Základné ľudské práva a slobody

Základní informace

Název práce: Základné ľudské práva a slobody

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 3 strany

Jazyk práce: Slovečtina

Autor práce: Student vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Poznámka: PRÁCE ZDARMA !

 

Základné ľudské práva a slobody

Vznik a vývoj základných ľudských práv

Inštitút základnych práv a slobôd vzniká v období buržoáznych revolúcií. Ich základom boli teórie o prirodzenom práve, kt. hlavnými predstaviteľmi boli fran. myslitelia : Voltaire, Diderot, Rousseau a Montesquieu. Tieto teórie hlásali prirodzenú rovnosť a slobodu.Buržoázia ako tretí stav vo feudalizme sa usilovala odstrániť privilégiá a výsady šľachty .Pod heslom vláda ľudu, hlásala, že jediným zdrojom štátnej moci je ľud. Obsah teórií o prirodzenom práve bol premietnutý do konkrétnej činnosti, a to predstaviteľmi buržoáznych revolúcií. V Amerike sa to prvýkrát zrkadlilo v Deklarácii nezávislosti z roku 1776. Na európskom kontinente došlo k vyhláseniu občianskych práv a slobôd prvý raz v buržoáznej Francúzskej revolúcii v r.1789 a to v Deklarácii práv človeka a občana. Októbrová revolúcia v Rusku v 1917 sa významným spôsobom dotkla základných práv a slobôd prostredníctvom októbrových dekrétov a prvou socialistickou ústavou na svete, Ústavou Ruskej Sovietskej Federatívnej Socialistickej Republiky (RSFSR).Medzi októbrové dekréty sa zaradovali Deklarácia práv a národov Ruska a Deklarácia práv pracujúceho a vykorisťovaného ľudu. Prijatím Ústavy československej republiky 29.feb. 1920 sa začína vývoj inštitútu základných ľud. práv a slobôd. Ústava ČSR z roku 1920 tento inštitút zakotvila v piatej hlave nazvanej Práva a slobody ako aj povinnosti občanské. Všeobecná charakteristika ľudských práv a slobôd. Základné ľudské práva sú nescudziteľné, neodnateľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Ľudské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého človeka.Každý jedinec sa s nimi rodí aj umiera. Každý damokratický štát garantuje dodržiavanie minimálneho medzinárodného štandardu základných ľud. práv a slobôd na svojom štátnom území. Tento medzinárodný štandard vytvárajú ľudské práva a slobody upravené v medzinárodných dokumentoch. Medzinárodný štandard tvorí katalóg ľud.práv a slobôd, kt. sa delí na:

 

1, občianske a politické práva – práva 1. generácie

2,hospodárske, sociálne a kultúrne práva- práva 2.generácie

3, právo na rozvoj, na prírodné zdroje, životné prostredie, mier, solidaritu a právo na odzbrojenie- práva 3.gen.

 

Mechanizmy ochrany ľud. práv na Slovensku

1.Mechanizmy univerzálneho systému ochrany ľud. práv

2.Mechanizmy európskeho regionálneho systému ochrany ľud. práv

3.Vnútroštátne mechanizmy ochrany ľud. práv

 

Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky

1.oddiel: Všeobecné ustanovenia

2.oddiel:Základné ľudské práva a slobody

3.oddiel:Politické práva

4.oddiel:Práva národnostných menšín a etnických skupín

5.oddiel:Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

6.oddiel:Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva

7.oddiel: Právo na súdnu a inú právnu ochranu

8.oddiel: Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave.

 

Základné ľud. práva a slobody, kt. Ústava SR nedovoľuje obmedziť

- spôsobilosť na práva – každý má spôsobilosť na práva
- právo na život –každý má právo na život, nikto nesmie byť pozbavený života, trest smrti sa nepripúšťa
- ochrana pred krutým , neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním al. trestom – nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu al. trestu.
- Ochrana pred nútenými prácami- nikoho nemožno poslať na nútené práce al. služby, zákaz otroctva
- Právo na zachovanie ľud. dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena
- Právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky- občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť a nemožno ho vyhostiť

 

Základné ľud. práva a slobody, kt.podľa Ústavy SR možno obmedziť

-Osobná sloboda – sa zaručuje

-Právo na súkromie- nedotknuteľnosť osoby a jej súkromiá je zaručená,obmedzená môže byť len zákonom

-Právo vlastniť majetok- vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký obsah a ochranu

-Sloboda pohybu a pobytu- sloboda môže byť obmedzená zákonom, ak je to nevyhnutné prebezpečnosť štátu

-Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva a viery- každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie

-Právo vykonať civilnú službu

 

Základné práva a slobody, kt. sa môžu uplatniť len v rozsahu zákona

-Právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň

-Právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť

-Právo na prácu

-Právo na spravodlivé a usopkojujúce pracovné podmienky

-Právo na štrajk

-Právo žien, mladistvých a zdravotne postihnutých na zvýšenú ochranu zdravi

-Právo mladistvých a zdrav. postihnutých na zvýšenú ochranu v prac. vzťahoch-Právo na ochranu zdravia

-Právo na bezplatnú zdravotnú starostliosť na základe zdravotného poistenia

-Práva detí, právo rodičov starať sa o deti a vychovávať ich, právo týchto rodičov na pomoc štátu

-Právo na vzdelanie

-Právo na priaznivé životné prostredie

-Právo na včasné a úplné informácie o stave živ. prostredia a príčinách a následkoch tohto stavu

-Právo domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde

-Právo obrátiť sa na súd, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutia verejnej správy

-Právo na náhradu škody spôsbenej nezákonným rozhodnutím súdu, al. nesprávnym úradným postupom.

 

Politické práva

- Sú prejavom dosiahnutého stupňa demokracie v štáte
- Patria sem: sloboda prejavu, právo na informácie, petičné právo, právo pokojne sa zhromaždovať , právo slobodne sa združovať, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí, ochrana slobodnej súťaže politických síl, právo na odpor.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde