Vývoj cestovního ruchu České republiky

Základní informace - Vývoj cestovního ruchu České republiky

Název práce: Vývoj cestovního ruchu České republiky

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 75 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Klára Hájková

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Vývoj cestovního ruchu České republiky

Cestovní ruch zaujímá v současnosti významné místo v životním stylu obyvatelstva hospodářsky vyspělých států světa. Často bývá odborníky označován jako fenomén 21. století. Význam cestovního ruchu pro ekonomiku každého státu nabývá na rozměrech s dynamickým růstem tohoto odvětví. Obzvlášť to platí pro menší země, které nedisponují množstvím nerostných surovin nebo jiných lehce zpeněžitelných výstupů, ale mohou nabídnout přírodní, historické, kulturní a jiné zajímavosti. Česká republika je jednou z nich. Cílem této práce je statistická analýza příjezdového a výjezdového cestovního ruchu z pohledu jeho sezonnost a vliv cestovního ruchu na ekonomiku státu. ČR navštěvují zahraniční turisté, vyhledávající její nesčetné kulturní a historické památky, ale i přijíždějící za sportovním vyžitím. Klimatické podmínky, ekonomická a politická situace ve státu jsou tak největším faktorem ovlivňující příjmy z cestovního ruchu a sezonní zaměstnanost. Ve vývoji příjezdového i výjezdového cestovního ruchu se do budoucna počítá s nárůstem a vstup ČR do Evropské unie otevřel spolu se státními hranicemi i nové příležitosti pro odvětví cestovního ruchu ČR, což je zřejmé i na jeho ekonomických přínosech.

Úvod - Vývoj cestovního ruchu České republiky

Cestovní ruch se stal pro dnešní generaci neodmyslitelnou a nepostradatelnou součástí života moderní společnosti. Každoročně se tak dává na celém světě do pohybu obrovská masa lidí, kteří většinou ve svém volném čase dočasně opouštějí místa svého stálého bydliště a vydávají se na cesty. Základní rysy cestovního ruchu, jak je pro účely statistiky formulovala Světová organizace cestovního ruchu (Word Tourism Organization – dále jen WTO) na mezinárodní konferenci v Ottavě, jsou dočasnost změny místa stálého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj, nevýdělečný charakter cesty a pobytu (jsou obvykle realizovány ve volném čase) a vztahy mezi lidmi, jež cestovní ruch vyvolává. Hlavním motivem, proč lidé cestují, je záměrná změna prostředí a uspokojení potřeb odpočinku, klidu, pohybu, poznání, kulturních a estetických zážitků, změny místa, seberealizace a další. V České republice je cestovní ruch odvětvím, které prošlo od přelomu let 1989–1990 nejrychlejším růstem ve své historii. Otevření hranic, převratné politické, ekonomické, ale i sociální změny v naší zemi vedly k obrovskému boomu v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch tak velice brzy zaujal významné postavení v naší ekonomice.

Počty turistů přijíždějících do České republiky se po roce 1989 neustále zvyšovaly, v posledních letech však dochází ke stagnaci. Nastává období, kdy postupně opadá zcela mimořádný zájem zahraničních turistů o návštěvu ČR, motivovaný především prvotní zvědavostí a touhou navštívit zemi, která byla po dlouhá léta světu uzavřena. Po několika výjimečných letech, která zaznamenala obrovské přírůstky všech ukazatelů intenzity cestovního ruchu, se situace stabilizuje a Česká republika se stává regulérním a především rovnocenným účastníkem na konkurenčním poli mezinárodní turistiky. Velká poptávka po turistických službách měla a má za následek stále přibývající počet podnikatelských subjektů na poli cestovního ruchu. Je však otázkou, kolik z nich nabízí skutečně kvalitní, zajímavé, atraktivní a spolehlivé služby, které by mohly oblast cestovního ruchu podpořit nebo dokonce rozšířit. Zahraniční, ale i domácí klienti jsou stále náročnější a důslednější. Do popředí se dostává požadavek, aby poskytnutá služba opravdu odpovídala ceně, kterou za ni klient zaplatí.

Závěr - Vývoj cestovního ruchu České republiky

Cestování je neodmyslitelnou součástí života obyvatelstva ekonomicky vyspělých států. Cestovní ruch se označuje jako dynamicky se rozvijící „průmysl“, odvětví, které je významnou součástí sektoru služeb a značně ovlivňuje národní hospodářství většiny především menších států. I pro Českou republiku je odvětví cestovního ruchu ekonomicky perspektivní oblastí s nedoceněným významem. ČR nabízí zahraničním návštěvníkům širokou škálu atraktivních míst. Z pohledu sezonnosti ČR, jako malého středoevropského státu bez moře a vysokých hor, neprochází cestovní ruch tak razantními změnami v příjezdovosti zahraničních turistů v průběhu roku jako například u přímořských a alpských států, ale v domácím měřítku jsou značně citelné. Odráží se především v rekreačních oblastech na sezonní zaměstnanosti a celkovém přílivu kapitálu do jednotlivých regionů. V zimním období odvětví cestovního ruchu tak ovlivňuje především horské oblasti s možností sportovního vyžití turistů. V letních měsících se stávají turistickým centrem města s historickými a kulturními památkami a lázeňská města. Z hlediska sezonnosti je jak výjezdový tak příjezdový cestovní ruch zaměřen na letní sezonu, tedy na červenec a srpen - dobu letních školních prázdnin. Zimní sezona je z pohledu příjezdového cestovního ruchu pouze lokální záležitosti jednotlivých regionů. Z hlediska výjezdového cestovního ruchu je orientovaná pouze na určitý segment občanů ČR.

Z výše uvedené analýzy v kapitole 5 je patrný optimistický trend příjezdového cestovního ruchu, který očekává pomalý nárůst. Vše závisí především na konkurenceschopnosti ČR ve srovnání s nabídkou služeb v této oblasti u okolních států, jmenovitě Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Itálie a Francie, které mají v zimní sezoně velký potenciál ve vysokých pohořích (Tatry a Alpy), v letní nabízí především krásnou přírodu pro sportovní vyžití i kulturní a historické památky. Výjezdový cestovní ruch v posledních letech zaznamenává mírný nárůst, který bude podle provedené analýzy pokračovat. Výjezdový cestovní ruch závisí především na stabilitě ekonomiky ČR, sociálních podmínkách a úrovni životního standardu obyvatelstva, především jejich příjmu. Občané ČR jsou specifičtí svou zálibou v chataření a chalupaření a ve vybírání dlouhodobé letní dovolené za tímto účelem. Pokud opouštějí ČR v zimně, vyjíždějí na kratší dobu nejčastěji do Alpských zemí za lyžováním nebo na krátkodobý pobyt u moře, v létě převládají delší pobyty především v přímořských oblastech. Poznávací cesty nechávají na mimosezonní období. Příjezdový cestovní ruch znamená především devizové příjmy pro ČR a naopak výjezdový cestovní ruch odliv deviz do zahraničí. Spolu s optimistickým předpokladem růstu HDP České republiky podporuje tento trend i provedená analýza, která předpokládá klesající tendenci podílu cestovního ruchu na ekonomice ČR. Vzhledem k tomu, že jde o podílový ukazatel, konkrétně podíl devizových příjmů cestovního ruchu na HDP, neznamená to zhoršení situace cestovního ruchu, pouze rychlejší růst ekonomiky než infrastruktur cestovního ruchu, které jsou v současné době v útlumu.

Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřely hranice a s nimi i velké možnosti pro cestovní ruch, který se tak stal „bezbariérovým“ odvětvím. V přístupové fázi ČR, jako každý nový členský stát EU, jedná o možnosti využití financí ze strukturálních fondů. Pro rozvoj cestovního ruchu připadají v úvahu Evropský fond regionálního rozvoje (podpora malého a středního podnikání, zlepšování infrastruktur, prosazování produktivních investic a pokračování místního rozvoje) a Evropský sociální fond (aktualizace a modernizace dovedností pracovní síly a pěstování podnikatelské iniciativy). Cestovní ruch ČR těží především z výhodné geografické polohy ČR v centrální Evropě, z bohatství kulturních, historických a technických památek a dalších kulturních a folklorních atraktivit, z tradice lázeňství, přírodní atraktivity a sportovních areálů, z husté a dokonale značené sítě turistických stezek a tras, z kvantitativně dostačující ubytovací kapacity a z adaptabilní pracovní síly. Naopak nedostačující jsou kvality infrastruktur cestovního ruchu, základních a doplňkových služeb cestovního ruchu, nízký je podíl produktů šetrných forem turistiky, schází koncepční řízení cestovního ruchu ve velkoplošných chráněných územích, existuje nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou kvalitních pracovníků, je nedostatečná údržba a obnova historických objektů a kulturně historického dědictví, zejména památek zapsaných do seznamu UNESCO, nedostatečná je možnost propagace republiky a regionů v zahraničí a regionů i v rámci republiky, vysoká je koncentrace návštěvníků a turistů do hlavního města Prahy, nedostatečné jsou i statistické informace o cestovním ruchu se značnými metodickými nedostatky.

Klíčová slova - Vývoj cestovního ruchu České republiky

Cestovní ruch, sezonnost, zahraniční turista, platební bilance, účastník cestovního ruchu, typologie cestovního ruchu, lázeňství, pivní turistika

Obsah - Vývoj cestovního ruchu České republiky

1 Úvod
2 Literární rešerše
2.1 Cestovní ruch České republiky
2.1.1 Historie a současnost cestovního ruchu v ČR
2.1.2 Typologie cestovního ruchu
2.1.3 Účastník cestovního ruchu
2.1.4 Pořadatelé cestovního ruchu
2.1.5 Mezinárodní organizace cestovního ruchu
2.1.6 Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism
2.2 Infrastruktury cestovního ruchu
2.2.1 Ubytovací služby
2.3 Podíl cestovního ruchu na ekonomice
2.3.1 Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství
2.3.2 Platební bilance
2.3.3 Mezinárodní cestovní ruch – ekonomický pohled
2.3.4 Podíl cestovního ruchu na ekonomice ČR
2.4 Sociální aspekty
2.5 Marketing v cestovním ruchu
2.6 Sezonnost
2.6 Legislativa ČR a EU v oblasti cestovního ruchu
3 Charakteristika ČR z pohledu cestovního ruchu
3.1 Přírodní podmínky cestovního ruchu v ČR
3.2 Společenské a kulturní předpoklady cestovního ruchu ČR
3.2.1 Historické a kulturní památky ČR
3.2.2 Lázeňství ČR
3.2.3 Kongresová turistika ČR
3.2.4 Pivní turistika ČR
3.3 Sezonnost cestovního ruchu ČR
4 Cíl práce a metodika
4.1 Cíl práce
4.2 Analýza časových řad
4.3 Elementární charakteristiky
4.4 Popis trendové složky
4.5 Charakteristiky sezónního kolísání
5 Analýza dosažených výsledků
5.1 Vývoj příjezdového cestovního ruchu ČR
5.1.1 Sezonnost příjezdového cestovního ruchu ČR
5.2 Vývoj výjezdového cestovního ruchu ČR
5.2.1 Sezonnost výjezdového cestovního ruchu ČR
5.3 Podíl cestovního ruchu na základních makroekonomických ukazatelích
6 Závěr
7 Seznam literatury
8 Přílohy

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde