Stres a duševní hygiena

Základní informace - Stres a duševní hygiena

Název práce: Stres a duševní hygiena

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 62 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Stres a duševní hygiena

Diplomová práce je zaměřena na stres,syndrom vyhoření, jejich příčiny a projevy, a duševní hygienu. Literární rešerše je rozdělena do tří částí. V první a druhé části literární rešerše je teoreticky zpracována problematika stresu a syndromu vyhoření a jsou zde vysvětleny základní pojmy, které s touto problematikou souvisí. Dále se práce soustřeďuje na příčiny a psychologické a fyziologické příznaky stresu a syndromu vyhoření. Třetí část literární rešerše je zaměřena na duševní hygienu. Zabývá se zejména životosprávou a různými druhy autoregulačních technik, které mohou pomoci lidem vystaveným psychicky náročným situacím zajistit pocit vyrovnanosti. Empirická část diplomové práce zahrnuje průzkum prováděný pomocí dotazníků poskytnutých z Centra výzkumu stresu. Cílem průzkumu je zjistit, zda lidé ve vedoucích pracovních pozicích podléhají stresu více, než lidé zařazeni na pracovní pozice bez dalších podřízených a vedoucí odpovědnosti. V empirické části jsou dále interpretovány výsledky ankety na duševní hygienu, která byla přiložena k dotazníkům. Závěr diplomové práce obsahuje celkové shrnutí z literární rešerše i empirické části.

Úvod - Stres a duševní hygiena

Není sporu o tom, že se společnost mění ve stále vzrůstajícím tempu. Na jednotlivce je kladeno stále více a více nároků, kterým je třeba se přizpůsobit. Často si klademe otázku, zda máme dostatek přirozených adaptačních schopností nezbytných k tomu, abychom bez negativních následků obstáli v psychologickém klimatu, které vzniklo jako vedlejší produkt lidské technické vynalézavosti a ovlivňování přírodních dějů. Zdá se, že jsme se naučili měnit hmotný svět rychleji, než jsme schopni se mu přizpůsobovat. Technickým rozvojem se sice zbavujeme fyzické námahy, avšak zároveň zvyšujeme psychickou zátěž. Zvyšují se nároky na příjem a zpracování informací, zrychluje se životní tempo, atd. Existuje stále větší riziko stresu a syndromu vyhoření.

Tato diplomová práce se zaměřuje právě na problematiku stresu a syndromu vyhoření a zároveň stručně popisuje duševní hygienu, která by měla pomoci odolávat jednotlivcům vůči stresu a mít také preventivní charakter. Vždyť duševní zdraví člověka je stejně důležité jako zdraví fyzické. Tyto dvě složky zdraví spolu velmi úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. V literární rešerši jsou vymezeny všechny důležité pojmy. Literární rešerše je rozdělena do tří částí. V první části je popsán stres, druhá část se zabývá syndromem vyhoření. Ve třetí části je vymezen pojem duševní hygiena a stručně popsány některé metody duševní hygieny. V empirické části je proveden výzkum zaměřený na stres a syndrom vyhoření pomocí dotazníků. Hlavní otázka výzkumu je, zda lidé ve vedoucích pracovních pozicích podléhají stresu a syndromu vyhoření více, než zaměstnanci bez dalších podřízených. Dále jsou zde uvedeny výsledky ankety, zda lidé znají duševní hygienu a zda jí používají v praktickém životě.

Závěr - Stres a duševní hygiena

Diplomová práce se zabývá problematikou stresu, syndromu vyhoření a duševní hygieny. V diplomové práci jsou v prvních dvou částech literární rešerše definovány příčiny a příznaky stresu a syndromu vyhoření. Třetí část literární rešerše vymezuje duševní hygienu, jakožto nástroj sloužící k udržení nebo znovuzískání duševní rovnováhy. V současné době je téma stresu, syndromu vyhoření i duševní hygieny velmi diskutované. Je důležité společnost informovat o těchto psychologických jevech a především je důležité informovat společnost o prevenci těchto jevů, protože stále narůstá počet lidí, kteří si již nevystačí s přirozenými regeneračními způsoby psychofyziologického stavu. V práci jsou stručně popsány některé metody duševní hygieny, které mohou velmi přispět k duševní rovnováze člověka a mít tak i preventivní charakter před stresem samotným a snižovat riziko syndromu vyhoření. V empirické části diplomové práce je proveden výzkum zaměřený na stres a syndrom vyhoření. Výzkum se zabývá především otázkou, zda pracovníci ve vedoucích pracovních pozicích podléhají stresu více, než pracovníci, kteří vedoucí pozice nezaujímají. Osloveno bylo 90 respondentů a údaje byly získány dotazníkovou metodou. Dále se výzkum zabývá dalšími faktory, které by mohly mít vliv na míru stresu a syndrom vyhoření, a to věk, pohlaví, rodinný stav a vzdělání.

Získaná data byla vyhodnocena v programu Statistica 6 metodou analýzy rozptylu. Z výsledku výzkumu vyplývá, že pracovní pozice jednotlivce má významný vliv na stres a riziko syndromu vyhoření. Vedoucí pracovníci mající podřízené a tedy vyšší míru odpovědnosti podléhají stresu více a jsou také rizikovější skupinou z hlediska syndromu vyhoření, než pracovníci, kteří nejsou pracovně zařazeni do vedoucích pozic. U ostatních faktorů nebyla prokázána statistická významnost, a tedy nemají vliv na stres a riziko syndromu vyhoření respondentů. Dále byla respondentům předložena anketa týkající se duševní hygieny. Účelem této ankety bylo zjistit, zda je pojem duševní hygiena respondentům znám a zda metody duševní hygieny používají také v praktickém životě. Z oslovených 90 respondentů je pojem duševní hygiena znám 57,7% a 42,2% zkoumaných osob používá metody duševní hygieny v praktickém životě.

Klíčová slova - Stres a duševní hygiena

Stres, obecný adaptační syndrom, stresory, příznaky stresu, syndrom vyhoření, duševní hygiena, životospráva, autoregulace, Schultzův autogenní trénink, autohypnóza

Obsah - Stres a duševní hygiena

1 ÚVOD
2 LITERÁRNÍ REŠERŠE
2.1 Stres
2.1.1 Obecný adaptační syndrom
2.1.2 Teorie stresu a distresu
2.1.3 Stresory
2.1.4 Salutory
2.1.5 Výčet stresorů
2.1.6 Stresory dle Evy Rheinwaldové
2.1.7 Zjišťování a měření stresu
2.1.8 Příznaky stresu
2.1.9 Stres a zdravotní stav
2.2 Syndrom vyhoření (Burnout Syndrom)
2.2.1 Rizikové faktory Burnout Syndromu
2.2.2 Příznaky syndromu vyhoření
2.2.3 Stadia syndromu vyhoření
2.3 Duševní hygiena
2.3.1 Základní kritéria duševního zdraví
2.3.2 Charakteristiky svědčící o špatném duševním zdraví
2.3.3 Životospráva z hlediska duševní hygieny
2.3.4 Autoregulace
2.3.5 Jóga
2.3.6 Meditace
2.3.7 Jacobsonova progresivní relaxace
2.3.8 Schultzův autogenní trénink
2.3.9 Autohypnóza
2.3.10 Relaxačně aktivační metoda (RAM)
2.3.11 Rychlé techniky
3 EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ
3.1 Cíl empirického šetření
3.2 Metodický postup
3.3 Charakteristiky zkoumaných skupin
3.4 Vstupní data pro výzkum
3.5 Výsledky empirického šetření
3.5.1 Závislost míry stresu a syndromu vyhoření na věku
3.5.2 Závislost míry stresu a syndromu vyhoření na pohlaví
3.5.3 Závislost míry stresu a syndromu vyhoření na rodinném stavu
3.5.4 Závislost míry stresu a syndromu vyhoření na vzdělání
3.5.5 Závislost míry stresu a syndromu vyhoření na pracovním zařazení
3.5.6 Vícerozměrný test významnosti
3.5.7 Odpovědi na položené mapující otázky
3.5.8 Interpretace výsledků ankety na duševní hygienu
4 DISKUSE
5 ZÁVĚR
6 SEZNAM LITERATURY
7 PŘÍLOHY

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde