Systém environmentálního řízení EMAS

Základní informace - Systém environmentálního řízení EMAS

Název práce: Systém environmentálního řízení EMAS

Typ práce: Absolventská práce

Rozsah práce: 65 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martina Zichová

Datum obhajoby: 2013

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0596 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Teoretická část absolventská práce je zaměřena na historii environmentálních dobrovolných činností, na jejich kategorizaci dle různých charakteristik a zejména na systém environmentálního řízení podle normy ISO 14001 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009. V praktické části je uveden dotazník, který zkoumá informovanost zaměstnanců Toyoda Gosei Czech s.r.o. v oblasti environmentálního managementu. Poslední částí je zhodnocení připravenosti této organizace na zavedení programu EMAS.

 

Úvod

Ochrana životního prostředí je v současnosti velmi diskutovaným tématem v médiích i mezi veřejností.  Vysoké hodnoty skleníkových plynů, zvětšující se ozonová díra, znečištěné oceány, klimatické změny, vyčerpatelné přírodní zdroje, přemíra produkce odpadů a mnoho dalších nepříjemných skutečností bylo vědecky prokázáno a civilizované státy neberou tyto faktory na lehkou váhu.  V dnešní době se lidé snaží své negativní vlivy na životní prostředí regulovat na úrovni jedince, společnosti i v celosvětovém měřítku prostřednictvím různých dohod, omezení a kompromisů. Přestože neuvážlivé nakládání s materiály a energií v oblasti podnikání bylo donedávna zcela běžným jevem, současný ekonomičtější přístup je ochraně životního prostředí nakloněn a stává se zcela samozřejmým a preferovaným.
Toto téma jsem si vybrala, protože svou studentskou praxi jsem absolvovala ve společnosti Toyoda Gosei Czech (dále jen TGCZ) v oddělení, jenž má na starosti environmentální problematiku. Ve své práci seznamuji se současnými regulačními metodami hospodaření s materiálovými a energetickými toky v různých podnikových organizacích. Dále se zaměřuji na samotný systém environmentálního řízení dle normy ISO 14001 a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady - EMAS a činnosti, jež s tím souvisejí. Část praktická obsahuje dotazník zaměřený na informovanost zaměstnanců společnosti TGCZ o systému environmentálního řízení a zhodnocení připravenosti TGCZ na zavedení EMAS.
Cílem mé absolventské práce je zjistit, zda jsou zaměstnanci seznámeni s environmentální tématikou a zda je společnost TGCZ připravena na zavedení environmentálního systému řízení dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.

Environmentální činností rozumíme zejména dobrovolnou činnost podnikatelského či jiného subjektu ve vztahu k životnímu prostředí, monitorování a snižování negativního dopadu na něj a odstraňování či redukování zjištěných příčin. Tím zároveň dochází k upevnění pozice na trhu a posílení konkurenceschopnosti, v neposlední řadě se zlepšuje pověst, image a zároveň i ziskovost podniku, zatímco některé náklady se naopak snižují - zejména nákladům na pokuty za environmentální přestupky se zcela předchází.
K tomu subjekt využívá nejrůznějších nástrojů, které určují metody, postupy a způsoby chování v oblasti environmentální politiky, jež jsou mezinárodně sjednocovány a podniky je uplatňují zcela svobodně nad rámec svých legislativních povinností. Velkou předností uplatňování environmentálních aktivit je preventivní počínání, což znamená nejen odhalovat a odstraňovat negativní dopad, ale zejména eliminovat samotné příčiny jeho vzniku a předcházet jim. Environmentální ohledy jednotlivých subjektů mají celkově příznivý vliv na celou společnost, protože přispívají k ozdravení životního prostředí, tím napomáhají pozitivnímu rozvoji tržní mechaniky a realizaci rozvoje výroby i spotřeby a udržitelného rozvoje, tedy zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné i příští generace.

Prvotní zavádění dobrovolných environmentálních aktivit bylo reakcí na různé průmyslové havárie, které měly nemalý dopad na životní prostředí. Aby se podobným katastrofám předešlo, byly zavedeny zhruba v polovině osmdesátých let minulého století první soubory zásad, jejichž dodržování mělo zajistit ochranu životního prostředí, spolehlivost chodu podniků a také zdraví a bezpečnost zaměstnanců.
Odpovědná péče, Responsible Care, vyhlášená Kanadskou asociací chemického průmyslu, patří mezi jedny z prvních kroků v oblasti mezinárodní environmentální politiky. Byla reakcí na průmyslovou havárii v chemickém závodu v Bhópálu. V noci z 2. na 3. prosince roku 1984 se udála v indickém městě dosud největší průmyslová katastrofa v chemické továrně společnosti Union Carbide, při níž uniklo do okolí asi 40 tun životu nebezpečných látek, z velké části se jednalo o methylisokyanát a kyanovodík. Příčinou bylo vniknutí většího množství vody do chemického reaktoru, které způsobilo okamžitý nárůst teploty a tlaku a následný výbuch rozšířil do okolí jedovatý mrak. Z důvodu vypnutého poplašného zařízení nedošlo k upozornění okolního obyvatelstva na blížící se smrtelné nebezpečí. Toxické látky způsobující okamžitou smrt, čí oslepnutí s následnou smrtí, začaly rázem působit nezvratné škody. Jedy se okamžitě dostaly do krevního řečiště lidského organismu, pálily tkáně a ničily orgány, hlavní příčinou smrti bylo respirační selhání. V průběhu tří dnů po havárii zemřelo okolo osmi tisíc lidí. Do současnosti se počet obětí zvýšil na dvacet tisíc. Ti, kteří přežili, měli nezvratně poškozené orgány, zejména plíce, trávicí trubice, zasažen byl imunitní a reprodukční systém, časté byly neurotické symptomy jako bolesti hlavy, potíže s rovnováhou, deprese, únava a mnohé další. Chemický závod hned po havárii ukončil svou činnost. Odmítl přiznat svou vinu a ponechal oběti bez finančního odškodnění. Dodnes je rozpadlý tovární komplex zamořený nebezpečnými látkami, vyskytují se zde pesticidy, těžké kovy a chlorované chemikálie, které mnohonásobně v řádech milionů překračují doporučené hodnoty určené Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organisation).
Responsible Care je celosvětově respektovaná a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu se všemi znaky environmentálního nástroje. Tato strategie je řízena a koordinována Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA - International Council of Chemical Associations) a v Evropě je odpovědným institutem Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC - European Chemical Industry Council). Jedná se o jednostranný závazek, spočívá v přihlášení se k programu a plnění několika zásad (1. vstřícnost, 2. ochrana zdraví, bezpečnost, 3. komplexní ochrana životního prostředí, 4. zmírnění důsledků ekologických závad, 5. protihavarijní připravenost, 6. environmentálně orientované řízení, 7. výchova a výcvik, 8. informační otevřenost). Tato hesla se zaměřují zejména na dosažení důvěry zájmových skupin, tedy úřadů, investorů, médií a nevládních ekologických organizací.
Národní verze Responsible Care je ve správě programu Odpovědné podnikání v chemii. Svaz chemického průmyslu (SCHP), který v České Republice vznikl v roce 1990, se stal členem programu European Chemical Industry Council na přelomu let 1993-4 a na jaře roku 1994 jako odpověď na výzvu CEFIC stanovil svaz kodex, který byl v souladu s Responsible Care pod názvem Odpovědné podnikání v chemii.
Reakcí na havárii tankeru ExxonValdez bylo zavedení takzvaných Valdezových zásad. Ropný tanker ztroskotal 24. března 1989 na pobřeží Aljašky v zálivu prince Williama. Při nehodě do moře uniklo 40 tisíc tun ropy a to mělo za následek smrt tisíců mořských živočichů – ptáků, vyder, orlů a kosatek. Valdezovy zásady jsou souborem deseti hesel, která by podniky měly dodržovat. Jedná se o 1. ochrana biosféry, 2. udržitelné využívání přírodních zdrojů, 3. snižování a zneškodňování odpadů, 4. rozumné využívání energie, 5. snižování rizika, 6. marketing bezpečných výrobků a služeb, 7. kompenzace škod, 8. podávání pravdivých informací, 9. zřízení funkce ředitelů a manažerů ochrany životního prostředí, 10. provádění ročního auditu – kontrola jak jsou tyto zásady plněny.
V roce 1991 Mezinárodní obchodní komora vydala Podnikatelskou chartu trvale udržitelného rozvoje. Tento krok měl významný vliv na vývoj environmentálních aktivit. Jedná se o šestnáct zásad vztahujících se k počínání společnosti v rámci vlivu na životní prostředí. Jsou to 1. environmentální management jako priorita podnikatelského subjektu, 2. integrace tohoto managementu, 3. neustálý proces zlepšování, 4. vzdělávání zaměstnanců, 5. zhodnocení environmentálního dopadu před zavedením jakékoli inovace, 6. vývoj a nabídka výrobků a služeb, které jsou ve všech směrech co nejšetrnější k životnímu prostředí, 7. rady zákazníkům, 8. využívání a vývoj zařízení a systémů provozu s environmentálním ohledem, 9. provádění výzkumu, 10. preventivní přístup k problematice, 11. soulad s environmentálními předpisy a informování, 12. otevřený přístup k zájmům a obavám, 13. přispívání ke společnému úsilí, 14. podíl na přenosu environmentálně šetrných technologií mezi jednotlivými sektory, 15. havarijní připravenost, 16. snaha prosadit, aby tyto zásady uplatňovali smluvní partneři. Právě na základě této charty byla vybudována norma 14001, podle níž se dnes řídí a zavádějí environmentální manažerské systémy.

 

Závěr

Výsledky dotazníku jsou uspokojivé. Až na minimální výjimky respondenti odpovídali správně. Pokud měli vyjádřit vlastní názor, byl obvykle pozitivní, negativních odpovědí bylo nepatrné množství vzhledem k počtu dotazovaných. Návratnost dotazníků byla také velmi úspěšná, pracovníci vyplnili dotazníky během několika dní a odpověděli náležitě na všechny otázky. S žádným nepochopením otázek jsem se nesetkala, vše proběhlo bez problémů.
Na základě tohoto výzkumu shledávám informovanost zaměstnanců TGCZ o systému managementu životního prostředí dostačující a na velmi dobré úrovni.
Přestože TGCZ má zavedený a certifikovaný systém životního prostředí podle normy ISO 14001, požadavky, které specifikuje EMAS navíc, společnost neplní.  Předpokládám, že budoucí zavedení chybějících bodů, by bylo pro TGCZ, vzhledem k již fungujícímu EMS, méně náročné než pro společnosti, které nemají s EMS žádnou zkušenost.
Z tohoto šetření je patrné, že společnost Toyoda Gosei Czech s.r.o. není v tuto chvíli připravena na implementaci environmentálního systému řízení podle Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.

 

Klíčová slova

Environmentální nástroje, EMAS, EMS, ISO 14001, environmentální systém řízení, dobrovolné environmentální aktivity, environmentální činnost podniku, ISO 14000, ČIA, HMCP

 

Obsah

Anotace
1    Úvod
TEORETICKÁ ČÁST
2    Environmentální činnost podniku
2.1    Historie environmentálních aktivit
2.2    Dělení environmentálních činností podniku
2.2.1    Dobrovolné nástroje
2.2.2    Doporučené přístupy
3    Mezinárodní environmentální norma ISO 14001
3.1    Mezinárodní organizace pro normy
3.2    Norma ISO 14001
3.3    Požadavky na systém environmentálního managementu
3.3.1    Environmentální politika
3.3.2    Plánování a cíle
3.3.3    Zavedení, řízení, dokumentace
3.4    Přehled kapitol normy ISO 14001
3.5    Seznam norem  ISO 14000
4    EMAS
4.1    Základní informace
4.2    Hlavní rozdíly mezi EMAS a ISO 14001 (EMS)
4.3    Výhody a nevýhody EMAS
4.4    Program EMAS v České republice
4.5    Statistiky
4.5.1    Statistika podniků s EMAS v Evropě
4.5.2    Statistika podniků s EMAS v České republice
4.6    Odpovědné orgány programu EMAS
4.6.1    Rada programu EMAS
4.6.2    Agentura EMAS
4.6.3    Český institut pro akreditaci (ČIA)
4.6.4    Česká inspekce životního prostředí
4.7    Zavádění EMAS cestou formální a v praxi
4.8    Registrace organizací s EMAS
4.9    Environmentální audit
5    Dobrovolné aktivity související se zaváděním EMS
5.1    Metoda LCA – Posuzování životního cyklu
5.2    Ekodesign
5.3    Monitoring a targeting (M&T)
5.4    Hodnocení možnosti čistší produkce (HMCP)
5.5    Environmentální benchmarking
5.6    Environmentální manažerské účetnictví (Environmental Management Accounting - EMA)
5.7    Environmentální reporting
6    Definice užitých pojmů
PRAKTICKÁ ČÁST
7    Průzkum informovanosti zaměstnanců TGCZ
7.1    Toyoda Gosei Czech s.r.o
7.2    Dotazník
7.3    Grafické znázornění odpovědí
8    Připravenost TGCZ na zavedení EMAS
8.1    Porovnání požadavků ISO 14001 a EMAS v rámci TGCZ
9    Závěr
9.1    Závěr dotazníkového průzkumu
9.2    Závěr zhodnocení připravenosti TGCZ na zavedení EMAS
Summary
Bibliografické zdroje
Ostatní zdroje
Seznam příloh

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 275 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0596 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde