Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

Základní informace - Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

Název práce: Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 92 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jan Pátek

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

Diplomová práce pojednává o vývoji nezaměstnanosti v regionu Most za období 1998 – 2004 a o aktuálních problémech a situaci na trhu práce v ČR. Region Most z hlediska míry nezaměstnanosti je stále na prvním místě v rámci ČR, kde míra nezaměstnanosti patří již několik let k nejvyšším v republice a k 31.12.2004 míra dosáhla 22,71%. V diplomové práci je region Most charakterizován jak z pohledu geografického, přírodního a ekologického, tak z pohledu demografického, sociálního a ekonomického. Stěžejním cílem práce je analýza nezaměstnanosti a vývoj nezaměstnanosti v regionu Most za období 1998 – 2004. Zde jsou analyzovány příčiny a vývoj nezaměstnanosti, vývoj dlouhodobě nezaměstnaných, aktivní politika zaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Velká část práce je věnovaná konkrétním programům aktivní politiky zaměstnanosti, jež byly realizovány v regionu Most. Diplomová práce je dále zaměřena na srovnání vývoje nezaměstnanosti v ostatních regionech ČR s regionem Most a dále pokračuje rozborem aktuálních problémů a situace na trhu práce v ČR a v regionu Most, kde jsou převážně analyzovány problémové oblasti a problémové skupiny uchazečů o zaměstnání. Následná část diplomové práce pojednává o způsobech řešení nezaměstnanosti, jež by mohly přispět ke snížení nezaměstnanosti jak v regionu Most, tak v celé ČR.

Úvod - Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

Nezaměstnanost je jedním ze závažných aktuálních problémů, který trápí současnou českou ekonomiku, ale i velkou část světové populace. V poslední době se často stává předmětem diskusí a sporů nejen na půdě politické, ale i na půdě akademické. Nezaměstnanost zasahuje stále větší počet osob různého věku a vzdělání. Současně se zvyšuje počet dlouhodobě nezaměstnaných. Svými negativními dopady ovlivňuje samotné nezaměstnané, ale dotýká se i osob zaměstnaných, z jejichž daní a odvodů se financuje boj s nezaměstnaností.

Téma mé diplomové práce s názvem „Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most a aktuální problémy na trhu práce v ČR” jsem si vybral záměrně, a to z několika důvodů. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si zvolil toto téma, byla skutečnost, že jsem se v regionu Most narodil a prožil jsem zde celý svůj dosavadní život. Dalším významným důvodem byla aktuálnost tohoto problému, protože region Most spolu s Ústeckým krajem z hlediska míry a vývoje nezaměstnanosti patří mezi nejproblémovější oblasti ČR. Díky značnému nárůstu míry nezaměstnanosti v uplynulých několika letech je region Most stále na prvním místě v rámci ČR, kde míra nezaměstnanosti patří již několik let k nejvyšším v republice. Dalším důvodem je skutečnost, že řada mých přátel a známých vstupuje na trh práce, uchází se o zaměstnání, ale většina z nich nenalézá práci odpovídající jejich kvalifikaci a bohužel někteří z nich končí v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Jsou nuceni dělat jinou podřadnou práci, která neodpovídá jejich kvalifikaci a vzdělání, nebo tuto špatnou situaci řeší odchodem za prací do jiného regionu, kde je situace na trhu práce výrazně lepší. Tento problem začíná být velice aktuální a závažný i pro mne, neboť i já budu nucen v brzké době hledat své úplatnění na trhu práce a budu hledat práci odpovídající mému vzdělání. Situace na trhu práce v Mostě je velice kritická a každým rokem zde přibývá velké množství nezaměstnaných čerstvých absolventů středních, ale i vysokých škol a vyučených mladých lidí. V současné době dosahuje nezaměstnanost na Mostecku téměř 23%, což znamená, že je téměř čtvrtina ekonomicky aktivního obyvatelstva bez práce.

Závěr - Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

Ve své diplomové práci jsem se zabýval analýzou vývoje nezaměstnanosti v regionu Most za období 1998 – 2004 a aktuálními problémy a situací na trhu práce. Region Most z hlediska míry nezaměstnanosti patří mezi nejproblémovější oblasti ČR. Díky značnému nárůstu míry nezaměstnanosti v uplynulých několika letech je region Most stále na prvním místě v rámci ČR, kde míra nezaměstnanosti patří již několik let k nejvyšším v republice. Region Most patří mezi takzvané strukturálně postižené regiony poznamenané restrukturalizací a útlumem těžby uhlí a chemie. Rozvoj uhelného průmyslu a chemické výroby v minulých desetiletích na Mostecku vytvářel dostatek pracovních míst, především pro dělnické profese bez požadavku na kvalifikaci. Postupnou změnou struktury hospodářství regionu, uskutečňovanou v 90. letech, se situace v oblasti zaměstnanosti obyvatel změnila. Probíhající restrukturalizace uhelného průmyslu a navazujících služeb přináší dominový efekt a způsobuje, že na trhu práce nastává přebytek pracovních sil. Na trhu práce stále výrazně převažuje odvětví těžkého průmyslu, které výrazně ovlivňuje zaměstnanost v regionu. Další snižování těžby uhlí s sebou přinese ve svém důsledku pokles pracovníků, přičemž postup snižování bude závislý na dalších záměrech energetické politiky státu. Trh práce je charakterizován přetrvávající nepříznivou ekonomickou strukturou a menší aktivitou podnikatelských subjektů. Již delší dobu zde přetrvává značný převis nabídky pracovní síly nad poptávkou. Hlavním zdrojem nezaměstnanosti v regionu Most jsou takzvaní průmysloví giganti (MUS, a.s., Česká rafinérská, a.s., Chemopetrol, a.s.), kteří v minulých letech procházeli a někteří ještě stále procházejí restrukturalizací a s ní spojeným snižováním počtu pracovníků. Situace na trhu práce v Mostě je velice kritická a každým rokem zde přibývá velké množství nezaměstnaných čerstvých absolventů středních, ale i vysokých škol a vyučených mladých lidí. Z hlediska profesního jsou hlavním zdrojem nezaměstnanosti občané nekvalifikovaní, popř. s neúplnou kvalifikací, kteří jsou v mnoha případech z trhu práce vytěsňováni občany kvalifikovanými, kteří z důvodu snižování počtu pracovníků přišli o zaměstnání. Celkově k 31. 12. 2004 bylo evidováno 9 469 dlouhodobě evidovaných uchazečů, jejich počet neustále roste a jejich podíl dosahuje 64,2 % z celkového počtu evidovaných. V roce 1994 byly na Úřadu práce v Mostě evidovány 3 tisíce uchazečů a dnes se již počet nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání pohybuje na hranici 15 tisíc. V současné době dosahuje nezaměstnanost na Mostecku téměř 23%, což znamená, že je téměř čtvrtina ekonomicky aktivního obyvatelstva bez práce. Tyto znepokojivé výsledky vypovídají o velice špatné situaci a o potřebě začít tento problém rychle řešit.

Je velice těžké tento stávající trend vývoje nezaměstnanosti v regionu Most nějakým způsobem ovlivnit. Tento trend se již pokoušelo zvrátit několik vlád, ale zatím neúspěšně. Jediné ,co se vládám a ÚP v Mostě povedlo, je, že tento nepříjemný trend zvyšování nezaměstnanosti je díky APZ zbržďován a udržován na určité výši. Stát za podpory příspěvků Evropské unie investuje každoročně obrovské sumy finančních prostředků do aktivní politiky zaměstnanosti a na podporu programů zaměstnanosti, jež by měly přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu Most. Převážná část těchto prostředků je využívána především na zajištění vzdělávání a zvyšování kvalifikace žadatelů o zaměstnání, ale také na podporu tvorby pracovních míst formou příspěvků podnikatelům a podnikům. Nicméně i přes zpomalování růstu nezaměstnanosti pomocí APZ nezaměstnanost nepatrně poklesla, ale prognózy naznačují, že tento trend bude pouze dočasný a že nezaměstnanost opět znovu poroste i v roce 2005. Bohužel nastává otázka, jestli je efektivní vynakládat ročně stamilionové finanční prostředky na APZ, když se situace nemění a neustále se zhoršuje. Ale i přesto aktivní politika zaměstnanosti zůstává zatím pořád pro úřady práce nejúspěšnějším nástrojem k ovlivňování výše zaměstnanosti. Bez využití prostředků APZ by nezaměstnanost v regionu Most byla minimálně o 3 % vyšší. Nabídka volných pracovních míst v regionu Most je velice malá a je způsobena především pomalým rozvojem malého a středního podnikání, který není zdaleka tak rychlý, aby mohl výrazně absorbovat veškerou volnou pracovní sílu na trh práce. Další významnou skutečností, která přispívá k této špatné situaci, je nízká realizace investičních pobídek. Na zdejší trh práce zatím nevstoupili žádní významní zaměstnavatelé (investoři), kteří by dokázali nahradit úbytek volných pracovních míst. Město Most v minulosti ztratilo několik potenciálních investorů, kteří tu chtěli začít rozvíjet svou hospodářskou činnost, ale ze strany vedení města jim nebyly nabídnuty dostatečně příznivé podmínky. Proto většina těchto investorů zkusila štěstí ve vedlejších regionech, kde se setkali s větší podporou ze strany vedení města a lepšími investičními podmínkami. Problém nezaměstnanosti na Mostecku nelze dnes vyřešit na regionální úrovni, ale měl by být prioritou vlády v součinnosti s představiteli vedení kraje a vedení města Mostu samotného. Především vláda by se touto kritickou situací měla více zabývat a nespoléhat se jen na aktivní politiku nezaměstnanosti, která tento stávající problém nevyřeší, ale pouze zbržďuje.

Klíčová slova - Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

Zaměstnanost, nezaměstnanost, trh práce, uchazeč, úřad práce, mikroregion, nabídka práce, poptávka po práci, státní politika zaměstnanosti

Obsah - Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

1. Úvod

2. Cíl a metodika práce

3. Nezaměstnanost

3.1 Nezaměstnanost a její měření

3.1.1 Přirozená míra nezaměstnanosti

3.2 Trh práce

3.2.1 Demografické aspekty trhu práce

3.2.2 Nabídka práce

3.2.3 Poptávka po práci

3.2.4 Rovnováha na trhu práce

3.3 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost

3.3.1 Typy nezaměstnanosti

3.3.2 Další formy nezaměstnanosti

3.3.3 Doba trvání nezaměstnanosti a frekvence nezaměstnanosti

3.3.4 Dlouhodobá nezaměstnanost

3.4 Náklady nezaměstnanosti

3.4.1 Náklady strukturální a frikční nezaměstnanosti

3.4.2 Náklady cyklické nezaměstnanosti

3.4.3 Přínosy nezaměstnanosti

3.4.4 Důsledky nezaměstnanosti

3.5 Státní politika zaměstnanosti

3.5.1 Aktivní politika zaměstnanosti

3.5.2 Pasivní politika zaměstnanosti

4. Charakteristiky mosteckého regionu

4.1 Oblast geografická a přírodní

4.2 Oblast demografická a sociální

4.3 Ekonomická oblast a charakteristika trhu práce

4.4 Zemědělství a životní prostředí

5. Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most

5.1 Vývoj dlouhodobé evidence v regionu Most

5.2 Věková struktura nezaměstnanosti v regionu Most

5.3 Aktivní politika zaměstnanosti

5.4 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

5.4.1 Tvorba společensky účelných pracovních míst

5.4.2 Tvorba SÚPM na Mostecku

5.4.3 Veřejně prospěšné práce

5.4.4 Veřejně prospěšné práce na Mostecku

5.4.5 Odborné praxe absolventů škol a získávání kvalifikace mladistvých

5.4.6 Odborné praxe absolventů škol a získávání kvalifikace mladistvých na Mostecku

5.4.7 Rekvalifikace

5.4.8 Možnosti rekvalifikací na Mostecku

6. Programy aktivní politiky zaměstnanosti

6.1 Projekty hrazené z prostředků úřadu práce

6.2 Projekty předvstupní pomoci EU ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě

6.3 EQUAL iniciativa EU na podporu politiky zaměstnanosti

6.4 Shrnutí uplatňování APZ

7. Srovnání vývoje nezaměstnanosti v ostatních regionech ČR s regionem Most

8. Aktuální problémy a situace na trhu práce v ČR

8.1 Aktuální a klíčové problémy českého trhu práce

8.2 Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání v ČR

8.3 Stručná analýza problémových skupin uchazečů a oblastí v regionu Most

8.4 Očekávaný vývoj nezaměstnanosti v regionu Most pro 1. pololetí roku 2005

9. Opatření ke snížení nezaměstnanosti

10. Závěr

11. Seznam použité literatury

12. Seznam tabulek, grafů, obrázků

13. Seznam příloh

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde