Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

Základní informace - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

Název práce: Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 76 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Stanislava Habáňová

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0606 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

V první kapitole teoretické části mé práce se zabývám otázkami, proč vůbec používat ve  vyučování informační a komunikační technologie, jaké jsou výhody a nevýhody zavádění počítačů do výuky, jak se tímto problémem zabývá Evropská unie a jak je řešen u nás v České republice. V druhé kapitole se zabývám předmětem odborný výcvik, jeho obsahem, systémy a  cíly a také obecným cílem oboru, ve kterém učím odborný výcvik – mechanik elektronik. Dále se zabývám možností využívat metody použití informačních a komunikačních technologií v odborném výcviku a připraveností jak materiální, tak vzděláním učitelů odborného výcviku a také situací v naší škole. V dalších dvou kapitolách popisuji problémové metody v odborném výcviku a jejich využití obecně a problémové metody v odborném výcviku s použitím použití informačních a komunikačních technologií a to hlavně s ohledem na zvýšení aktivity žáků ve vyučování.
V praktické části navrhuji a řeším konkrétní problémové úlohy. Kapitola Východiska tvorby problémových úloh obsahuje odpovědi na otázky : Proč jsem se rozhodla vypracovat problémové úlohy s využitím informačních a komunikačních technologií?, Pro koho jsem vypracovávala tyto úlohy? a Kde jsem úlohy zařadila?. Tady přikládám přílohy č. 1 - 3 pro vytvoření lepší orientace čtenáře o oboru pro který jsem problémové úlohy vytvářela.V kapitole Konkrétní problémové úlohy se zabývám tématickými přípravami jednotlivých úloh, což je pro neproblémový průběh vyučování velmi důležité a v kapitole Ověření úloh v praxi hodnotím praktické ověření těchto úloh ve vyučování. Mimo jiné jsem shrnula i ohlasy mých žáků, kteří úlohy řešili a zároveň přikládám formou přílohy č. 4 jimi vyplněný dotazník, kde se ptám jak využili svých dosavadních znalostí a dovedností při řešení problémových úloh s využitím informačních a komunikačních technologií a co nového se při tom naučili.

 

Úvod - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

Informační a komunikační technologie významným způsobem ovlivňují práci a život lidí v nastupující celosvětové informační společnosti. Schopnost získávat, třídit a zpracovávat informace s využitím informačních a komunikačních technologií je považována za jednu z hlavních dovedností v informační společnosti a za důležitý předpoklad pro budoucí uplatnění na trhu práce. Proto ve vzdělávání musí docházet ke změnám v oblasti cílů a  koncepcí vzdělávání a v souladu s nimi musí vznikat nové přístupy k obsahu ve vzdělávání a k metodám ve vzdělávání. Je zřejmé, že budoucí úspěch informační společnosti se bude odvíjet od toho, jak se technologie s ní spojené budou podílet na dnešním i budoucím způsobu vzdělávání a zda především učitelé budou připraveni na nové přístupy ve vzdělávání.
Z těchto důvodů se ve své práci se budu zabývat využitím informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) ve vzdělávání ve střední škole, hlavně v praktickém vyučování. Dále se budu zabývat stupněm vybavenosti a modernizací středního odborného učiliště, kde učím, informačními technologiemi a  jeho vlivem na používání těchto technologií ve výuce.
Učím odborný výcvik ve středním odborném učilišti studijního oboru mechanik elektronik, proto hlavním cílem mé práce je vypracovat takové úlohy, které by zaktivizovaly činnost žáků v odborném výcviku, tak aby žáci úlohy prováděli se zájmem a s chutí se naučit novým poznatkům a zopakovat si již osvojené znalosti a dovednosti. Úlohy mohou být řešeny buď ve vybavených počítačových učebnách nebo přímo na pracovištích praktického vyučování, kde mají učitelé odborného výcviku k dispozici jeden, v lepším případě i více počítačů. Úlohy nebudou náročné na softwarovou vybavenost PC a budou se moci aplikovat i v příbuzných oborech. Nároky na úroveň počítačové vzdělanosti učitelů odborného výcviku nejsou velké. Stačí uživatelská znalost práce na PC, jako je obsluha OS WINDOWS, MS OFIS a běžná orientace na internetu. V úlohách budu využívat znalostí i z jiných vyučovacích předmětů, např. Výpočetní techniky, Technické dokumentace, Technologie a materiálu a Elektroniky.
V první kapitole teoretické části mé práce se zabývám otázkami, proč vůbec používat ve  vyučování výpočetní techniku a informační technologie, jaké jsou výhody a nevýhody zavádění počítačů do výuky, jak se tímto problémem zabývá Evropská unie a jak je řešen u nás v České republice. V druhé kapitole se zabývám předmětem odborný výcvik, jeho obsahem, systémy a  cíly a také obecným cílem oboru, ve kterém učím odborný výcvik – mechanik elektronik. Dále se zabývám možností využívat metody použití ICT v odborném výcviku a připraveností jak materiální, tak vzděláním učitelů odborného výcviku a také situací v naší škole. V dalších dvou kapitolách popisuji problémové metody v odborném výcviku a jejich využití obecně a problémové metody v odborném výcviku s použitím ICT a to hlavně s ohledem na zvýšení aktivity žáků ve vyučování.
V praktické části navrhuji a řeším konkrétní problémové úlohy. Kapitola Východiska tvorby problémových úloh obsahuje odpovědi na otázky : Proč jsem se rozhodla vypracovat problémové úlohy s využitím informačních a komunikačních technologií?, Pro koho jsem vypracovávala tyto úlohy? a Kde jsem úlohy zařadila?. Tady přikládám přílohy č. 1 - 3 pro vytvoření lepší orientace čtenáře o oboru pro který jsem problémové úlohy vytvářela.V kapitole Konkrétní problémové úlohy se zabývám tématickými přípravami jednotlivých úloh, což je pro neproblémový průběh vyučování velmi důležité a v kapitole Ověření úloh v praxi hodnotím praktické ověření těchto úloh ve vyučování. Mimo jiné jsem shrnula i ohlasy mých žáků, kteří úlohy řešili a zároveň přikládám formou přílohy č. 4 jimi vyplněný dotazník, kde se ptám jak využili svých dosavadních znalostí a dovedností při řešení problémových úloh s využitím ICT a co nového se při tom naučili.
Další důležité přílohy (č. E1 – E6 ) jsou v elektronické formě (CD), kde jsou zdokumentované postupy a výsledky nejpovedenějších prací.
Chtěla bych, aby má práce na téma využití ICT při řešení problémových úloh posloužilo i jiným pedagogům jako odrazový můstek ke změnám ve své výuce ve prospěch výpočetní techniky a Internetu.

 

Závěr - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

Nelze v jedné práci zdaleka obsáhnout  všechna využití informačních a komunikačních technologií v odborném výcviku. Proto jsem se zaměřila hlavně na úlohy realizovatelné v prostorách  dílen a učeben  s minimálními požadavky na softwarové vybavení a speciální hardwarové vybavení.Je to téma rozsáhlé  a aktuální a mělo by sloužit i jiným pedagogům jako odrazový můstek ke změnám ve své výuce ve prospěch výpočetní techniky a Internetu.
Aktivním vyučováním jsou žáci vedeni k vysoké odborné pružnosti v práci, tvořivým schopnostem, kulturním a komunikativním schopnostem a morálním hodnotám.
Hlavním cílem mé práce bylo vypracovat takové úlohy, které by zaktivizovaly činnost žáků v odborném výcviku, tak aby žáci úlohy prováděli se zájmem a s chutí se naučit novým poznatkům a zopakovat si již osvojené znalosti a dovednosti. Součástí bakalářské práce bylo ověření těchto úloh v praxi.  Myslím si, a ohlasy mých žáků tomu napovídají, že tento záměr se mi zdařil. Žáci, kteří tyto úlohy prováděli, dobrovolně a rádi se jim věnovali i mimo vyučování. Jsem ráda, že jsem docílila toho, aby žáci i ve svém volném čase hledali nové návrhy řešení a komunikovali přes Internet jak sami mezi sebou, tak i se mnou. Navíc se zlepšila morálka, chování a docházka ve skupině.
Úspěšnost průběhu řešení problémové úlohy závisí hlavně na její dokonalé přípravě. Podcenění přípravy může mít za následek nezájem žáků, případnou  nekázeň, špatnou organizaci a následně jen povrchní poznatky u žáků.
Vzhledem k tomu, že žáci po mně vyžadují další podobné úlohy, nezůstanu jen u úloh popsaných a navrhnu další podobné i nové problémové úlohy s využitím informačních a komunikačních technologií. 

 

Klíčová slova - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

Odborný výcvik, informační technologie, aktivizující vyučovací metody, problémové metody, didaktika odborného výcviku

 

Obsah - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

Úvod
Teoretická část
1.    Využití informační a komunikační technologie ve vzdělávání
2.    Odborný výcvik
2.1.    Didaktika odborného výcviku
2.2.    Charakteristika odborného výcviku
2.3.    Moderní pojetí odborného výcviku
2.4.    Využití informační a komunikační technologie v odborném výcviku
2.5.    Aktivizující metody v odborném výcviku
3.    Problémové metody v odborném výcviku
4.    Problémové metody v odborném výcviku s využitím informačních a komunikačních technologií
Praktická část
5.    Východiska tvorby problémových úloh s využitím informačních a komunikačních technologií
6.    Konkrétní problémové úlohy
7.    Ověření problémových úloh s využitím informačních a komunikačních technologií v praxi
Závěr
Literatura
Přílohy

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0606 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde