Deliktní odpovědnost u fyzických osob v ochraně životního prostředí

Deliktní odpovědnost u fyzických osob v ochraně životního prostředí

Základní informace - Deliktní odpovědnost u fyzických osob v ochraně životního prostředí

Název práce: Deliktní odpovědnost u fyzických osob v ochraně životního prostředí

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Deliktní odpovědnost u fyzických osob v ochraně životního prostředí

Problematika odpovědnosti za ztráty životního prostředí se dostává do popředí zájmu práva mezinárodního, evropského, i národního práva. Úzce souvisí se samotným stavem životního prostředí a jeho složek. I přes snahu řešit alarmující stav životního prostředí se vyskytují určité překážky. Například špatná možnost nápravy škod, problémy při dokazování ničení životního prostředí nebo malý společenský zájem tyto otázky řešit.

Odpovědnost je kategorií právní, ekonomickou, filosofickou, teologickou a psychologickou. Jednotlivé odpovědnostní systémy existují relativně samostatně, navzájem se ovlivňují a doplňují. Představují částečně se překrývající množiny. Odpovědnost v nejširším slova smyslu hraje klíčovou roli při ochraně životního prostředí, souvisí to s uvědoměním si odpovědnosti ke stavu země a místu kde žijeme. Odpovědnost zahrnuje jak vnější projevy uvědomění, tak vnitřní svědomí jedince.


Ekologicko-právní odpovědnost

Zahrnuje jak deliktní odpovědnost, tak i za odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Má většinu rysů obecně právní odpovědnosti, avšak některá specifika ji odlišují, což se projevuje jak v právní úpravě, tak v aplikaci.

Deliktní odpovědnost je odpovědnost za proti právní jednání, kterým se porušuje ustanovení na ochranu životného prostředí, v právu se v této oblasti uplatňuje rozdělení na odpovědnost trestní a správní.

Odpovědnost za správní delikty v širším slova smyslu můžeme zahrnovat veškerá protiprávní jednání porušující předpisy v oblasti správního práva. Patří sem jak správní delikty fyzických, tak správní delikty fyzických i právnických osob při výkonu své podnikatelské činnosti. Klíčovým kritériem pro zařazení do příslušné kategorie je jaká osoba se dopustila protiprávního jednání. U fyzických osob jde o odpovědnost subjektivní u právnických a fyzických při výkonu podnikatelské činnost o odpovědnost objektivní za následek. Druhá kategorie sehrála klíčovou roli při páchání těchto deliktů


Deliktní způsobilost fyzických osob

Pokud vyjmeme z této kategorie objektivní deliktní odpovědnost fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, která je v českém právním řádu konstruována totožně a společně s deliktní odpovědností právnických osob, pak v této skupině zbývají přestupky a jiné správní delikty fyzických osob.

Kategorie jiných správních deliktů je institutem již přežitým a to jak z důvodu právních tak věcných. Proto byla z právních předpisů na ochranu životního prostředí postupně odstraněna. Přestupková odpovědnost je jen relativně komplexně upravena v samostatném zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ale nic méně dost často užívána pro trestání trestních činů proti ochraně životního prostředí a jeho složek velmi často využívána.

Vedle zákona o přestupcích jsou skutkové podstaty přestupků obsaženy v několika speciálních zákonech na úseku ochrany životního prostředí. V těchto zákonech jsou nejen zpravidla přesněji vymezeny skutkové podstaty jednotlivých skupin přestupků na daném úseku, ale i odchylně upraveny sankce za tyto přestupky a stanoveny orgány kompetentní k jejich ukládání. Úprava speciální má před úpravou obecnou obsaženou v zákoně o přestupcích. Jednotlivé skutkové podstaty přestupků proti životnímu prostředí můžeme dělit do tří skupin:

  • Speciální (obsažené ve zvláštních předpisech)
  • Základní (obsažené v zákoně o přestupcích)(§29) přestupky na úseku zdravotního zdravotnictví

(§34) přestupky na úseku vodního hospodářství
(§35) přestupky na úseku zemědělství, rybářství, myslivosti

  • Zbytkové (obsažené v zákoně o přestupcích)
(§45) přestupky na úseku ochrany prostředí
(§46) ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

Zjistí-li se tudíž spáchání protiprávního jednání, které by mohlo být přestupkem na úseku životného prostředí, pak je třeba zkoumat, do které z uvedených skupin přestupek patří a je třeba postupovat od speciálního k obecnému. Současné přestupkové právo je v oblasti práva životního prostředí upraveno dobře problémy nastávají pří aplikaci norem. Deliktní odpovědnost právnických a fyzických při podnikatelské činnosti. Správní delikty PO později o odpovědnost fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jsou relativní záležitostí. Potřeba zavést objektivní deliktní způsobilost vyplynula na povrch ze stále rostoucího počtu právnických a fyzických osob oprávněných podnikání a vysokého stupně společenské nebezpečnosti jejich možných následků. Technické a personální možnosti a vybavení těchto subjektů a následky proti právního jednání např. ekologická újma jsou s možnostmi fyzických osob nesrovnatelné. Vznikla kategorie správních deliktů. Některé správní delikty by fyzických osob nebyly vůbec schopny spáchat. Správní delikty nejsou kodifikovány a není jednotně upravena ani procesní otázka. Ustanovení o správních deliktech a vymezení skutkových podstat najdeme ve značné množství zákonů pod značně zavádějícím označením „pokuty“ nebo „sankce“. Přesto že se může na první pohled zdát, že správní delikty na úseku ochrany životního prostředí jsou upraveny po hmotně právní, ale i procesní jsou upraveny jednotně, tak to mu tak není. Právní úprava je značně roztříštěná a nejednotná a neřídí se ani některými obecně platnými a logickými zásadami. Jednotlivé právní úpravy se liší vymezením skutkových podstat a výší sankce a okruhem orgánů oprávněných k ukládání sankcí, obligatorností, fakultativností ukládání sankcí, účelovou vázaností finančních prostředků z pokut, vymezení lhůt a jejich počítáním zánik trestnosti. Důvody pro různé přístupy pramení z toho že legislační návrhy přestavují různé resorty. Nejednost právní úpravy správních deliktů je teoretických i praktickým problémem. Oslabuje právní vědomí a působí značně kontraproduktivně v praxi. Řešení by bylo vytvoření zákona, který by sjednotil po procesní i částečně hmotně-právní stránce celou právní úpravu problematiky odpovědnosti za správní delikty nejen v oblasti práva životního prostředí. Tento zákon by navíc mohl řešit i další otázky např. souběh odpovědností kompetenci správních orgánů a problematiku nápravných opatření. V této souvislosti je třeba zvážit i možnosti různých druhů sankcí např. zastavení provozu. Které by mělo spíše sankční než nápravnou povahu.

Klíčová slova - Deliktní odpovědnost u fyzických osob v ochraně životního prostředí

Deliktní odpovědnost, Ekologicko-právní odpovědnost, Deliktní způsobilost fyzických osob, skutkové podstaty přestupkůPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde