Oceňování podniku

Základní informace - Oceňování podniku

Název práce: Oceňování podniku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 70 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0609 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod - Oceňování podniku

Oceňování podniku neustále prochází v České republice fází dynamického vývoje a není jednoduchou disciplínou. Pro oceňování je potřeba mít dostatek jak teoretických tak i praktických znalostí. Je nutné dodržovat určité zásady a mít pro oceňování správné a úplné informace. Základní informací je znát účel ocenění, datum ocenění a pro koho se oceňuje. Na základě toho se odvíjí celý postup oceňování. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji obecným postupům oceňování, které aplikuji dle vhodnosti v části praktické. Na úvod je představena společnost, její základní charakteristiky, historie a organizační struktura. Dále je zpracovaná strategická analýza a finanční analýza, na kterou navazuji finančním plánem. Dle získaných hodnot aplikuji dvě nejvhodnější metody oceňování.

Cíl - Oceňování podniku

Cílem diplomové práce je stanovit tržní hodnotu společnosti Doco International s.r.o. Hlavním obchodní činnosti této společnosti je nákup a prodej komponentů na průmyslová a garážová vrata. Tržní hodnota společnosti bude stanovena k 31.12.2009 Účelem ocenění podniku je zhodnotit úspěšnost podnikání pro vedení společnosti. Pokud není uvedeno jinak, hodnoty ve výpočtech budou zobrazeny v tis. Kč.

Závěr - Oceňování podniku

V práci je provedena strategická analýza, kde jsou zjištěny silné stránky, které společnost může využít ve svůj prospěch. Současně se zhodnotily slabé stránky, kterým je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Tyto slabé stránky je potřeba monitorovat a pokud je to možné, rovněž eliminovat. V rámci strategické analýzy byla hodnocena atraktivita trhu, konkurenční postavení oceňované společnosti, vnitřní potenciál, kvalita personálu, dlouhodobý majetek a investice. Výstupem strategické analýzy bylo vyslovení závěru o perspektivě společnosti. Následovala finanční analýza, která obsahovala zhodnocení finančních ukazatelů. Provedena byla horizontální a vertikální analýza účetních výkazů období 2007–2009 společně s analýzou poměrových ukazatelů. Konečnou fází finanční analýzy je závěrečné shrnutí finančního zdraví pomocí Kralického Quicktestu. Na základě toho bylo zjištěno, že společnost je finančně zdravá a splňuje podmínku „going concern“, čímž se ověřila možnost oceňovat společnost výnosovou metodou. Na základě těchto analýz se provádí prognóza budoucího vývoje a sestavení plánu výkazu zisku a ztráty, plán rozvahy a plán cash flow pro období 2010 až 2013. Toto období tvoří zároveň první fázi a předpokládá se, že v tomto období společnost dosáhne určité stability obchodů. Druhou fázi, pokračující hodnotou je období od konce první fáze a byla vypočítaná pomocí Gordonova vzorce. Jednotlivé fáze se přepočítaly na současnou hodnotu k datu ocenění. Průměrné náklady kapitálu byly odhadnuty pomocí stanovení nákladů na vlastní a cizí kapitál. Náklady na cizí kapitál byly vypočítány dle výnosnosti státních dluhopisů po sečtení přirážky za příslušný rating. Ve své práci jsem vycházela z údajů amerického kapitálového trhu. Náklady na vlastní kapitál byly vypočítány pomocí metody CAPM po úpravě o rizikovou prémii České republiky. Další rizikové přirážky k této hodnotě nebyly použity. Po sečtení současných hodnot první a druhé fáze a odečtení úročeného dluhu jsem získala tržní hodnotu společnosti k datu ocenění ve výši 198 508 tis. Kč. Jako doplňující metodu jsem zvolila účetní hodnotu na principu historických cen, která je o více než čtyřnásobek nižší. Protože ve své práci pracuji s plánovanými toky, hodnota společnosti bude záviset na budoucím vývoji. Pokud se společnost odchýlí od plánovaného vývoje, výsledná tržní hodnota se změní..

Klíčová slova - Oceňování podniku

Hodnota podniku, pojem cena, tržní potenciál, konkurence, tržba, účetní výkaz, poměrový ukazatel, finanční plán, aktiva

Obsah - Oceňování podniku

1 Úvod a cíl práce
2 Teorie
2.1 Definice podniku
2.1.1 Pojem cena
2.1.2 Účel ocenění
2.1.3 Hodnota podniku
2.1.4 Kategorie hodnoty
2.2 Strategická analýza
2.2.1 Analýza tržního potenciálu
2.2.2 Analýza vnitřního potenciálu
2.2.3 Analýza konkurenční situace
2.2.4 Odvození závěrů k perspektivnosti podniku a prognózy tržeb
2.3 Finanční analýza
2.3.1 Analýza základních účetních výkazů
2.3.2 Analýza poměrových ukazatelů
2.3.3 Syntetické pohledy na finanční zdraví podniku
2.4 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná
2.5 Finanční plán
2.6 Metody používané pro oceňování podniku
2.6.1 Metody založené na analýze trhu
2.6.2 Ocenění na základě analýzy výnosů
2.7 Postup při oceňování podniku
3 Praktická část
3.1 Základní údaje o společnosti
3.2 Strategická analýza
3.2.1 Analýza vnějšího potenciálu
3.2.2 Analýza konkurenční síly
3.3 Finanční analýza
3.3.1 Účetní pravidla uplatňovaná ve společnosti
3.3.2 Analýza účetních výkazů
3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů
3.3.4 Souhrnné vyhodnocení finančního zdraví
3.3.5 Závěr finanční analýzy
3.4 Finanční plán
3.4.1 Analýza a prognóza generátorů hodnoty
3.4.2 Sestavení komplexního finančního plánu
3.4.3 Finanční analýza plánu a závěr
3.5 Ocenění podniku
3.5.1 Volba metody ocenění
3.5.1.1 Výpočet volného cash flow
3.5.1.2 Stanovení diskontní míry
3.5.1.3 Účetní hodnota
4 Závěr
Literatura
Přílohy

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0609 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde