Využití prvků sexuální výchovy v mateřské škole

Základní informace

Název práce: Využití prvků sexuální výchovy v mateřské škole

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 42 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Alena Procházková

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0279 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Bakalářská práce na téma využití prvků sexuální výchovy u dětí předškolního věku se zaměřuje na integraci sexuální výchovy do všech vzdělávacích oblastí RVP PV. Cílem teoretické části je nastínit základní tematické okruhy sexuální výchovy dětí předškolního věku, vysvětlení klíčových pojmů. Dále se zaměřuje na metody a prostředky sociosexuální výchovy v mateřské škole. Praktická část se věnuje návrhu vzdělávacího obsahu, který představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v oblasti citové a sexuální - příkladům her a činností ve formě výchovně vzdělávacího projektu.

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma využití prvků sexuální výchovy u dětí předškolního věku. Rodina sice zůstává i v předškolním období nejdůležitějším prostředím zajišťujícím primární socializaci dítěte, ne však jediným. Převážná většina dětí ve věku 3 – 6 let navštěvuje mateřskou školu, kde zpravidla tráví delší část dne. Proto je výchovně-vzdělávací význam mateřské školy pod vedením kvalifikovaných pedagogů nesporný. Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň vzdělávání, jehož úkolem je nejen příprava na další vzdělávání, ale také příprava na vlastní život. Dítě je v prostředí mateřské školy přirozenou cestou ovlivňováno i v oblasti lidských sexuálních vztahů. Z těchto důvodů jsem se jako praktikující učitelka na dané téma zaměřila a pokusila se shrnout základní témata, která s danou problematikou souvisejí. Cílem mé bakalářské práce je především poukázat na možnosti zcela přirozeného včlenění sexuální výchovy do každodenní práce učitelky mateřské školy v kontextu Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
V teoretické části se věnuji charakteristice předškolního období zejména v oblasti vývojové psychologie. Zabývám se úlohou rodiny a mateřské školy vztahující se k sexuální a citové výchově, definuji pojmy a zařazuji témata sexuální výchovy do jednotlivých okruhů tak, aby byla v souladu s oblastmi vzdělávání RVP PV. Dále uvádím metody a prostředky sexuální výchovy v mateřské škole, které mají těžiště především ve spolupráci s rodiči. V praktické části se věnuji tvorbě projektu, v němž jsou zařazeny jednotlivé prvky sexuální výchovy prolínající se do všech oblastí vzdělávání. Cílem všech stanovených okruhů je vybavit každé dítě souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná.

Cílem mé bakalářské práce bylo poukázat na možnosti zcela přirozeného začlenění sexuální výchovy do každodenní práce pedagoga mateřské školy v kontextu Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V úvodu práce jsem popsala vývoj základních schopností a dovedností dítěte předškolního věku, jeho kognitivní a emoční vývoj. Zhodnotila jsem roli mateřské školy a rodiny. Navrhla jsem možné okruhy sexuální výchovy v práci předškolního pedagoga. Z mé práce vyplývá, že využití prvků sexuální výchovy u dětí předškolního věku je možné na základě promyšlených, vzájemně propojených a na sebe navazujících témat, která se vztahují k dané problematice. U každého okruhu jsou zmíněna i rizika ohrožující vzdělávací záměr pedagoga. V praktické části jsem se věnovala tvorbě projektu, v němž jsou zařazeny jednotlivé prvky sexuální výchovy prolínající se do všech oblastí vzdělávání. Jako nejvhodnější téma pro úvod do problematiky jsem zvolila rozvíjení poznatků o lidském těle. V návaznosti na získané vědomosti bylo navrženo téma zabývající se rozdíly mezi pohlavími. Přirozeným pokračováním je téma citových vztahů, zachování soukromí v intimních záležitostech, zachovávání čistoty těla, ochrany zdraví a povědomí o růstu a vývoji lidského těla. Vrcholným tématem projektu je otázka zrodu člověka. Toto téma jsem ve své práci podrobněji rozpracovala. Vzdělávací nabídka jistě není vyčerpávající, je možné ji dále doplňovat a rozšiřovat. V mé práci šlo především o naznačení široké škály možností využití sexuální výchovy u dětí předškolního věku v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Klíčová slova

Sexuální výchova, předškolní pedagog, dítě, rodina, mateřská škola, lidské tělo, čistota a zdraví, dílčí vzdělávací cíl, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy, rizika, metody, prostředky, projekt

Obsah

ÚVOD
1 CHARAKTERISTIKA PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ
1. 1 Vývoj základních schopností a dovedností
1. 2 Kognitivní vývoj
1. 3 Emoční vývoj a socializace
2 SEXUÁLNÍ VÝCHOVA A DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
2. 1 Předškolní pedagog a schéma sexuální výchovy
2. 2 Role rodiny a mateřské školy v sexuální výchově
3 OKRUHY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY
4 METODIKA SEXUÁLNÍ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
4. 1 Metody
4. 2 Aktivity směřující k efektivitě sexuální výchovy v mateřské škole
5 PROJEKT DO INTEGROVANÉHO UČENÍ HROU
5. 1 Tematická část „Jak jsem přišel na svět“
5. 2 Evaluace tematické části „Jak jsem přišel na svět“
ZÁVĚR
SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY
ANOTACE


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0279 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde