Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

Základní informace - Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

Název práce: Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 55 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Hana Hušková

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

Charakter trhu práce je dán velikostí nabídky pracovních sil a velikostí poptávky po pracovních silách, resp. jejich vzájemným poměrem. Tento poměr ovlivňuje i cenu pracovní síly (mzdu) a pracovní podmínky. V tržní ekonomice je běžným jevem, že část pracujících nemá odpovídající práci a je tudíž nezaměstnaná. Za nezaměstnané jsou dosud počítáni ti lidé, kteří aktivně hledají vhodné zaměstnání a jsou zaregistrováni ve zprostředkovatelnách práce. Za přirozenou míru nezaměstnanosti lze považovat takovou míru nezaměstnanost, při níž je počet nezaměstnaných nižší nebo rovný počtu volných pracovních míst (obvykle se uvádí 2 - 3 %). Existují dva základní typy nezaměstnanosti - dobrovolná a nedobrovolná. Dobrovolná nezaměstnanost znamená, že nezaměstnaní nemají z různých důvodů zájem o volná pracovní místa, jichž je dostatek. Hlavní formy dobrovolné nezaměstnanosti jsou frikční, strukturální, sezónní nezaměstnanost, a preference volného času před prací. Nedobrovolná nezaměstnanost vzniká, kdy celková poptávka po práci je nižší než celková nabídka, tj. míra nezaměstnanosti je vyšší než přirozená míra nezaměstnanosti. Tento typ nezaměstnanosti představuje vážný sociální problém. Důsledky nezaměstnanosti mohou mít negativní i pozitivní charakter. Řešení nezaměstnanosti spočívá v úsilí o politiku plné zaměstnanosti (tj. dosažení přirozené míry nezaměstnanosti - cca 2 - 3 %) především formou vládních opatření. Ta směřují k tomu, aby v ekonomice neexistovala převaha nabídky nad poptávkou na trhu práce. Zároveň stát institucionalizuje organizované formy pomoci a podpory nezaměstnaným.

Úvod - Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

Trh práce představuje specifický druh trhu, na němž se nabízí a hledá zvláštní zboží - lidská pracovní síla. Pracovní síla je neoddělitelná od svého nositele - člověka, a protože v soudobém světě člověk zpravidla nemůže být koupen ani prodán, pracovní síla se na trhu najímá, neboli prodávají se a kupují její služby. Nemění se vlastnictví zboží, kupující získává pouze jakési právo užívání, jehož míra je předem dohodnuta a za něž musí nositeli pracovní síly platit. Prodávající a kupující se rozhodují víceméně svobodně a zachovává se jim subjektivita. Vstupují do smluvního vztahu, smluvního poměru, jehož důvodem je práce. Proto se mu říká pracovní poměr a ten je formalizován pracovní smlouvou.

Cílem této práce je charakteristika trhu práce, ale také charakteristika nezaměstnanosti. Nejdříve se budu zabývat podobou trhu práce před vstupem do Evropské unie. Poté nastíním, jak bude vypadat trh práce po vstupu do Evropské unie. Metodika mé práce je převážně popisná, protože dané téma nedává příliš prostoru pro přispění vlastními úvahami a názory. Jedná se o věci vcelku dané, historicky objevené a popsané. Mojí snahou bylo získat co nejvíce informací a poznatků, z nich potom vybrat ty nejpodstatnější. Používala jsem literaturu uvedenou v seznamu literatury. Nejvíce informací a nejširší záběr dané problematiky poskytují učebnice Úvod do makroekonomie a Makroekonomie II. Velké množství cenných informací, podkladů a také dokumentů jsem získala z internetových adres, uvedených též v seznamu literatury.

Závěr - Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

Vývoj na trhu práce ve vyspělých zemích, ale i v České republice je rozporný. Jedná-li se o vysoce kvalifikované a schopné pracovníky (odborníky, specialisty, manažery) převažuje trh kupujícího (poptávka je vyšší - leckdy řádově než nabídka), jedná-li se o nekvalifikované pracovníky, převažuje trh prodávajícího (nabídka převyšuje poptávku). Další problém na trhu práce se projevuje u prací, jež nejsou ochotni vykonávat obyvatelé (pracovníci) daného státu (situace bývá řešena ´dovozem´zahraničních pracovníků ze států s nižší životní úrovní, což však opět může vyvolávat rozporné reakce).

Vzhledem k závěrům plynoucím z konjunkturního očekávání a signálům z vybraných oblastí národního hospodářství lze očekávat, že se udrží růstová dynamika HDP na úrovní přesahující čtyři procenta. Nadále se budou pozitivně projevovat efekty vstupu ČR do EU. Lze počítat s výraznou dynamikou přílivu zahraničních investic, s pokračujícími investicemi tuzemských firem, s růstem exportu a stagnací importu. Tempo růstu spotřeby domácností se bude stabilizovat na poměrně nízké úrovni. Spotřeba vlády by v důsledku úsporného chování měla mít klesající tendenci. Hospodářství by měly pomoci nízké úrokové sazby. Opačným směrem by mohlo působit další posilování koruny, které je nevýhodou pro české vývozce, kteří za své zboží dostávají v přepočtu méně peněz, které jim scházejí na investice do modernizace výroby.

Rychlý růst ekonomiky nad 4 % bude generovat nová pracovní místa, a to především v oblasti průmyslu a stavebnictví. Zejména průmyslovým podnikům se dobře daří, roste i jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Z dlouhodobého pohledu bude pokračovat klesající trend míry nezaměstnanosti (viditelný od 2. pololetí 2004).

Klíčová slova - Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

Trh práce, zaměstnanost, reálná mzda, úřady práce, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, Phillipsova křivka, vstup do EU, přechodné období, volný pohyb pracovníků, EURES

Obsah - Trh práce v ČR, dopady vstupu ČR do EU

1. Úvod, metodika a cíl práce

2. Charakteristika trhu práce

2.1. Poptávka po práci

2.2. Nabídka práce

2.2.1. Počet a struktura obyvatel – základní zdroj pracovních sil

2.2.2. Pracovní migrace

2.2.3. Pracovní doba

2.3. Rovnováha na trhu práce

2.4. Politika zaměstnanosti

2.4.1. Státní politika zaměstnanosti

2.4.2. Lokální politika zaměstnanosti

2.4.3. Podniková politika zaměstnanosti

2.5. Analýza zaměstnanosti ČR

2.5.1. Odvětvová struktura

2.5.2. Zaměstnanost mužů a žen

2.5.3. Vzdělanostní skladba zaměstnaných

2.5.4. Kvalifikační struktura

2.5.5. Struktura zaměstnanosti podle vybraných znaků

2.5.6. Struktura zaměstnanosti podle velikosti podniku a formy vlastnictví

2.5.7. Regionální analýza zaměstnanosti

2.6. Mzdový vývoj

2.7. Služby a činnosti úřadu práce

2.7.1. Změny v síti služeb trhu práce

2.7.2. Služba EURES

2.8. Podpora zaměstnanosti

2.8.1. Investiční pobídky v gesci MPSV

2.8.2. Rámcový program pro podporu rozvoje technologických center a strategických služeb

2.8.3. Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností

2.9. Cílené programy k řešení zaměstnanosti

3. Nezaměstnanost

3.1. Definice a měření nezaměstnanosti

3.2. Druhy nezaměstnanosti

3.3. Doba trvání nezaměstnanosti a frekvence nezaměstnanosti

3.4. Příčiny nezaměstnanosti

3.5. Determinanty přirozené míry nezaměstnanosti

3.6. Nezaměstnanost a jev hysterese

3.7. Náklady nezaměstnanosti

3.8. Řešení nezaměstnanosti

3.9. Phillipsova křivka a křivka agregátní nabídky

3.9.1. Původní mzdová Phillipsova křivka

3.9.2. Modifikovaná Phillipsova křivka

3.9.3. Friedmanovo a Phelpsovo rozšíření původní mzdové křivky o míru očekávané inflace

3.10. Analýza nezaměstnanosti v ČR

4. Trh práce po vstupu do EU

4.1. Priority politiky zaměstnanosti EU a ČR

4.2. Dopad vstupu ČR do EU na politiku zaměstnanosti ČR

4.2.1. Volný pohyb pracovníků

4.2.2. Uznávání profesních kvalifikací

4.2.3. Přechodná období

4.2.3.1. Etapy přechodného období

4.2.3.2. Rozsah přechodného období

4.2.3.3. Postoje vlád jednotlivých zemí vůči přechodnému období

4.3. Konkrétní situace po vstupu do EU

4.3.1. Sociální oblast

4.3.2. Důchodové pojištění

4.3.3. Práce

5. Závěr

6. Seznam použité literatury

7. Přílohy

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde