Vzdělanost a vzdělanostní politika v ČR

Základní informace

Název práce: Vzdělanost a vzdělanostní politika v ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 93 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0188 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Cílem diplomové práce je na základě teoretických znalostí sledovat a poskytnout informace o vybrané oblasti moderního vzdělávání – distančního vzdělávání a to pomocí prostředků sociologického výzkumu kvantitativního typu s použitím techniky dotazníku a polostandardizovaného rozhovoru. Respondenti budou rozděleni do tří kategorií – studenti/absolventi, pedagogové, organizační pracovníci. Teoretický rámec práce zahrnuje charakteristiku předmětu výzkumu (vzdělávání dospělých a Regionální středisko), prostředí výzkumu (město Most), metodiku sociologického výzkumu, stručný historický nástin vývoje vzdělávání, přehled systému vzdělávání a struktury vzdělávacích institucí, vzdělanostní politiku v České republice. Empirická část se soustřeďuje na shromáždění a zpracování speciálních informací – názorů na distanční výuku a její organizaci v Regionálním středisku výchovy a vzdělávání v Mostě. Závěry práce poslouží ke zkvalitnění distančního studia v objektu šetření na základě rozboru výsledků kvantitativního šetření.

Klíčová slova

Vzdělanost, Vzdělanostní politika, Distanční studium, Regionální středisko výchovy, Kvantitativní sociologický výzkum, Sociální systém, Historie školství, Totalitní školství, Demokratické školství, Vzdělávací politika, Bílá kniha, Vzdělávací instituce, Vzdělávání dospělých, Andragogická didaktika

Obsah

1. ÚVOD
1.1. PROČ JE VZDĚLÁNÍ TAK DŮLEŽITÉ?
2. CÍL A METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP
2.1. OBECNÝ CÍL PRÁCE
2.2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A PROSTŘEDÍ VÝZKUMU
2.2.1. PŘEDMĚT VÝZKUMU
2.2.2. PROSTŘEDÍ VÝZKUMU
2.3. METODICKÝ PŘÍSTUP
2.3.1. KVANTITATIVNÍ VÝZKUM
2.4. PRAMENY A TECHNIKY SBĚRU DAT
3. VYMEZENÍ TEMATICKÉHO OKRUHU
3.1. ŠKOLA JAKO SOCIÁLNÍ SYSTÉM
3.2. HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
3.2.1. DĚJINAMI KROK ZA KROKEM
3.2.2. HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NOVODOBÝCH DĚJINÁCH
3.2.3. POLARITA TOTALITNÍHO A DEMOKRATICKÉHO ŠKOLSTVÍ
4. VZDĚLANOSTNÍ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE
4.1. VYMEZENÍ POJMU VZDĚLÁVACÍ POLITIKA
4.2. HLAVNÍ STRATEGICKÉ LINIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE
4.3. BÍLÁ KNIHA JAKO KLÍČOVÝ DOKUMENT VZDĚLÁVACÍ POLITIKY
4.3.1. ZMĚNA CÍLŮ A OBSAHŮ VZDĚLÁVÁNÍ
4.3.2. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ
4.3.3. VNITŘNÍ PROMĚNA ŠKOLY
4.3.4. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI JAKO NOSITELÉ ZMĚN
5. STRUKTURA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ V ČR
5.1. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
5.2. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
5.2.1. PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
5.2.2. DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
5.3. STŘEDNÍ VŠEOBECNÉ A STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
5.4. TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
5.4.1. STRUKTURA ÚROVNÍ TERCIÁRNÍHO SEKTORU VZDĚLÁVÁNÍ
5.4.2. INSTITUCIONÁLNÍ STRUKTURA TERCIÁRNÍHO SEKTORU VZDĚLÁVÁNÍ
6. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
6.1. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH JAKO INTEGRÁLNÍ SOUČÁST VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY
6.1.1. TYPY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A JEJICH CHARAKTERISTIKA
6.2. ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA JAKO TEORIE VÝUKY DOSPĚLÝCH
7. MĚSTO MOST A JEHO REGIONÁLNÍ STŘEDISKO
7.1. Z HISTORIE MĚSTA MOSTU
7.2. REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V MOSTĚ (RSVV)
7.3. SPOLUPRÁCE REGIONÁLNÍHO STŘEDISKA VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ S UNIVERZITOU
8. SOCIOLOGICKÉ ŠETŘENÍ
8.1. SOCIOLOGICKÁ METODOLOGIE
8.2. KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP
8.3. LOGICKÉ KROKY PŘI SEV KVANTITATIVNÍHO TYPU
8.4. PODOBA DOTAZOVACÍCH NÁSTROJŮ A VÝBĚR RESPONDENTŮ
9. VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ
9.1. VÝZKUMNÁ SITUACE
9.2. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ U STUDENTŮ/ABSOLVENTŮ
9.2.1. KVALITA STUDIA
9.2.1.1. Skladba předmětů a výuka
9.2.1.2. ORGANIZACE STUDIA
9.2.2. VYUŽITELNOST STUDIA V PRAXI
9.2.3. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VE VZTAHU K HYPOTÉZE
9.3. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ U PEDAGOGŮ
9.3.1. ANALÝZA ODPOVĚDÍ U PROVEDENÝCH INTERVIEW
9.3.2. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VE VZTAHU K HYPOTÉZE
9.4. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ U ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ
9.4.1. ANALÝZA ODPOVĚDÍ U PROVEDENÝCH INTERVIEW
9.4.2. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VE VZTAHU K HYPOTÉZE
9.5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉ SONDY
10. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0188 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde