Systém sociálního zabezpečení v České republice

Základní informace

Název práce: Systém sociálního zabezpečení v České republice

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 121 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 300 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0333 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Bakalářská práce v rámci sociální politiky ve stručnosti poskytuje ucelený přehled o současném systému sociálního zabezpečení v České republice, o možnostech a nárocích z něho plynoucích pro jednotlivé občany. Ve formě tabulek, grafů, ilustračních obrázků a příloh umožňuje bližší představu o nákladech tohoto systému, počtu vyplácených dávek, o poskytování sociálních služeb a míře nezaměstnanosti v České republice. Obsahuje stručnou analýzu dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti a závislosti na pomoci sociálního státu na člověka a jeho rodinu. Zabývá se i mírou chudoby v České republice a Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Toto téma bakalářské práce bylo vybráno s ohledem na dlouholetou praxi v sociální oblasti. Působnost v oblasti dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti, dávek státní sociální podpory a také dávek pomoci v hmotné nouzi.

Sociální politika a tím i systém sociálního zabezpečení je nepostradatelný v životě každého člověka. Dalo by se stručně říci, že provází každého z nás celým životem, od narození až do smrti. Každý prožije dříve nebo později nějakou sociální situaci, počínaje těhotenstvím, mateřstvím, přes nemoc, invaliditu, nezaměstnanost až po odchod do starobního důchodu. Jsme si vědomi, že je to velmi významné a obsáhlé téma, neboť zasahuje do oblastí zaměstnanosti, zdraví, vzdělávání, bydlení, rodiny a zahrnuje tedy blahobyt spoluobčanů, jejich sociální jistoty a bezpečí, zlepšení kvality osobního a společenského života, jejich emancipaci do společnosti, dosažení sociální rovnosti a vyšší sociální spravedlnosti.

Potřeba sociálního bezpečí, snaha vyhnout se situacím ohrožujícím sociální i individuální existenci, je zakódována hluboko ve vědomí lidi. Ještě hlouběji bychom nalezli pud sebezáchovy. Robustnost a stabilita soustav sociálního zabezpečení jsou přímo úměrné této potřebě.

Tato bakalářská práce má v rámci sociální politiky představit fungování systému sociálního zabezpečení v České republice a zabývat se jeho jednotlivými systémy, včetně nároků z nich uplatnitelných.

Ve své obecné části se práce zabývá sociální politikou a státní sociální politikou, jejími systémy, strukturou, normami, organizací i cíly. Samostatná část je zde věnována i České sociální doktríně. Záměrem je pochopit význam a rozsah sociální politiky a tak moci plynule navázat na praktickou část této práce, jíž je samotný systém sociálního zabezpečení.
V praktické části práce jsou popsány jednotlivé systémy sociálního zabezpečení v České republice sestávající ze systému sociálního pojištění, systému politiky zaměstnanosti a trhu práce, systému nepříspěvkových dávkových systémů a systému služeb.
V rámci výše uvedených jednotlivých systému jsou popsány důchodové pojištění, nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby a příspěvek na péči. Jsou zde stručně uvedeny podmínky vzniku nároku na jednotlivé služby a dávky, jejich výši, výplatu a obecné údaje o organizaci a provádění. Popsána je obecná konstrukce dávek a význam životního a existenčního minima. Pozornost je věnována i významným prvkům, kterými jsou sociální poradenství, sociálně-právní ochrana a vlastní sociální práce.
Bakalářská práce se stručně zabývá i širšími dopady dlouhodobé nezaměstnanosti a závislosti na sociálním státu, na osobnost člověka a jeho rodinu, mírou chudoby v České republice a Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jímž byl vyhlášen právě rok 2010.

Klíčová slova

Dávky, doktrína, domovy, důchody, existence, chudoba, minimum, náhrada, národ, nárok, nezaměstnanost, norma, nouze, občan, objekt, ochrana, opatrovník, organizace, péče, pěstoun, podpora, pomoc, pojištění, politika, poradenství, práce, právo, příspěvek, předpis, poskytovatel, republika, služby, solidarita, stát, subjekt, systémy, výchova, vyloučení, výplata, trh, zabezpečení, zaměstnání, zákon, život


Obsah

I. OBECNÁ ČÁST

1. SOCIÁLNÍ POLITIKA
1.1 Sociální systémy
1.2 Sociální struktury, normy a chování
1.3 Objekty, předměty a cíle sociální politiky
1.4 Stát jako sociální systém
2. SOCIÁLNÍ DOKTRÍNA ČESKÉ REPUBLIKY

II. VLASTNÍ ČÁST

3. SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
3.1 Organizační uspořádání systému sociálního zabezpečení
3.2 Obecná teorie konstrukce dávek
3.3 Životní a existenční minimu

3.4 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ
3.4.1 Důchodové pojištění
3.4.1.1 Účast na důchodovém pojištění
3.4.1.2 Dávkový systém důchodového pojištění
3.4.1.3 Pravidla zvyšování důchodů
3.4.1.4 Penzijní připojištění
3.4.1.5 Organizace a provádění
3.4.2 Nemocenské pojištění
3.4.2.1 Účast na nemocenském pojištění
3.4.2.2 Dávkový systém nemocenského pojištění
3.4.2.3 Organizace a provádění
3.4.3 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

3.5 SYSTÉM POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A TRHU PRÁCE
3.5.1 Funkce úřadu práce
3.5.2 Podmínky evidence uchazeče o zaměstnání
3.5.3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti
3.5.4 Podpůrčí doba a výše podpory v nezaměstnanosti
3.5.5 Organizace a provádění

3.6 NEPŘÍSPĚVKOVÉ SOCIÁLNÍ DÁVKOVÉ SYSTÉMY
3.6.1 Systém státní sociální podpory
3.6.1.1 Okruh oprávněných osob
3.6.1.2 Dávky státní sociální podpory
3.6.1.3 Organizace a provádění

3.6.2 Systém pomoci v hmotné nouzi
3.6.2.1 Charakteristika systému
3.6.2.2 Okruh oprávněných osob
3.6.2.3 Vymezení stavu hmotné nouze
3.6.2.4 Dávky pomoci v hmotné nouzi
3.6.2.5 Poradenství
3.6.2.6 Organizace a provádění
3.6.3 Systém dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
3.6.3.1 Dávky sociální péče
3.6.3.2 Mimořádné výhody
3.6.3.3 Organizace a provádění

3.7 SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
3.7.1 Sociální služby
3.7.1.1 Služby sociální péče
3.7.1.2 Služby sociální prevence
3.7.1.3 Služby následné péče
3.7.1.4 Sociální rehabilitace
3.7.1.5 Sociální poradenství
3.7.1.6 Oprávnění poskytovat služby
3.7.2 Příspěvek na péči
3.7.2.1 Povinnosti žadatele a rozhodování o příspěvku
3.7.2.2 Postavení pečujících v rodině a jiných blízkých osob
3.7.2.3 Organizace a provádění
3.7.3 Sociálně právní ochrana

4. ANALÝZA VLIVŮ NEZAMĚSTNANOSTI
5. ČEŠI A CHUDOBA


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 300 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0333 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde