Územní plán Čavisov

Základní informace - Územní plán Čavisov

Název práce: Územní plán Čavisov

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 29 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Územní plán Čavisov

Celkové množství navržených jednotek pro bydlení je poměrně adekvátní, neboť v obci se předpokládá potřeba 60 nových bytových jednotek do roku 2025 a je dobré navrhnout alespoň dvojnásobek požadovaného množství, aby nedošlo k narušení trhu s pozemky. Celkově je navrženo 100 domů pro individuální bydlení a 54 bytových jednotek, které budou umístěny ve 3 domech pro hromadné bydlení. Podle současného územního plánu nelze v obci stavět domy s více než 2 nadzemními podlažími a podkrovím, takže i tyto bytové domy budou tyto parametry splňovat. Počet bytových jednotek v těchto domech je navržen tak, aby každý bytový dům měl na patře 3 byty, a celkově bude mít 3 vchody a vzhledem k velikosti navržených pozemků (přibližně 70 * 40 m) bude splněn i požadavek na maximální zastavěnost pozemku 0,4 (uvažované parametry bytových domů přibližně 60 * 10 m). Bude se skutečně jednat o bytové domy, takovéto bytové domy existují např. ve Studénce. Celkově byly plochy bydlení navrhovány tak, aby neležely v žádném z limitů (neleží ani v ochranném pásmu lesa, produktovodů ani tranzitního plynovodu). Navržené plochy neleží ani na půdách 1. třídy ochrany, a to i přesto, že v územně analytických podkladech je navrhován směr rozvoje obce právě směrem k těmto půdám. Dále byla snaha vyhnout se prudkým, erozi náchylným svahům. Navržená zástavba navazuje na současné zastavěné území a je navržena na různých lokalitách, aby nedošlo ke koncentraci zástavby na 1 místo a s tím spojenému vytvoření velké monolitické plochy s jednotnou zástavbou.
Plochy hromadného bydlení byly navrženy tak, aby byly co nejblíže současnému centru obce s občanským vybavením. Vzhledem k tomu, že v současné obci už existuje sportovní areál adekvátní velikosti obce, tak tato zařízení se zde nenavrhovala. I když zde není základní škola, tak vzhledem k očekávanému demografickému vývoji obce, nedošlo ani k navržení základní školy. Podle současného územního plánu už je na prolukách ve stávající zástavbě veřejná zeleň navržená, takže ani tyto plochy se nově nenavrhují. Důvodem pro nenavržení výše zmíněných opatření je i snaha co nejméně zabírat zemědělský půdní fond (i proto, že území obce Čavisov, kde je možno stavět, je poměrně malé).
Plocha výroby navazuje na stávající jedinou plochu s touto funkcí. Uvažuje se o stavbě lehkého průmyslu, který by neprodukoval hluk ani nevypouštěl emise. Případně zde může být skladování. Rozšíření současného zemědělského družstva je také možné.
Dále je v území navržená cyklostezka. Jedná se v podstatě o úpravu současných cest (se špatným povrchem a rozšíření silnice III. Třídy), po kterých už značená cyklotrasa vede, tudíž tato navržená cyklotrasa navazuje na cyklotrasy v okolních obcích a navíc zpřístupňuje Čavisov pro cykloturistiku směrem od lázní Hýlov. Navíc postavit cyklotrasu není nijak moc nákladné, takže toto řešení je v možnostech obce. Podél silnice od stávající zástavby směrem k Dolní Lhotě (kde je zastávka tramvají), jsme navrhli chodník, který bude navazovat na stávající chodník, který je pouze ve stávající zástavbě, ale dále už nevede.
Plochy rekreace pro stavbu chatových osad by zde nějaké uplatnění sice našly, neboť Čavisov leží v příměstské oblasti Ostravy a podél Porubky se nachází ve velkém množství, jenže aby o ně byl zájem, tak by musely být umístěny vedle lesa (také kvůli návaznosti na stávající plochy rekreace), kde je ale ochranné pásmo.  Proto zde žádné takové plochy navrženy nebyly. Stávající ÚSES využívá současné lesy a plochy přírodě blízké v dostatečné míře, aby nedošlo k narušení lesního hospodaření (všechny zdejší lesy jsou lesy hospodářské). Také proto, že hlavní směry možné migrace živočichů už jsou obsaženy ve stávajícím ÚSES, nové prvky navrženy nebyly. Aby pokryly nové možné směry migrace, tak by musely být vedeny z velké části přes ornou půdu, nebo zástavbu.
    Protože Čavisov leží nedaleko Ostravy a patří do rozvojové oblasti tohoto města, byly zde navrženy především plochy bydlení, zároveň ale leží v zemědělské oblasti Nízkého Jeseníku, tudíž byla snaha zachovat alespoň zemědělské půdy 1. třídy ochrany. Také bylo záměrem zabírat půdu co nejméně, z důvodu zachování současného uspořádání krajiny, která je tvořena především lesy a ornou půdou.
Při realizaci návrhu dojde k pozvednutí ekonomického pilíře (nejhorší ze všech 3 pilířů) díky vytvoření nových pracovních míst přímo v obci (navržené plochy výroby). Sociální pilíř může být trochu vylepšen výstavbou cyklostezky a s ní spojeným nárůstem příměstské rekreace.
    Zadání navrhnout 100 domů pro individuální plochy bydlení, 50 bytových jednotek, plochy výrobní a výrobních služeb a nějaké plochy rekreace (cyklostezka) splněno bylo.
    Podle informací z mapy výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy nám vyšlo, že největší potenciální eroze je na severní části obce Čavisov, tak jsme v místech, kde je eroze nejvyšší, navrhli zalesnění a pod tímto lesem jsme navrhli travní porost (může být využita jako louka nebo jako pastvina). Travní porost už se nachází v oblasti s nižší potenciální erozí, ale ta je stále poměrně vysoká a na rozdíl od lesa travní porost lze zemědělsky využívat. V tomto místě se bude jednat o zatravnění celého pole. Toto opatření jsme navrhli také proto, že vzhledem k tvaru pozemků je toto pole obděláváno po spádnici. Les navazuje na les stávající a spolu se sousedním travním porostem navazuje na les na dolním konci plochy. Toto opatření jsme navrhli z důvodů všeobecně velmi vysoké eroze (prudké svahy). Míst s vysokou erozí je v Čavisově více, ale kdyby měla být všechna tato místa zatravněna nebo zalesněna, tak by se jednalo o velké snížení rozlohy orné půdy. Na těchto místech by bylo vhodné navržení protierozních opatření (drénování). Les, který jsme navrhli, bude zároveň sloužit jako bariéra pro další rozvoj obce tímto směrem.

 

Klíčová slova - Územní plán Čavisov

Územní plán, Čavisov, Sociodemografická analýza, Přírodní podmínky, Hystorický vývoj území, SWOT analýza, uspořádání krajiny

 

Obsah

1.    PÚR a ZÚR
2.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ
3.    ŠIRŠÍ VZTAHY
4.    SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
5.    PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
6.    URBANISTICKÉ HODNOCENÍ
7.    HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ
7.    SWOT ANALÝZA
8.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
9.    KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
10.    ODŮVODNĚNÍ
11.    GRAFICKÁ ČÁST
Seznam obrázků
Seznam tabulek
ZDROJE

 

Stažení práce - Územní plán Čavisov

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0586 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde