Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

Základní informace - Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

Název práce: Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 90 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Alice Sedláčková

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

Diplomová práce pojednává o aktuálních problémech na trhu práce v ČR a o vývoji nezaměstnanosti v Plzeňském regionu, který se z hlediska míry nezaměstnanosti řadí k regionům s dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti. Diplomová práce je nejprve zaměřena na rozbor aktuálních problémů na trhu práce v České republice, kde jsou převážně analyzovány problémové oblasti a problémové skupiny uchazečů o zaměstnání. Poté se práce týká Plzeňského regionu. Plzeňský region je v diplomové práci popsán na základě obecné charakteristiky, dále pak z hlediska přírodních podmínek, obyvatelstva, sídelní struktury, dopravního napojení, z hlediska hospodářské základny, kam patří ekonomika, průmysl a zemědělství a také z hlediska silných a slabých stránek.

Cílem práce je vývoj nezaměstnanosti a její tok v Plzeňském regionu v letech 2000 - 2005. Zde jsou popsány také ohrožené mikroregiony a aktivní politika zaměstnanosti regionu. Poslední část diplomové práce se týká analýzy současných možností na trhu práce v Plzeňském regionu. Do této části jsou zařazena i opatření, která by situaci na tomto trhu mohla zlepšit a dále je zde pak analýza aktuální poptávky a nabídky pracovních míst v okrese Tachov a Plzeň-jih, jakožto míst s nejvyšší a nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci Plzeňského regionu. V samotném závěru je pak shrnutí celé diplomové práce a zhodnocení existující situace nezaměstanosti v Plzeňském regionu.

Úvod - Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

Nezaměstnanost je jedním ze závažných aktuálních problémů, který trápí současnou českou ekonomiku, ale i velkou část světové populace. V poslední době se často stává předmětem diskusí a sporů nejen na půdě politické, ale i na půdě akademické. Nezaměstnanost zasahuje stále větší počet osob různého věku a vzdělání. Současně se zvyšuje počet dlouhodobě nezaměstnaných. Svými negativními dopady ovlivňuje samotné nezaměstnané, ale dotýká se i osob zaměstnaných, z jejichž daní a odvodů se financuje boj s nezaměstnaností. Téma diplomové práce s názvem „Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu a aktuální problémy na trhu práce v ČR” jsem si zvolila záměrně, a to z několika důvodů. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že pocházím z Plzeňského regionu, konkrétně z Plzně, a prožila jsem zde celý svůj dosavadní život. Dalším významným důvodem byla aktuálnost tohoto problému, a to i přesto, že Plzeňský region patří z hlediska míry nezaměstnanosti mezi regiony s nejnižší mírou nezaměstnanosti v České republice. V současné době se Plzeňský kraj hned po Praze a Jihočeském kraji nachází z hlediska míry nezaměstnanosti na třetí nejnižší úrovni v zemi spolu se Středočeským krajem. Právě z toho důvodu, že Plzeňský region je v oblasti zaměstnanosti na poměrně dobré úrovni ve srovnání s ostatními regiony, zajímala mě podrobnější struktura trhu práce v tomto regionu.

Dalším důvodem výběru tohoto tématu je skutečnost, že nejen já, ale i celá řada mých přátel a vrstevníků bude po škole vstupovat na trh práce a budeme se ucházet o zaměstnání. Ze zkušeností od starších uchazečů o práci vím, že někteří z nich nenalezli práci, která by odpovídala jejich kvalifikaci a i přesto, že se jedná o absolventy vysokých škol, někteří byli nuceni zaregistrovat se na úřadech práce v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo řešili tuto situaci odchodem za prací do jiného regionu, kde je situace na trhu práce lepší. Jedná se zejména o trh práce hlavního města Prahy, kam směřuje spousta absolventů. Praha je nejen pro absolventy lákavá z hlediska širší nabídky pracovních příležitostí, ale hlavně z hlediska vyššího platového ohodnocení. Někteří ale chtěli v regionu zůstat a přistoupili tak na vykonávání práce, která někdy neodpovídá jejich kvalifikaci a vzdělání. Tento problém začíná být samozřejmě aktuální i pro mě, neboť i já budu nucena v brzké době hledat své uplatnění na trhu práce a budu hledat práci odpovídající mému vzdělání. Z posledních výzkumů o vzdělanosti vysokoškoláků vyplynulo, že 60 % z nich se nedohovoří cizím jazykem, což v současné době je veliký problém. Myslím si, že právě tento handicap vysokoškoláků je hlavním problémem, proč nemohou nalézt práci, jež by odpovídala jejich vzdělání a musejí tak přistoupit na méně atraktivní pozice na trhu práce. I přesto, že situace na trhu práce v Plzeňském regionu je poměrně příznivá vzhledem k aktuální míře nezaměstnanosti 6,4 %, si myslím, že nalezení práce, která by odpovídala dosaženému vzdělání, nebude tak jednoduché.

Závěr - Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

V diplomové práci jsem se zabývala analýzou vývoje nezaměstnanosti v Plzeňském regionu za období let 2000 – 2005 a aktuálním problémy na trhu práce v České republice. Plzeňský region z hlediska míry nezaměstnanosti patří mezi oblasti ČR, kde míra nezaměstnanosti dosahuje nejnižších hodnot. Celou řadu let byl hlavním zaměstnavatelem v Plzeňském regionu závod Škoda, nyní Škoda Holding a.s., který v posledních letech prošel celou řadou organizačních změn. Tyto změny pak postihly několik stovek jejích zaměstnanců a docházelo postupně k hromadnému propouštění. Dalšími zdroji nezaměstnanosti v Plzeňském regionu se staly Západočeské energetiky a.s., které v předešlých letech také hromadně propouštěly a dále pak Plzeňský prazdroj a.s. se zahraniční účastí. V Plzeňském regionu za poslední roky ukončila činnost řada významných podniků, nebo v současné době prochází konkurzem či utlumují svoji činnost. Počet zaměstnanců se snížil také především díky vstupu ČR do EU v oblasti Celní správy a spedičních firem. Dále zavedení profesionální armády zvýšilo počet nezaměstnaných, skončila vojenská nebo civilní služba a byly rušeny kasárny. Mezi podniky, které ukončily svoji činnost patří např. Nemocnice Planá nebo Jitex Písek. V současné době jsou v konkurzu některé firmy, mezi významnější z nich patří Škoda Klatovy s.r.o., Kozak trading a Mlékárna Stříbro. Plzeňský region je území s nadprůměrným podílem malých obcí, kde na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura a schází zde města střední velikosti. To ovlivňuje i realizaci investičních pobídek, kdy významní zaměstnavatelé (investoři) se zaměřují hlavně na Plzeň – město. Důvodem tohoto je i skutečnost, že v rámci okresů je špatná dopravní obslužnost a museli by zde řešit problémy s dopravou. Naopak mezi významného zaměstnavatele Plzeňského regionu v současné době můžeme zařadit Městský industriální park Borská pole, kde vzniklo již několik tisíc pracovních míst.

Zaměstnanost v Plzeňském regionu, především na západní části, také pozitivně ovlivňuje i blízkost SRN, kam odchází za prací stále mnoho lidí. Hrubým odhadem se takto odčerpá minimálně 1000 osob z potenciálních nezaměstnaných. Z profesního hlediska můžeme považovat za hlavní zdroj nezaměstnanosti občany nekvalifikované, kteří jsou v mnoha případech z trhu práce vytěsňováni občany kvalifikovanými, kteří z důvodu snižování počtu pracovníků nebo ukončení činnosti podniků přišli o zaměstnání. I přesto, že Plzeňský region patří v rámci České republiky k regionům s nejnižší mírou nezaměstnanosti, jsou zde vidět problémy, jejichž vyřešení by mohlo míru nezaměstnanosti v Plzeňském regionu ještě snížit. Ke snížení nezaměstnanosti v Plzeňském regionu, především v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti by nejvíce přispěla podpora malého a středního podnikání a podpora realizací nových investičních pobídek i za větší podpory státu, jež by napomohla k tvorbě nezbytných nových pracovních míst. Dalším zásadním předpokladem snižování nezaměstnanosti je optimální nastavení souladu všech druhů politik a to zejména hospodářské, daňové, sociální, regionální, vzdělávací, zaměstnanosti a trhu práce s cílem vytvořit podmínky, jež by přispěly k hospodářskému růstu, který by maximálně stimuloval poptávku po pracovní síle. Nicméně lze předpokládat, že probíhající strukturální změny budou s různou intenzitou pokračovat a povedou k dalšímu uvolňování pracovních sil. Jejich zaměstnatelnost bude především záviset na absorpční schopnosti sektoru služeb a soukromého sektoru, především malého a středního podnikání, a na opatřeních politiky zaměstnanosti.

Klíčová slova - Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

Trh práce, nezaměstnanost, zaměstnanost, mikroregion, uchazeč, úřad práce, nabídka práce, poptávka po práci, frekvence nezaměstnanosti, přínosy nezaměstnanosti

Obsah - Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

1. Úvod

2. Cíl a metodika práce

2.1 Sběr a metoda zpracování dat

3. Literární rešerše

3.1 Trh práce

3.1.1 Demografické aspekty trhu práce

3.1.2 Nabídka práce

3.1.3 Poptávka po práci

3.1.4 Rovnováha na trhu práce

3.2 Nezaměstnanost

3.2.1 Nezaměstnanost a její měření

3.2.2 Přirozená míra nezaměstnanosti

3.2.3 Příčiny růstu přirozené míry nezaměstnanosti:

3.2.4 Typy nezaměstnanosti

3.2.5 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost

3.2.6 Doba trvání nezaměstnanosti a frekvence nezaměstnanosti

3.2.7 Dlouhodobá nezaměstnanost

3.2.8 Náklady nezaměstnanosti

3.2.9 Náklady strukturální a frikční nezaměstnanosti

3.2.10 Náklady cyklické nezaměstnanosti

3.2.11 Přínosy nezaměstnanosti

3.2.12 Důsledky nezaměstnanosti

3.2.13 Státní politika zaměstnanosti

3.3 Aktivní politika zaměstnanosti

3.4 Pasivní politika zaměstnanosti

4. Aktuální problémy na trhu práce v ČR

4.1.1 Hlavní problémy českého trhu práce

4.1.2 Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání v ČR

5. Charakteristika Plzeňského regionu

5.1 Obecná charakteristika

5.1.1 Silné stránky kraje

5.1.2 Slabé stránky kraje

6. Vývoj nezaměstnanosti v Plzeňském regionu v letech 2000 – 2005

6.1 Vývoj míry nezaměstnanosti v Plzeňském regionu

6.2 Vývoj počtu zaměstnavatelů a zaměstnanců

6.3 Volná pracovní místa podle struktury vzdělání

6.4 Struktura uchazečů o zaměstnání

6.5 Vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání

6.5.1 Absolventi škol a mladiství

6.5.2 Uchazeči se ZPS

6.5.3 Cizinci na trhu práce

6.6 Tok nezaměstnanosti

6.7 Ohrožené mikroregiony v jednotlivých okresech

6.7.1 Plzeň - město

6.7.2 Tachov

6.7.3 Rokycany

6.7.4 Domažlice

6.7.5 Plzeň – sever

6.7.6 Plzeň – jih

6.7.7 Klatovy

6.8 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

6.8.1 Vynaložené finanční prostředky na APZ

6.8.2 Rekvalifikace

7. Analýza současných možností na trhu práce v Plzeňském regionu

7.1 Opatření ke snížení nezaměstnanosti

7.1.1 Celková doporučení pro snižování nezaměstnanosti:

7.1.2 Doporučení zejména pro Plzeňský kraj:

7.2 Aktuální možnosti na trhu práce v Plzeňském regionu

7.2.1 Borská pole

7.2.2 Program "PRVNÍ PŘÍLEŽITOST"

7.2.3 Program "NOVÝ START"

7.2.4 Poradenství

7.2.5 Rekvalifikace a pracovní rehabilitace

7.2.6 Pracovní rehabilitace

7.2.7 Evropský sociální fond

7.2.8 Kontrolní činnost ÚP

7.3 Analýza okresů Plzeň jih a Tachov z hlediska nabídky a poptávky pracovních míst

7.3.1 Okres Plzeň – jih

7.3.2 Okres Tachov

7.3.3 Okres Plzeň – jih vs. okres Tachov

8. Závěr

9. Seznam použité literatury

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde