Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

Základní informace - Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

Název práce: Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 75 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Martina Malečková

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

Tato práce je zaměřená na analýzu nezaměstnanosti na Mostecku a Chomutovsku. Pozornost je nutno věnovat hlavně skupinám, které jsou nejvíce ohroženy nezaměstnaností jako např.: mladým lidem, postiženým lidem, matkám s dětmi,lidem s nízkým vzděláním. Neméně důležitá je také úloha vzdělání a vzdělávacího systému. Zamezení ilegálního zaměstnávání také přispěje ke snižování nezaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti podporuje vytváření pracovních míst. Snahou by mělo být zaměřit se především na aktivní politiku zaměstnanosti a její nástroje, které aktivně řeší problém nezaměstnanosti. Podstatné totiž je, aby lidé neskončili u pasivního pobírání podpor v nezaměstnanosti. V práci je navrženo několik řešení na snížení míry nezaměstnanosti. Návrhy obsahují podporu podnikatelských aktivit, přilákání investorů a vytváření průmyslových zón, podporovat turismus, pracovní místa se zkrácenou pracovní dobou, vlastní aktivita nezaměstnaných, změna mobility pracovních sil.

Úvod - Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

Nezaměstnanost představuje jedno z nejdiskutovanějších témat současnosti. Obavy lidí ze ztráty zaměstnání, společenské i individuální důsledky staví toto téma do popředí zájmu veřejnosti. Problematika nezaměstnanosti nabyla v naší společnosti na významu koncem devadesátých let. Před rokem 1989 naše země trpěla přezaměstnaností, která byla uměle udržována. Výrazná změna v nezaměstnanosti nastala v roce 1997, kdy se míra nezaměstnanosti přehoupla přes hranici 5%. V roce 2005 se míra nezaměstnanosti pohybovala na Mostecku okolo 21,20% a na Chomutovsku 15,60%. Nezaměstnanost je úzce spjata s vývojem hospodářství. Pokud bude ekonomika dobře fungovat, podniky získají odbyt pro své výrobky a rozšíří se možnost pracovního uplatnění dalších pracovních sil. Situace bohužel není tak jednoduchá. Vždy budou existovat určité skupiny lidí, které nebudou chtít nebo nebudou moci pracovat. Řešit fenomén nezaměstnanosti je velice obtížné a v zásadě neexistuje jednoznačné všeobecně aplikovatelné řešení. V naší společnosti sehrává práce a zaměstnání klíčovou roli v životě lidí. Ztráta zaměstnání je každým jedincem pociťována jinak, ale vždy významně zasáhne do jeho života a ovlivní jeho chování. Nezaměstnaný se ztrátou zaměstnání jsou bez pracovních příjmů, ztrácí kontakty, společenskou prestiž a sebevědomí. Dlouhodobě nezaměstnaný člověk v žádném případě není schopen ihned po nástupu do nového zaměstnání podávat takové výkony, které podával před svým propuštěním ze zaměstnání a které by od něj jeho zaměstnavatel očekával. S délkou nezaměstnanosti klesá pravděpodobnost návratu do pracovního procesu. Důležitým úkolem státu je nepřipustit vytlačení nezaměstnaných na samý okraj společnosti. Pro většinu lidí je nezaměstnanost velice traumatizující zážitek. V současné době se neustále prohlubují regionální rozdíly, které vyžadují individuální přístup k řešení nezaměstnanosti daného regionu. Speciálně Mostecko a Chomutovsko je nejvíce postiženou oblastí České republiky. Proto jsem si za téma své diplomové práce zvolila vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce.

Závěr - Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

Musíme si uvědomit, že nezaměstnanost v jednotlivých regionech je dána tradičním rozložením pracovních sil v jednotlivých odvětvích hospodářství, vzdělanostní strukturou obyvatelstva, dopravními podmínkami apod. Jednotlivé regionální rozdíly je nutné řešit individuálně. Výsledkem diplomové práce je zmapování a zhodnocení situace v Mosteckém a Chomutovském regionu. Mostecko je dlouhodobě region, který je nejvíce postižený vysokou nezaměstnaností a již mnoho let se bez přerušení drží na špici pomyslného žebříčku regionů s nejvyšší nezaměstnaností. Chomutovsko je region , který se drží na pátém místě nezaměstnanosti. Mostecký a Chomutovský region nabízí ohromný potenciál pracovní síly. Míra nezaměstnanosti na Mostecku v roce 2005 činila 21,20% a na Chomutovsku činila 15,60%. Prvopříčinou vzniku nezaměstnanosti na Mostecku a Chomutovsku byla umělá přezaměstnanost a monostruktura průmyslu, soustředěná navíc do několika zaměstnavatelských gigantů. K těmto prvopříčinám se v dnešní době připojují jejich důsledky, a to zejména nevhodná vzdělanostní struktura obyvatelstva, v níž jednoznačně vedou nekvalifikovaní obyvatelé se základním vzděláním na Mostecku 44%, Chomutovsku 47% a kvalifikovaní dělníci a řemeslníci s výučním listem na Mostecku 40%, Chomutovsku 37% a je nedostatek občanů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. V roce 2005 na Mostecku průměrně připadalo na 1 volné pracovní místo 52 uchazečů a na Chomutovsku 29 uchazečů. Pozornost je nutno věnovat hlavně rizikovým skupinám obyvatelstva, které jsou nejvíce ohroženy nezaměstnaností což jsou ženy, osoby se změněnou pracovní schopností, mladí lidé, lidem se základním vzděláním.

V budoucnu lze očekávat v souvislosti s pokračující restrukturalizací prohloubení regionálních rozdílů. Na Mostecku a Chomutovsku je problémem strukturální nezaměstnanost, a zejména dlouhodobá nezaměstnanost. Závěrem lze říci, že vysoká nezaměstnanost na Mostecku a Chomutovsku je smutným dědictvím let předchozích, kdy byla tato uhelná oblast, doslova drancována za účelem maximálního zisku státního aparátu, přičemž investice do budoucnosti tohoto regionu byla ze strany státu takřka nulová. Vše zde bylo podřízeno pouze jedinému a to těžbě a zpracování uhlí, za což byli lidé zde žijící odměňováni hmotnými statky okamžité spotřeby a zdevastovaným životním prostředím. Po listopadových událostech došlo k postupné privatizaci uhelného průmyslu a noví vlastníci již neměli potřebu udržovat umělou přezaměstnanost a vysokou životní úroveň pracovníků v hornictví, a tak začalo docházet k masivnímu propouštění a hlubokému poklesu životní úrovně, se kterým se Mostecko a Chomutovsko jen těžko vyrovnává dodnes. K překonání nepříznivé situace v nezaměstnanosti slouží v současné době především státní politika zaměstnanosti, a to zejména aktivní politika zaměstnanosti. V současné době funguje také systém investičních pobídek zaměstnavatelům, kteří se zde rozhodnou investovat a vytvářet pracovní místa. Do budoucna je třeba stálá podpora malého a středního podnikání, které musí postupně nahradit bývalé průmyslové giganty, neboť toto je jediná cesta ze začarovaného kruhu rostoucí nezaměstnanosti.

Klíčová slova - Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

Nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, mzda, regionální rozdíly, aktivní politika zaměstnanosti, restrukturalizace, průmyslové zóny, trh práce, segmentace

Obsah - Vývoj nezaměstnanosti podle regionů a aktuální problémy na trhu práce v ČR

1. Úvod

2. Charakteristika nezaměstnanosti

2.1. Druhy nezaměstnanosti

2.2. Důsledky nezaměstnanosti

2.3. Vývoj nezaměstnanosti v ČR

2.4. Faktory ovlivňující nezaměstnanost

3. Cíl a metodika práce

4. Trh práce na Mostecku a v Chomutově – analýza za období 1999 - 2005

4.1. Charakteristika Mosteckého regionu

4.2. Charakteristika Chomutovského regionu

4.3. Vývoj obecné míry nezaměstnanosti

4.4. Nabídka volných pracovních míst na Mostecku a Chomutově

4.5. Segmentace Mostecka a Chomutova z hlediska nezaměstnanosti

4.5.1. Segmentace Mostecka

4.5.2. Segmentace Chomutovska

5. Problémy na trhu práce na Mostecku a v Chomutově

5.1. Vzdělanostní struktura obyvatelstva

5.2. Problematika nezaměstnanosti absolventů

5.3. Problémové skupiny

5.4 Aktivní politika zaměstnanosti

5.4.1.Rekvalifikace

5.4.2.Veřejně prospěšné práce

5.4.3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

5.4.4. Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)

5.4.5. Odborná praxe absolventů škol a získání kvalifikace mladistvých

5.4.6. Zhodnocení státní politiky zaměstnanosti:

5.5. Návrhy řešení na snížení míry nezaměstnanosti na Mostecku

6. Závěr

Seznam použité literatury

Seznam tabulek

Seznam grafů

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde