Elektronická komunikace učitel - žák

Základní informace - Elektronická komunikace učitel - žák

Název práce: Elektronická komunikace učitel - žák

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 96 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Stanislava Habáňová

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0605 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn - Elektronická komunikace učitel - žák

Rozvoj moderních informačních technologií ve vyučování je důvod, proč se ve své diplomové práci zabývám jednou z jeho částí, a to je elektronická komunikace mezi učitelem a žákem. Myslím tím elektronickou komunikaci jako prostředek pro doplnění klasické výuky, pro žáky tělesně znevýhodněné, dlouhodobě nemocné, vrcholové sportovce a jiné, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat klasické výuky.
V teoretické části své práce odpovídám na otázky jako proč využívat ICT ve vzdělávání, co to je elektronická komunikace a zda je její využití přínosem pro výuku a také jaké druhy elektronické komunikace se ve vzdělávání používají. Dále rozebírám komunikaci mezi učiteli a rodinou žáka a komunikaci mezi učiteli a žáky.

 

Úvod - Elektronická komunikace učitel - žák

Informační a komunikační technologie významným způsobem ovlivňují práci a život lidí v nastupující celosvětové informační společnosti. Schopnost získávat, třídit a zpracovávat informace s využitím informačních a komunikačních technologií je považována za jednu z hlavních dovedností v informační společnosti a za důležitý předpoklad pro budoucí uplatnění na trhu práce. Proto ve vzdělávání musí docházet ke změnám v oblasti cílů a koncepcí vzdělávání a v souladu s nimi musí vznikat nové přístupy k obsahu ve vzdělávání a k metodám ve vzdělávání. Je zřejmé, že budoucí úspěch informační společnosti se bude odvíjet od toho, jak se technologie s ní spojené budou podílet na dnešním i budoucím způsobu vzdělávání a zda především učitelé budou připraveni na nové přístupy ve vzdělávání.
Moderní informační technologie jsou zdrojem velkého množství informací a prostředkem komunikace, jejímž prostřednictvím na sebe vzájemně působíme. Transformují naše chápání a naši praxi ve vztahu k informacím a komunikaci, což oboje spočívá v samém centru učení.
Tam, kde jsou tyto technologie používány k podpoření vyučování ve třídě, zvyšují rozsah komunikačních stylů, které jsou k dispozici pro všechny žáky. Mnozí žáci komunikují on-line volněji než tváří v tvář. Elektronické prostředky komunikace umožňující diskusi formou e-mailu, konference a diskusní skupiny podporují skupinovou diskusi ve třídě a ulehčují komunikaci nejen nesmělým studentům, ale mohou podpořit komunikaci mezi učiteli a žáky, kteří se z různých důvodů nemohou dlouhodobě zúčastňovat normálního vyučování. To se týká hlavě žáků handicapovaných.
Z hlediska studenta mohou informační technologie zahrnovat také zvýšený potenciál pro vyhledávání informací a zacházení s nimi v mnoha různých formách vhodných pro různé styly učení. Poskytují také daleko větší rozsah způsobů, jimiž žáci mohou vyjadřovat své znalosti, včetně zveřejňování multimediálních prezentací prostřednictvím Internetu. Většina mladých lidí má značné zkušenosti s Internetem, kterých využívá i při studiu. Elektronická komunikace formou e-mailu se proto stává jednou z normálních a běžných forem jejich komunikace. Pro učitele je tedy objektivní nutností akceptovat tuto novou realitu a je jejich pedagogickou povinností obohacovat a rozvíjet výchovně vzdělávací proces využíváním elektronických zdrojů, vytvářet fondy kvalitních multimediálních výukových programů, hledat a nalézat jejich racionální využití ve školní i mimoškolní výchově.
Právě rozvoj moderních informačních technologií ve vyučování je důvod, proč se ve své diplomové práci zabývám jednou z jeho částí, a to je elektronická komunikace mezi učitelem a žákem. Myslím tím elektronickou komunikaci jako prostředek pro doplnění klasické výuky, pro žáky tělesně znevýhodněné, dlouhodobě nemocné, vrcholové sportovce a jiné, které se z různých důvodů nemohou zúčastňovat klasické výuky.
V teoretické části své práce se ptám, proč využívat ICT ve vzdělávání, co to je elektronická komunikace a zda je její využití přínos do výuky, jaké druhy elektronické komunikace se ve vzdělávání používají. Dále rozebírám komunikaci mezi učiteli a rodinou žáka a komunikaci mezi učiteli a žáky.
Hlavním cílem mé práce je prozkoumat vlivy elektronické komunikace ve vzdělávání na učitele, rodiče a žáky.
Předpokládám, že žáci, kteří využívají k učení elektronickou komunikaci, mají lepší učební výsledky, než žáci, kteří ji k učení nevyužívají. Dále předpokládám, že komunikační vztahy mezi učiteli a žáky jsou lepší tam, kde spolu komunikují i mimo klasickou výuku např. prostřednictvím internetu, než tam kde komunikují jen v rámci klasického vyučování.
V průběhu práce jsem hledala odpovědi na tyto otázky

  • Co znamená pojem elektronická komunikace učitel - žák?
  • Jaký význam má elektronická komunikace pro vztah mezi učitelem, žákem, rodičem?
  • Pro které žáky je především elektronická komunikace určena?
  • Může elektronická komunikace zlepšit nebo alespoň zpestřit výuku?
  • Je technické vybavení pro elektronickou komunikaci u žáků a ve školách dostačující?

a to nejen v literatuře, ale také pomocí výzkumu prováděného na střední škole , kde učím.
K výzkumu jsem vybrala cílovou skupinu učitelů a žáků elektrooborů Střední školy v Ostravě-Kunčicích. U těchto skupin žáků a učitelů se předpokládá znalost práce na počítači a komunikace přes internet. Z těchto důvodů si také můžu dovolit jim pokládat otázky odbornějšího charakteru. S výzkumem na této škole nemám větší problém, protože na této škole učím. V těchto oborech se učí asi 300 žáků a vyučuje v nich asi 11 pedagogických pracovníků, proto si myslím, že výzkum v této skupině bude dostačující. O povolení k výzkumu na škole budu žádat zástupce ředitele pro teoretickou výchovu. K provedení výzkumu u žáků budu spolupracovat s třídními učiteli. Výzkum učitelů budu provádět osobně. K ověření vybrané metody jsem vybrala učební skupinu 10 žáků v Odborném výcviku a pět učitelů odborného výcviku.

 

Závěr - Elektronická komunikace učitel - žák

Žijeme v informační společnosti, v níž jsou informace objektem každodenního zájmu většiny lidí. Jejich množství je obrovské, ale jednotlivě jsou lehce zneužitelné. Proto je třeba si vážit nezkreslených informací a jejich vzájemné souvislosti. Povinností učitelů a žáků je se snažit poctivě a čestně hledat, správně vykládat a tlumočit informace k prospěchu druhých. Ověřovat správnost informací ze všech dostupných zdrojů a neustále se snažit opravovat neúmyslně vzniklé chyby. Učitel by měl vždy uvádět zdroj informací a zamýšlet se nad smyslem publikování. Neměnit obsah multimediálních záznamů bez souhlasu vlastníka pokud to licence výslovně nedovoluje. Při předkládání vlastních myšlenek rozlišovat mezi fakty a názory.
Eticky jednající učitel i žák zachází se všemi daty přenášenými internetem s vědomím, že jejich autorem je lidská bytost, jež si zaslouží respekt. Získáváním a publikováním informací by se neměla způsobit ujma  jednotlivci nebo skupině lidí, nepublikovat bez dovolení žádná osobní data jiných. Učitelé a žáci mají odpovědnost nejen vůči sobě navzájem, ale též vůči všem svým čtenářům, posluchačům, divákům nebo jen náhodným návštěvníkům jejich webových stránek. Je třeba proto ochotně upřesňovat, vysvětlovat a vítat diskusi o všem zveřejněném. Mít schopnost uznat vlastní chybu a co nejdříve ji napravit.
Učitelé i žáci by neměli dělat nic co by mohlo poškodit existující informace a jejich strukturu. Mezi takové aktivity patří nelegální vniknutí do cizí sítě či počítače, tvorba nebo vědomé šíření počítačových vírů, znehodnocování software a hardware, zveřejňování lživých či úmyslně zkreslených informací.

 

Klíčová slova - Elektronická komunikace učitel - žák

Elektronická komunikace, e-mail, diskusní fórum, e-konference, e-learning, komunikační systém školy

 

Obsah - Elektronická komunikace učitel - žák

1. ÚVOD
2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ
2.2 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
2.3 E-LEARNING
2.4 KOMUNIKACE ŠKOLY A RODINY
2.5 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE MEZI UČITELEM A ŽÁKEM
3. PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 VÝCHODISKA VÝZKUMU
3.2 CÍL VÝZKUMU
3.3 CÍLOVÁ SKUPINA
3.4 POPIS PROJEKTU
3.5 VYUŽITÍ VÝZKUMU
3.6 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU ŽÁKŮ
3.7 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU UČITELŮ
3.8 VÝSLEDKY HYPOTÉZ
4. ZÁVĚR
5. POUŽITÁ LITERATURA
6. SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHA Č.1
PŘÍLOHA Č. 2

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0605 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde