Technické kulturní památky okresu Kutná Hora

Základní informace - Technické kulturní památky okresu Kutná Hora

Název práce: Technické kulturní památky okresu Kutná Hora

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martina Zichová

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Technické kulturní památky okresu Kutná Hora

Tato seminární práce je zaměřena na okres Kutná Hora z hlediska historie a zajímavých turistických míst, zejména památek, které jsou specifické svým kulturním a technickým významem. Ve druhé kapitole jsou zmíněny obecné informace o území, geografické vymezení a několik geomorfologických údajů. Kutná Hora má hlubokou báňskou historii, která byla během staletí ovlivňována různými událostmi. Nejvýznamnější z těchto událostí jsou stručně vysvětleny a popsány v kapitole 3 Historie Kutnohorska. Jedná se o první osídlení oblasti v pravěké době, vliv národů keltských, germánských a slovanských, objevení stříbrné rudy, události v obdobích vlády různých panovníků, následný rozmach hornictví a s tím spjatý vznik města Kutná hora a následující historické zásahy, jakým byly například husitské války, pobělohorská doba nebo světové války ve 20. století. Čtvrtá kapitola je věnována zajímavým památkám v okrese Kutná Hora. Z důvodů kulturní hodnoty, architektonické propracovanosti a spjatosti s hornickou činností je zmíněn chrám sv. Panny Barbory. Dále pak technicky zajímavá Rejskova kamenná kašna, na kterou navazuje středověký vodovod přemostěný akvaduktem nad říčkou Bylankou. Další poměrně novodobou, ale specifickou stavbou je klenbová přehrada Vrchlice z 60. let 20. století, která do dnes zásobuje Kutnohorsko pitnou vodou. Dalším místem, kde je možné dozvědět se více o hornictví je Muzeum stříbra a štola sv. Jiří v Kutné Hoře a do nedávna proslulý pivovar Lorec, který dnes již bohužel nefunguje, ale jeho 400letá historie určitě stojí za povšimnutí.

Historie území kutnohorského okresu sahá až do pravěku, to dokazují archeologické nálezy, které dokládají lidskou přítomnost v povodí místních toků a následný vliv člověka i v nedostupnějších oblastech, což se projevovalo zejména odlesňováním a zemědělským využitím krajiny. Okres má bohatou historii především od středověku, kdy po objevení stříbrné rudy došlo k prudkému rozmachu hornictví a díky tomu samotné město Kutná Hora vzniklo. Ani toto území neuniklo dramatickému vlivu událostí, které naše země postihly. Husitské války měly na obyvatele tvrdý dopad a od té doby se město několikrát dostalo do kritické situace, kdy bývala i ohrožena těžba. Vždy se znovu vzchopilo, aby přišla vzápětí další rána, jakou byla třicetiletá válka nebo války světové. Jako původně hornická osada, vytvářelo se město velice chaoticky a má na rozdíl od většiny soudobých měst odlišný půdorys. Díky stříbru mělo město dostatek prostředků na budování do současnosti dochovaných památek, jakými jsou zmiňovaný chrám sv. Panny Barbory zasvěcený havířům, nebo Vlašský Dvůr, atd. V podstatě celé historické jádro vděčí za svůj vznik stříbrným žilám a horníků, které je po staletí dolovali. Většina kulturních památek je spjata právě s hornictvím, jak bylo řečeno, největším skvostem je právě gotický chrám. Z čistě technického hlediska se zde nevyskytuje mnoho památek, a pokud ano, jsou v dezolátním stavu, což není pro turistu příliš atraktivní – je řeč o vodárenských věžích, či torzech vodních a větrných mlýnů v okolí. Zvolily jsme památky, které jsou dosud v dobrém stavu nebo jsou zajímavé z architektonického hlediska, přestože jsou spíše sakrální nebo kulturní památkou (chrám sv. Panny Barbory, kamenná kašna), či jsou ukázkou technických postupů své doby (štola sv. Jiří, pivovar, akvadukt). Nádrž Vrchlice si zaslouží pozornost, protože je specifická svou klenbovou přehradou a to je unikát v České republice.
Zdrojů k tomuto tématu existuje poměrně dost, jak v knižní podobě, tak na internetu, proto nebyl velký problém s jejich vyhledáním. Osobní zážitek z návštěvy města tato seminární práce nahradit nemůže, ale snad je zajímavým a přehledným výtahem zachycujícím dějiny města a okolí a jejich míst, jež by technicky zaměřeného turistu mohly přitahovat. 

 

Klíčová slova - Technické kulturní památky okresu Kutná Hora

Kulturní památky, historie Kutnohorska, Stříbrné město, chrám svaté Panny Barbory, kamenná kašna v Kutné Hoře, akvadukt Vojtěšského vodovodu, přehradní nádrž Vrchlice, štola Sv. Jiří v Kutné Hoře, pivovar Lorec v Kutné Hoře

 

Obsah - Technické kulturní památky okresu Kutná Hora

1.    Úvod
2.    Obecné informace
3.    Historie Kutnohorska
3.1 První osídlení
3.2 Stříbrné město
3.3 Vliv husitské revoluce
3.4 Po Bílé hoře až k průmyslové revoluci
3.5 Světové války
4.    Památky
4.1 Chrám svaté Panny Barbory
4.2 Kamenná kašna v Kutné Hoře
4.3 Akvadukt Vojtěšského vodovodu
4.4 Přehradní nádrž Vrchlice
4.5 Štola Sv. Jiří v Kutné Hoře
4.6 Pivovar Lorec v Kutné Hoře
5.    Závěr
Použité zdroje

 

Stažení práce - Technické kulturní památky okresu Kutná Hora

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0595 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde