Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Základní informace - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Název práce: Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 115 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 380 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0556 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Základním cílem této diplomové práce na téma „Nezaměstnanost v Československu 1918 – 1938“ je rozebrat vývoj nezaměstnanosti v období první republiky, tedy v Československu 1918 – 1938. Rovněž jsou zde charakterizován průběh a příčiny nezaměstnanosti v hlavních národohospodářských odvětvích. Práce je rozdělena do dvou části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a ekonomických koncepcí různících se svým přístupem a samotným náhledem na problematiku zaměstnanosti, vzájemným vztahem nabídky a poptávky na trhu práce a determinanty, které na tyto vztahy působí. Rovněž je v této části nastíněn hospodářský vývoj jak před první světovou válkou, tak hlavně v meziválečném období. Druhá část diplomové práce je částí praktickou. Na začátku je popsán vývoj nezaměstnanosti v rámci celé Československé ekonomiky. Poté je charakterizován vývoj v hlavních národohospodářských odvětvích. V závěru druhé části bude uveden názor autora.

Úvod - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

V lidské společnosti sehrává práce klíčovou roli. Od postavení v práci se odvozuje i sociální a ekonomický status jedince. Ztráta zaměstnaní má na člověka velmi negativní vliv. Nezaměstnanost znamená především značné snížení životní úrovně, mnohdy až chudobu. S tím souvisí i častější konfliktní a neuspořádané rodinné poměry, ztráta sebedůvěry, smyslu života.
Nezaměstnanost není jen současným problémem, se kterým se musejí vyrovnávat ekonomiky celého světa. S tímto problémem se musely potýkat i vlády v dřívějších dobách. Studium vývoje nezaměstnanosti nám může poskytnout mnoho informací. Pohledem do minulosti se můžeme tedy učit a z úspěchů či naopak nezdarů tehdejších politiků v této oblasti si můžeme vzít cenná ponaučení. Pochopitelně ne vždy jsou úspěšné postupy aplikovatelné v současnosti, mnoho se změnilo, ale i tak jsou retrospektivní pohledy užitečné a velmi přitažlivé.
Velmi zajímavou epochou našeho národa období první republiky, tedy Československo v letech 1918 – 1938. Během tohoto období prošla republika mnoha specifickými stádii – poválečnou obnovou, úspěšnými etapami i těžkými krizemi, a proto bude zajímavé sledovat vývoj nezaměstnanosti právě během tohoto období.

Práce je rozdělena do dvou části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, které se týkají nezaměstnanosti, jako je trh práce, měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, základní přístupy k nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti a politika zaměstnanosti. Dále se pak zabývá hospodářským vývojem Československa a to jak před vznikem samostatné republiky tak především pak v letech 1918 – 1938.
Praktická část práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na vývoj nezaměstnanosti, charakterizované počtem neumístěných uchazečů a mírou nezaměstnanosti, v rámci celé Československé republiky v letech 1918 – 1938. Ve druhé části je popsán vývoj nezaměstnanosti v hlavních odvětvích národního hospodářství, konkrétně pak v zemědělství a průmyslu. Zde jsou také uvedena číselná data z období 1929 – 1937.

Cíl práce - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Cílem této diplomové práce je analyzovat nezaměstnanost v Československu v letech 1918 – 1938 tedy období tzv. první republiky. Hlavním záměrem je nabídnout čtenáři co nejvíce informací o daném problému.
Na základě rozboru situace se pokusím o vlastní pohled na důvody nezaměstnanosti, o svůj názor na vládní ekonomickou politiku v daném období a v souvislosti s tím navrhnu jiná vhodná řešení.

Metodika práce - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Pro analýzu nezaměstnanosti byly použity statistické údaje o vývoji a struktuře nezaměstnanosti v Československu v období 1918 – 1938. Údaje jsou ze statistických ročenek Československého statistického úřadu, Statistických příruček republiky Československé nebo z literatury zabývající se podobným tématem. Dále byly k tvorbě této práce využity odborné publikace a vědecké práce s obdobným zaměřením.
Ke zpracování údajů týkajících se vývoje nezaměstnanosti je využito statistických metod jako je analýza časových řad, aritmetický průměr apod. Zjištěná data byla převedena na míry nezaměstnanosti. Údaje o zjištěných počtech neumístěných uchazečů a o míře nezaměstnanosti jsou zobrazovány pomocí spojnicových grafů, které byly vytvořeny v programu MS Excel.
Vývoj nezaměstnanosti v hlavních národohospodářských odvětvích je podle počtu nezaměstnaných a míry nezaměstnanosti sledován pouze za období 1929 – 1937, neboť Československý statistický úřad začal sledovat nezaměstnanost podle příslušnosti k jednotlivým odvětvím až od roku 1929. Údaje za rok 1938 není vhodné sledovat, protože vývoj všech ekonomických ukazatelů byl ovlivněn odtržením Sudet a dalších příhraničních oblastí v září roku 1938. Do činných osob v jednotlivých odvětvích se řadí živnostníci, nájemníci, dělníci, úředníci, učedníci, nádeníci, služebnictvo a pomáhající členové rodiny.

Závěr - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Cílem této diplomové práce bylo rozebrat vývoj nezaměstnanosti v období takzvané první republiky, tedy v Československu 1918 – 1938 a charakterizovat průběh a příčiny nezaměstnanosti v hlavních národohospodářských odvětvích. Cílem bylo rovněž prezentovat názory autora na situaci v období první republiky se zaměřením na hospodářský růst a vývoj nezaměstnanosti.

Práce je rozdělena do dvou části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a ekonomických koncepcí různících se svým přístupem a samotným náhledem na problematiku zaměstnanosti, vzájemným vztahem nabídky a poptávky na trhu práce a determinanty, které na tyto vztahy působí. Rovněž je v této části nastíněn hospodářský vývoj jak před první světovou válkou, tak hlavně v meziválečném období. Druhá část diplomové práce je částí praktickou. Na začátku je popsán vývoj nezaměstnanosti v rámci celé Československé ekonomiky. Poté je charakterizován vývoj v hlavních národohospodářských odvětvích.

Při studiu této práce čtenáře může napadnout srovnání se současnou dobou. I když míry nezaměstnanosti z posledních let mnohdy dosahují hodnot z období velké hospodářské krize, sociální dopady jsou nesrovnatelné. Hlavní rozdíl je především v tom, že v minulosti byla nezaměstnanost důsledkem krize, která značně snížila výrobu, kdežto v současné době je to především díky špatné struktuře a problematické transformaci ekonomiky.
Dalším rozdílem jsou platby pro nezaměstnané. Podpory v nezaměstnanosti v té době se dají nazvat spíš almužnou, která stačila na základní potřeby. Navíc v mnohých rodinách byl živitelem muž a žena se starala o domácnost, takže v případě ztráty zaměstnání nedostatek peněz dolehly na celou rodinu.

Nově vzniklý stát neměl snadnou výchozí pozici. Měl sice poměrně vysoký, mnohde až předimenzovaný, průmyslový potenciál, ten byl však rozvrácen válečným konfliktem. Spolu s vysokou nezaměstnaností, nedostatkem surovin, špatnou infrastrukturou a válečnými dluhy se hospodářství obnovovalo velice obtížně. I přesto se ekonomika z počátečního šoku vzpamatovala, avšak posléze nato byla zaskočena krátkodobou krizí. Po této krizi následoval velmi vysoký hospodářský růst, který katapultoval Československo mezi nejvyspělejší státy té doby. Veškeré nadějné vyhlídky však byly zničeny velkou hospodářskou krizí, která zastihla naše území v první polovině třicátých let. Na nápravu škod způsobených touto krizí však nebyl dostatek času neboť Československo muselo akceptovat Mnichovskou dohodu. Tím náš stát přišel nejen o část svého území, ale i o naději o lepší zítřky.

I přes všechna úskalí, kterými si muselo projít, dokázalo Československo, že je nejen schopno fungovat samo bez vlády Habsburků, ale navíc i to, že má světu co nabídnout. Nebylo přeci jen náhodou, že se první republika dokázala dostat v podstatě z potlačovaného národa až mezi nejvyspělejší státy světa. A to vlastně za pouhých třicet let. Nezbývá nic jiného než se odpoutat od skutečného světa a představit si kde mohla naše vlast být kdyby nedošlo k oněm, pro náš národ tragickým, událostem roku 1938 a let následujících. Ale jak se říká, žádná kdyby nejsou.

Klíčová slova - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

Československo, konjunktura, krize, míra nezaměstnanosti, nezaměstnanost, práce, průmysl, zaměstnanost, zemědělství

Obsah - Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918 – 1938

1. Úvod
2. Cíl práce
3. Metodika
4. Literární rešerše
4.1. Trh práce
4.1.1. Nabídka práce
4.1.2. Poptávka po práci
4.1.3. Rovnováha na trhu práce
4.1.4. Nerovnováha na trhu práce
4.2. Nezaměstnanost
4.2.1. Měření nezaměstnanosti
4.2.1.1. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
4.2.1.2. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo
4.2.1.3. Míra nezaměstnanosti
4.2.2. Ekonomická interpretace nezaměstnanosti
4.2.2.1. Typy nezaměstnanosti
4.2.3. Nezaměstnanost dle ekonomických škol
4.2.3.1. Liberalistický přístup
4.2.3.2. Keynesiánský přístup
4.2.3.3. Monetaristický přístup
4.2.4. Důsledky nezaměstnanosti
4.2.4.1. Ekonomické
4.2.4.2. Sociální
4.2.5. Politika zaměstnanosti
4.2.5.1. Aktivní politika zaměstnanosti
4.2.5.2. Pasivní politika zaměstnanosti
4.3. Vývoj Českých zemí do roku 1918
4.3.1. České země v habsburské monarchii
4.3.2. Období první světové války
4.3.3. Vznik Československa
4.3.4. Poválečná situace a „Hospodářské dědictví“
4.4. Hospodářský vývoj Československa
4.4.1. Vývoj v letech 1918 – 1923
4.4.2. Vývoj v letech 1924 - 1929
4.4.3. Světová hospodářská krize
4.4.4. Vývoj v letech 1930 – 1935
4.4.5. Vývoj v letech 1936 – 1938
5. Praktická část
5.1. Vývoj nezaměstnanosti v první republice
5.2. Nezaměstnanost podle odvětví
5.2.1. Zemědělství
5.2.2. Průmysl
5.2.2.1. Kovozpracující průmysl
5.2.2.2. Textilní průmysl
5.2.2.3. Stavební průmysl
5.2.2.4. Oděvnický průmysl
5.2.2.5. Potravinářský průmysl
5.2.2.6. Kožedělný a obuvnický průmysl
5.2.2.7. Dřevařský průmysl
5.2.2.8. Hornictví a hutnictví
5.2.2.9. Průmysl kamene a zemin
5.2.2.10. Sklářský průmysl
5.2.2.11. Ostatní průmyslová odvětví
5.3. Shrnutí vývoje nezaměstnanosti
5.3.1. Vývoj v hlavních odvětvích
5.3.2. Celkový vývoj
5.4. Názor na důvod nezaměstnanosti
5.5. Názor na prvorepublikovou ekonomickou politiku
6. Závěr
Seznam použité literatury
Seznam použitých tabulek a grafů
Seznam příloh

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 380 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0566 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde