Doménová jména a jejich užití při podnikání

Základní informace - Doménová jména a jejich užití při podnikání

Název práce: Doménová jména a jejich užití při podnikání

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 60 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Doménová jména a jejich užití při podnikání

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0370 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Doménová jména a jejich užití při podnikání

Jedním z nejčastěji diskutovaných fenoménů, které s sebou přinesl internet, jsou doménová jména (internetové adresy v mnemotechnické podobě). Doménovým jménům se věnuje velká pozornost, neboť vhodně definované doménové jméno dokáže vytvořit asociaci s poptávaným výrobkem nebo službou, takže umožňuje účinně prezentovat své výrobky a služby na internetu.Po celém světě se věnuje intenzivní pozornost internetu a s ním spjatým právním problémům, včetně problematiky doménových jmen. Doménová jména sice nejsou v České republice výslovně upraveny právními předpisy, to ale neznamená, že zůstávají naším právním řádem neuchopená. Můžeme na ně nazřít z různých úhlů pohledu; právo je může spatřovat jako objekt práva průmyslového vlastnictví (zvláštní pozornost se pak věnuje souvislostem s ochrannými známkami), dále jako součást problematiky hospodářské soutěže či osobnostních práv v režimu práva občanského. Elektronický obchod bývá v České republice nejčastěji považován za velmi významný fenomén budoucnosti. Zatím je u nás však překvapivě málo osob, které jsou do elektronického obchodu nebo elektronického podnikání nějak zapojeny, a ještě méně je těch, kteří sledují vývoj jeho pravidel. Důležitým nástrojem pro rozvoj a regulaci elektronického obchodu je právo. Na právním rámci záleží, zda nová technologie internetu bude moci využít veškerý svůj potenciál, a v jakých směrech či oblastech bude další vývoj technologie usměrněn státní regulací. Právo bude také jeden z faktorů, které ovlivní úspěch dané země, resp. podnikatelů v dané zemi, v celosvětové hospodářské soutěži.

V této práci se hodlám zaměřit na podnikatelské rozměry registrace a využití doménových jmen, a to hned v několika souvislostech, zvláštní pozornost však hodlám věnovat doménovým jménům v relaci k průmyslovému vlastnictví. Není totiž pochybností o tom, že masové rozšíření a užívání internetu muselo vést i jeho zužitkování v marketingu značné části podnikatelů, což s sebou přineslo celou řadu následných sporů a otázek, které bylo třeba dále legálně kvalifikovat. Tato skutečnost je nanejvýš aktuální a do budoucna můžeme očekávat, že se bude nadále rozvíjet; proto si také zasluhuje soustředěnou pozornost. Můžeme se domnívat, že podnikání za použití internetu a elektronický obchod obzvláště představují novou technologickou revoluci srovnatelnou s průmyslovou revolucí 19. století, která v následujících letech změní nejen způsob vedení obchodu, obvyklý charakter a standardní struktury obchodních transakcí, ale také život nás všech bez výjimky. Nové jsou globální a masové příležitosti využití informační technologie, vzniklé zejména díky rozvoji internetu. Tendencí doprovázející elektronické podnikání je dematerializace obchodu, a to jak po formální stránce (smlouvy, formy státní regulace aj.), tak po stránce obsahové, spočívající v narůstajícím podílu obchodních artiklů, zboží či služeb, v dematerializované, digitální či elektronické formě. Tato základní tendence elektronického podnikání ovlivňuje, byť v některých aspektech zatím jen potenciálně, všechny sféry obchodních činností.

V této diplomové práci bylo pojednáno o problematice doménových jmen a jejich využití v rámci podnikání. Těžiště práce pak tvoří speciální zkoumání tématu z optiky práva průmyslového vlastnictví, což v zásadě znamená zejména analýzu známkoprávní ochrany a fragmentárně též téma ochrany označení původu. Jelikož je takto specifikované hledisko problematiky doménových jmen velice úzce zaměřeno, bylo možno se ve zbytku práce zaměřit na neméně zajímavé aspekty registrace a užívání doménového jména v rámci podnikání. Z hlediska práva obchodního pak bylo přistoupeno k analýze práva ochrany hospodářské soutěže ve vazbě na doménová jména a dále i exkurzem poukázáno na souvislosti doménového jména a obchodního jména. V mantinelech zvoleného tématu bylo krátce také pojednáno o občanskoprávní ochraně názvu právnické osoby (což má význam především s situaci, kdy podnikatel provozuje podnikání ve formě obchodní společnosti). S uspokojením jsem zaznamenal, že problematika užívání doménového jména v podnikání z hlediska práva je v odborné literatuře zastoupena v hojném množství, a dále pak že téma lze subsumovat v režimu celé řady právních předpisů. Pestrost použitých prameny dle mého názoru dotvářejí velice zajímavé judikáty (obzvláště pak judikát analyzovaný v kapitole 7). Vzhledem k hojné pozornosti, které se v poslední době dostává problematice doménových jmen, se domnívám, že se jedná o téma vysoce aktuální a jeho zkoumání může v praxi přinést mnoho užitečných zjištění. Obzvláště pak s přihlédnutím ke skutečnosti, že jej lze zkoumat ještě z dalších hledisek, které byly touto prací opomenuty; jedná s například o vztah doménových jmen k ochraně osobnostních práv či meditace nad nedostatečnou právní regulací registrace doménového jména (doposud jí řeší pouze režim „soft law“ společnosti CZ.NIC).


Klíčová slova - Doménová jména a jejich užití při podnikání

Doménové jméno, Doménové jméno z pohledu práva, Doménové jméno z pohledu průmyslového vlastnictví, Doménové jméno jako ochranná známka, Doménové jméno a ochrana označení původu, Doménové jméno a obchodní jméno, Doménové jméno a název právnické osoby, Problematika užívání doménového jména v podnikání, Vyvolání nebezpečí záměny, Klamavá reklama

Obsah - Doménová jména a jejich užití při podnikání


1. Úvod
2. Doménové jméno
3. Využití internetu a doménového jména při podnikání
4. Doménové jméno z pohledu práva
5. Doménové jméno z pohledu průmyslového
vlastnictví
5.1. Doménové jméno jako ochranná známka
5.1.1. Obecná východiska
5.1.2. Legální vymezení
5.1.3. Speciální charakter ochrany
5.1.4. Teritorialita ochrany
5.1.5. Korektivy
5.2. Doménové jméno a ochrana označení původu
6. Doménové jméno a obchodní jméno
7. Spekulativní registrace doménového jména
8. Doménové jméno a název právnické osoby
9. Doménové jméno a hospodářská soutěž
9.1. Jednání v hospodářské soutěži
9.2. Rozpor s dobrými mravy soutěže
9.3. Způsobilost přivodit újmu
9.4. Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže
9.4.1. Klamavá reklama a klamavé označení zboží
9.4.2. Vyvolání nebezpečí záměny
9.4.3. Parazitování na pověsti podniku, výrobků, či služeb
9.4.4. Zlehčování
9.4.5. Ostatní skutkové podstaty
10. Závěr
11. Resumé
12. Použité prameny

Stažení práce - Doménová jména a jejich užití při podnikání

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0370 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde