Vysetrování chlamydií v urogenitálním traktu

Základní informace - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Název práce: Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 52 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Radka Bendová

Datum obhajoby: 2013

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0675 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Tématem práce je vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu metodou kultivace. Cílem  práce  bylo  vyzkoušet  kultivační  metodiku  diagnostiky  Chlamydia trachomatis  na  tkáňových  kulturách,  zhodnotit  výsledky  podle  jednotlivých kritérií  za  určité  období  a  výsledky  porovnat  s  literárními  údaji.  Laboratoř virologie  v Nemocnici  České  Budějovice,  a.s.  je  na  přípravu  tkáňových  kultur zařízená a pro tuto metodu pouţívají neobyčejnou linii buněk BGM. Ve světě se téměř nepouţívá. Na tomto pracovišti se tato linie osvědčila a pouţívají ji jiţ od roku 1985, kdy ji dostali. Práce  informuje  o  současném  stavu  chlamydií,  jejich  klasifikaci  podle fylogenetických a genomových analýz bakterií, o jejich výskytu, růstovém cyklu a mnoţení.  Dále  se  práce  věnuje  chlamydiálním  infekcím  rozdělené  na  oční  a urogenitální  infekce  a  jejich  léčbě.  Přehled  současného  stavu  problematiky  je ukončen  metodami  průkazu,  přímý  a  nepřímý  průkaz.  V přímém  průkazu  jsou popsány  tkáňové kultury, jejich příprava a kultivace. Tuto metodu jsem ověřovala v praktické části mé bakalářské práce. V rámci této bakalářské práce mi byly poskytnuty vzorky z urogenitálního traktu,  které  jsem  hodnotila  třemi  kategoriemi:  pozitivní,  negativní  a  nelze hodnotit (= vzorky byly přerostlé bakteriemi nebo kvasinkami a nebylo moţné je vyhodnotit). Byly to povětšinou stěry z uretry a cervixu (u ţen) nebo jen z uretry (u muţů). Celkový  počet  vyšetřovaných  vzorků  bylo  159  za  období  od  18.10.  do 5.12.  roku  2011.  Chlamydie  rostou  na  tkáňových  kulturách  48hodin  a  poté  se barví  modifikovaným  barvením  dle  Macchiavella.  Vzorků  barvených  touto technikou  bylo  vyhodnoceno  127  (79,9%)  z celkového  počtu.  Nejednoznačné vzorky  se  dále  barvily  monoklonální  protilátkou  proti  Chlamydia  trachomatis. Touto technikou bylo barveno 32 vzorků (20,1%) z celkového počtu. Vzorky jsem hodnotila  také podle věku.  Neobvykle vysoká byla pozitivita (42,2%) u starších ţen  ve  věku  26-46  let,  kam  spadalo  i  největší  mnoţství  vzorků  (54,2%)  ţen z celkového  počtu.  Šlo  většinou  o  pacientky,  které  měly  gynekologické  potíţe, nikdy nebyly  vyšetřeny  a  léčeny  a  nebo  měly  chronickou  infekci,  která  se  léčí velmi  obtíţně  a  má  sklony  recidivovat.  U  muţů  bylo  také  největší  mnoţství vzorků (56,1%) z celkového počtu řazeno do věku 26-46 let, ale pouze 13% bylo pozitivních. Rozdíl je daný velikostí souboru a také tím, ţe u muţů se méně často projevuje chronická infekce.

Úvod - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Chlamydia  trachomatis  je  nejčastější  sexuální  patogen  ve  vyspělých zemích, který zatím nepodléhá povinnému hlášení. Chlamydie jsou zajímavé pro řadu oborů: gynekologii, venerologii (koţní lékařství), urologii, ale i interní obory a  v  neposlední  řadě  pro  mikrobiologii.  Skutečná  informovanost  je  relativně špatná.  Existují  laické  webové  stránky,  které  podávají  zkreslené  a  nepřesné informace, odborné informace jsou hůře dostupné. Akutní infekce probíhá v  určité části  případů  asymptomaticky,  pokud  probíhá  symptomaticky,  je  někdy  špatně diagnostikovaná  a  nedostatečně  léčená.  Proto  se  na  část  infekcí  přijde  aţ  v chronickém  stádiu  ve  vyšším  věku,  kdy  jsou  obtíţně  léčitelné  a  mají  sklon recidivovat. Zavedením nových technik a rozšířením vyšetřování se zjistilo, ţe jde o problém významný, proto jsem si tohle téma také vybrala. Nejdůleţitější je zaměření na prevenci, jak primární (zabránit přenosu na jinou  osobu),  tak  sekundární  (předcházet  chronickým  infekcím).  V ýznam  mají  i zavedené  screeningové  programy,  kdy  dochází  ke  sníţení  prevalence  infekce  v populaci  aţ  ke  sníţení  počtu  mimoděloţních  infekcí.  V  této  práci  se  zabývám diagnostikou  Chlamydia  trachomatis  a  to  kultivační  metodou  na  tkáňových kulturách, následným barvením dle Macchiavella nebo  monoklonální protilátkou. V závěru budou zhodnoceny výsledky v závislosti na barvení, věku  a pohlaví a porovnány s údaji z literatury.

Závěr - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Během  vypracování  své  bakalářské  práce  jsem  se  seznámila  s  kultivační metodou  na  tkáňových  kulturách.  Technicky  jsem  metodiku  zvládla,  přesto  ţe jsem pracovala pod dozorem (nejsem zdravotnický pracovník) a naučila jsem se základně  odečítat  preparáty  z  kultivace.  Vyšetřeno  touto  metodou  bylo  159 vzorků. 118 vzorků od ţen a 41 vzorků od muţů. Zhodnocení je jak v absolutních číslech, tak v procentech. Statistické hodnocení není provedeno, protoţe nebyl k dispozici srovnatelný kontrolní soubor zdravých osob. Kultivace  je  vyhovující  metoda,  dostatečně  citlivá.  Záchyty  odpovídají předpokládaným výsledkům, jen je znatelný posun záchytu u ţen ve vyšším věku 26-46  let  a  to  42,2%  z  celkových  64  přijatých  vzorků  (viz  diskuse).  Práce poskytuje informace o metodikách stanovení  Chlamydia trachomatis  a můţe tak slouţit  jako  zdroj  informací  pro  pracovníky  v  diagnostických  laboratořích, studenty zdravotnických oboru a další zájemce o danou problematiku.
 

Klíčová slova - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Chlamydia trachomatis, kultivace, chlamydie, tkáňové kultury

 

Obsah - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Obsah
1.  Současný stav
1.1. Chlamydie
1.1.1. Morfologie
1.1.2. Taxonomie
1.1.2.1. Chlamydia trachomatis
1.1.2.2. Chlamydophila pneumoniae
1.1.2.3. Chlamydophila pssitaci
1.1.3. Elementární tělísko
1.1.4. Retikulární tělísko
1.1.5. Růstový cyklus
1.2. Chlamydiální infekce
1.2.1. Oční infekce
1.2.1.1. Trachom
1.2.1.2. Paratrachom (Inkluzní konjunktivitida)
1.2.1.3. Inkluzní blenorrhoea (Chlamydiová opthalmia neonatorum)
1.2.2. Urogenitální infekce
1.2.2.1. Uretritida (zánět močové trubice) u muţů
1.2.2.2. Cervicitis (zánět děloţního hrdla) u ţen
1.2.2.3. Lymphogranuloma venereum
1.2.2.4. Reiterův syndrom
1.3. Léčba
1.4. Laboratorní diagnostika
1.4.1. Klinický materiál
1.4.2. Přímý průkaz
1.4.2.1. Kultivace (na tkáňových kulturách)
1.4.2.2. PCR (průkaz nukleové kyseliny)  
1.4.2.3. Průkaz Ag (přímou imunofluorescencí, ELISA nebo některou modifikací
imunochromatografie)  
1.4.3. Nepřímý průkaz
1.4.3.1. ELISA (průkaz protilátek IgG, IgA, IgM )
1.4.3.2. Nepřímá imunofluorescence (mikroimunofluorescence-MIF ve třídách
IgG, IgA, IgM)  
2.  Cíl práce
3.  Metodika
3.1. Charakteristika souboru
3.2. Zpracování materiálu na kultivaci
3.3. Modifikované barvení dle Macchiavella
4.  Výsledky
5.  Diskuze
6.  Závěr
7.  Klíčová slova
8.  Seznam použitých zdrojů
9.  Přílohy

 

Stažení práce - Vyšetřování chlamydií v urogenitálním traktu

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0675 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde