soudem dokazování výrazně užší. Ve stadiu předběžného projednání obžaloby se provádějí důkazy, zda výsledky přípravného řízení odůvodňují postavení obviněného před soud. Těžiště dokazování je podle platné právní úpravy ve stadiu řízení před soudem. V odvolacím řízení je možno provádět dokazování ve větším rozsahu, protože zde byl posílen apelační princip dokazování.


Jak bylo zmíněno výše v trestním řízení se dokazuje zejména to, zda se stal skutek, v němž spatřují orgány činné v trestním řízení trestný čin. Dokazování je velmi důležitým předpokladem k usvědčení pachatele trestného činu. Jako důkaz je použito vše, co může přispět k objasnění dané věci. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Nesmí být použit důkaz, který byl získán v rozporu se zákonem (např. nepovolený odposlech). V trestním řízení navrhuje důkazy zejména státní zástupce.

Klíčová slova - Dokazování v trestním řízení

Dokazování, dokazování v trestním řízení, výpověď obviněného, výslech svědka, konfrontace, rekongice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, listinné důkazy


Obsah - Dokazování v trestním řízení

1. Úvod
2. Dokazování – obecně
2.1 Příklady dokazování
2.2 Výpověď obviněného
2.3 Svědci
2.4 Konfrontace
2.5 Rekognice
2.6 Vyšetřovací pokus
2.7 Rekonstrukce
2.8 Listinné důkazy
3. Závěr
4. Literatura a použité zdroje

Stažení práce - Dokazování v trestním řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0383 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde